Teknisk verksamhet skattefinansierad

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten ansvarar för drift, underhåll, förnyelse och nyttjande av allmän platsmark och utbyggnad av kommunens gator, torg, vägar, grönytor, rekreationsområden och allmänna parkeringsplatser. Dessutom återfinns exploateringsverksamhet och allmän markreserv inom verksamhetens ansvarsområde.

Långsiktig planering av trafiken sker genom framtagande av trafiksäkerhetsprogram och trafik­ledsplaner, som ligger till grund för framtida projektering och byggnation.

Förändringar i verksamheten

Långsiktig planering och prioritering av trafikprojekt sker i enlighet med Trafikplan – Trast (Trafik i en attraktiv stad). Planer finns för Sjöbo tätort samt för byarna Blentarp, Vollsjö, Lövestad, Bjärsjölagård, Sövde och Äsperöd. Genomförandet av trafikbyggnationsprojekt har under åren skett i högt tempo. Trafikprojekten går nu in i ett lugnare tempo. Målet är ett större och ett mindre projekt per år.

Exploateringen av spårområdet är viktigt för Sjöbo tätorts fortsatta utveckling. För att kunna detaljplanera området utökas kommun­bidraget med 0,3 mnkr.

Ett ökat antal kvadratmeter gator, gång- och cykelleder medför att resursfördelnings­modellen ökar kommunbidraget med 0,2 mnkr.

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader medför en ökning av kommunbidraget med 0,9 mnkr.

Effektiviseringskrav om 0,38 procent medför att kommunbidraget minskar med 0,1 mnkr.

I samband med att ansvaret för exploatering överfördes till teknisk skattefinansierad verksamhet från kommunövergripande verksamhet justerades kommunbidragen för båda verksamheterna. Dock reglerades inte allt. För att teknisk skattefinansierad verksamhet ska inkludera alla exploateringskostnader överföres kvarstående resurs, vilket är 0,2 mnkr.

Användningen av lokaler på Ommavägen har förändrats. För att fördela lokalkostnaderna utifrån användning flyttas 0,4 mnkr från teknisk skattefinansierad verksamhet till miljö- och hälso­skyddsverksamhet med 0,2 mnkr och till plan- och byggverksamhet med 0,2 mnkr. Sammanlagt har kommunbidraget ökat med 1,1 mnkr.

För att främja kommunens attraktionskraft tilldelas 10,3 mnkr till mindre investeringar.

Verksamheten har tidigare beviljas 3,0 mnkr för att kunna genomföra förslaget om aktivitetspark, ett projekt som totalt beräknas omfatta 9,0 mnkr. För att uppfylla Boverkets villkor när de gav bidrag med 4,1 mnkr till projektet, tilldelas verksamheten resterande 6,0 mnkr i investeringsmedel 2018.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Positivt klimat för entreprenörskap Inom ett sammanhängande område i anlutning till väg 11 och 13 ska det finnas minst 10 000 kvm mark tillgänglig för företagsetablering.
Ett livskraftigt näringsliv Andelen kommunala verksamheter som konkurrensutsätts enligt lagen om offentlig upphandling/anbud ska öka.
Samverkan med forskning och utbildning Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.
Utbyggnad av vägnät och ökad trafiksäkerhet Antalet sammanhängande cykelstråk ska öka.
Antalet cykelstråk i kombination med ridvägar ska öka.
Hållbar utveckling Andelen förnybar energi per kvm i de kommunala lokalerna ska öka.
Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka

Framtid

För att förbättra planeringsförutsättningarna behöver det tas fram en exploateringsplan. En framtida exploatering av spårområdet i Sjöbo kommer att kräva sanering av miljöfarliga ämnen.

Exploateringsverksamheten har en bra beredskap med färdigexploaterad mark för villabebyggelse och verksamheter. Det finns en brist på färdigexploaterad mark för flerfamiljshus. Exploatering inom tätorterna på mark som tidigare används till industriverksamhet innebär i många fall stora kostnader för att iordningställa marken från förorening.

Utvecklingen av centrum i Sjöbo tätort har pågått under några år genom bland annat byggnation av bostäder i kvartetet Viljan och ombyggnad av Västergatan. Nästa steg är nu spår­området där det planeras för bostäder. Precis som för Viljan är marken förorenad och behöver saneras. Då det är ett större markområde bedöms kostnaderna bli betydligt högre än kostnaden för Viljan. Arbetet med ta fram en ansökan om statsbidrag för saneringen pågår. Statsbidrag kan endast erhållas för den del av marken som avser bostadsbyggnation.

Ekonomi

mnkr Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Intäkter 17,3 15,9 15,8
Kostnader 54,2 42,7 43,7
Kommunbidrag 36,9 26,8 27,9
Investeringar 9,3 21,6 16,3

Prestationstal

Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Antal kvm asfalt 837 994 829 000 829 000
Antal kvm grönytor inklusive naturmark inom plan 1 299 937 1 300 000 1 300 000
Energiförbrukning i kWh för gatubelysning 1 263 566 1 400 000 1 400 000