Teknisk verksamhet avgiftsfinansierad

Verksamhetsbeskrivning

VA-verksamheten ansvarar för att tillhandahålla konsumtionsvatten och omhänderta avloppsvatten (dag- och spillvatten) för alla fastigheter inom respektive verksamhetsområden i kommunen. Vattenförsörjningen erhålls genom egna grundvattentäkter.

Avfallshanteringen, hämtning av hushållsavfall i kärl och tömning av slam från enskilda avlopp, för kommunens hushåll och verksam­heter, utförs av utomstående entreprenör. Insamlingen sker genom fastighetsnära källsortering där det är obligatoriskt att sortera matavfall.

Förändringar i verksamheten

VA-verksamheten står inför stora investeringar till följd av lagkrav, behov av reinvesteringar och ökat antal invånare.

Under perioden 2010–2020 kommer cirka 1 000 fastigheter att anslutas till kommunalt VA bara i sommarbyarna. Detta innebär från idag en ökning med cirka 15 procent av verksamheten.

VA-verksamhetens omfattande investeringar innebär ökade kostnader och leder till ökade avgifter för konsumenten.

VA-taxan är föreslagen att höjas med 1,5 procent på brukningsavgiften, för att möta ökade kapitalkostnader i samband med investeringar. Anslutningsavgiften höjs med 2 procent.

Inför 2018 föreslås en höjning av avfalls­taxan med 5 procent för hushåll med 2-facks­abonnemang respektive 4-facksabonnemang. För att kompostabonnemang och plusabonnemangen ska ligga i nivå med övriga abonnemang föreslås taxan öka med 3 procent.

Restavfallsabonnemang för gemensamhetsanläggningar, flerfamiljshus och verksamheter har redovisat underskott de senaste åren. För att få balans mellan kostnader och intäkterna görs höjningar av taxan med cirka 2–4 procent.

Taxor för VA och renhållning fattas i separata beslut.

För 2018 har den tekniska avgiftsfinansierade verksamheten tilldelats netto 37,0 mnkr för investeringar.

Bristen på råvatten i Äsperöd har lett till kontinuerliga vattentransporter från Sjöbo till Äsperöd. Utredning för de östra kommun­delarna har inletts under 2017 och projektering pågår för anläggandet av överföringsledningar mellan Lövestad och Äsperöd. I budget 2018 finns anslaget 13,0 mnkr för överföringsledningarna. Investeringen beräknas totalt vara på 25,0 mnkr.

Utbyggnad av kommunalt VA i Svansjö innefattar utgifter om 6,0 mnkr år 2018 och 5,0 mnkr 2019. Den totala budgeten för projektet är på 37,0 mnkr i utgifter och 24,6 mnkr i anslutningsavgifter.

Heinge vacuum byggs om för att moderniseras. Projektutgiften beräknas till 7,0 mnkr varav 3,0 mnkr år 2018.

Under 2016 inleddes arbetet med att få en omlastningscentral för hushållsavfall till Sjöbo samtidigt som ett återbruk planeras. Arbetet med detta kommer fortgå under 2017–2018 för att stå klart i början av 2019, då ny renhållningsentreprenad träder i kraft.

En omlastningscentral i Sjöbo främjar återvinningen av bland annat glas och plast. En annan vinst är den utsläppsminskning man får till följd av minskat antal körda mil.

Återbruk är i de flesta fall mer miljövänligt än återvinning då det förlänger en produkts livslängd. Investeringen i en omlastningscentral och återbruk bedöms sammanlagt bli 8,0 mnkr, varav 4,0 mnkr år 2018.

Till det kommer 11,0 mnkr netto i investeringsram för mindre projekt. Investeringsramen inkluderar 1,0 mnkr i anslutningsavgifter.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Ett livskraftigt näringsliv Andelen kommunala verksamheter som konkurrensutsätts enligt lagen om offentlig upphandling/anbud ska öka.
Samverkan med forskning och utbildning Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.
Hållbar utveckling Total mängd hushållsavfall ska minska (kg/invånare).
Andel hushåll anslutna till kommunalt avlopp och vatten ska öka.
Hållbar utveckling Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka.

Framtid

Avfallsutredningen lämnade sin slutrapport hösten 2012 där bland annat ansvaret för insamling och omhändertagande av hushållens avfall har utretts tillsammans med verksamhetens hushållsavfall, förpackningar och returpapper. Miljöministern har initierat en serie rundabordssamtal som syftar till att föra dialog kring avfallshanteringen. Samtalen syftar till att skapa en helhetslösning som utöver insamling av förpackningar och returpapper berör insamling och återvinning av hushållsavfall i stort, textilavfall, matavfall med mera. Syftet med åtgärderna är att skapa långsiktigt hållbara regler som bidrar till bättre insamlingssystem och mer materialåtervinning.

Arbetet med att säkra Sjöbo kommuns framtida vattenförsörjning fortsätter och kommer att pågå under flertalet år framöver.

Naturvårdsverket har föreslagit ett ekonomiskt styrmedel för att minska avloppsreningsverkens utsläpp av kväve till havet, vilket kan innebära både ökade kostnader och intäkter.

Under 2016 har en översiktlig mark- och miljöteknisk undersökning utförts på tre av de nedlagda kommunala deponierna. Under 2017 kommer översiktlig utredning gällande Omma-deponin att inledas. Framöver kommer ytterligare krav på undersökningar av nedlagda kommunala deponier att komma. När alla deponier är undersökta ställs det sannolikt krav på åtgärder.

Ekonomi

mnkr Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Intäkter 54,5 55,4 59,3
Kostnader 54,5 55,4 59,3
Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0
Investeringar 34,7 – 5,2 36,5

Prestationstal

Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
VA
Antal VA-abonnemang 5 284 5 940 5 940
– varav med enbart vatten 622 620 620
– varav med vatten och avlopp 4 662 5 320 5 320
Avfall
Antal 4-facksabonnemang 6 461 6 470 6 470
Antal 2-facksabonnemang 862 855 855