Resultatbudget

mnkr Not Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Plan
2019
Plan
2020
 
Verksamhetens intäkter
1 274,7 256,5 249,5 256,9 263,3
varav jämförelsestörande post   1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens kostnader 2 – 1 151,2 – 1 192,1 – 1 224,1 – 1 261,5 – 1 294,3
varav jämförelsestörande post   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar   – 28,2 – 25,8 – 27,2 – 31,9 – 32,9
 
Verksamhetens nettokostnader
  – 904,7 – 961,4 – 1 001,8 – 1 036,5 – 1 063,9
 
Skatteintäkter
3 729,3 768,3 791,6 819,3 848,8
Generella statsbidrag och utjämning 4 188,7 196,3 209,9 212,4 215,8
Finansiella intäkter 5 10,1 8,8 11,0 11,0 11,0
Finansiella kostnader 6 – 0,4 – 0,5 – 0,7 – 0,7 – 0,7
 
Resultat före extraordinära poster
  23,0 11,5 10,0 5,5 11,0
 
Extraordinära intäkter
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Årets resultat
  23,0 11,5 10,0 5,5 11,0
 
 
 
 
 
Avstämning mot balanskravet och beräkning av resultatutjämningsfond
mnkr   Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Plan
2019
Plan
2020
 
Realisationsvinster
  – 1,1 0 0 0,0 0,0
Synnerliga skäl: Orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0 0 0,0 0,0
 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
  21,9 11,5 10,0 5,5 11,0
Medel till resultatutjämningsreserv   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Medel från resultatutjämningsreserv   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets balanskravsresultat   21,9 11,5 10,0 5,5 11,0