Gymnasieskola

Verksamhetsbeskrivning

Alla ungdomar i åldern 16–20 år erbjuds utbildning i gymnasieskolan. Utbildningen utformas efter elevernas individuella behov och erbjuds i form av nationella program och gymnasiesärskola. Ungdomar som saknar full behörighet erbjuds introduktionsprogram i form av:

• Preparandutbildning
• Programinriktat individuellt val
• Yrkesintroduktion
• Individuellt alternativ
• Språkintroduktion.

Det fria skolvalet innebär att eleverna fritt kan välja gymnasieskola inom samverkansområdet, som i huvudsak består av de skånska kommunerna. I Sjöbo bedrivs gymnasieverksamhet vid Malenagymnasiet som erbjuder yrkes- och introduktionsprogram.

Förändringar i verksamheten

Antalet ungdomar i åldern 16–18 år ökar med 14 stycken. Utifrån resursfördelningsmodellen utökas därför kommunbidraget med 2,0 mnkr.

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader medför en ökning av kommunbidraget med 2,1 mnkr. Sammanlagt har kommunbidraget ökat med 4,1 mnkr.

Investeringarna uppgår till 3,5 mnkr och avser framförallt utbyte av fordon på Malena­gymnasiet.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
Hög kvalitet på den pedagogiska utbildningen Andelen elever som fullföljt gymnasieutbildningen inom fyra år, ska öka.
Fortsatt satsning på ”de gröna näringarna” Andelen avtal med små- och medelstora livs­medels­företag ska öka.
Samverkan med forskning och utbildning Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.
Hållbar utveckling Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka.

Framtid

Antalet ungdomar i åldern 16–18 år kommer att öka 2018 och ökningen förväntas fortsätta fram till och med 2020. Under perioden 2018–2020 förväntas ökningen i genomsnitt vara cirka 19 ungdomar per år, vilket motsvarar drygt 3 procent i årlig ökning. Prognosen är att åldersgruppen kommer att bestå av 638 personer år 2020.

En utredning av gymnasieskolan har gjorts som lämnades över till regeringen den 31 oktober 2016. Vad utredningen kan få för konsekvenser för gymnasieverksamheten är för tidigt att säga då det inte finns en färdig proposition än. Ett av förslagen i utredningen är att introduktionsprogrammen ska göras om så att dessa blir färre till antalet och att de elever som idag läser preparandutbildningen ska följa det nationella programmet direkt.

Ytterligare förslag är att den garanterade undervisningstiden ska utökas samt att det ska ingå i samtliga yrkesförberedande nationella program att läsa in grundläggande behörighet till högskolan. Ändringarna utredningen föreslår föreslås träda i kraft från 1 januari 2018.

Ekonomi

mnkr Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Intäkter 25,5 25,1 23,8
Kostnader 103,2 110,5 113,3
Kommunbidrag 77,7 85,4 89,5
Investeringar 9,7 3,5 3,5

Prestationstal

Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Antal ungdomar i ålder 16–18 år 556 580 594
Antal elever i gymnasieskolan 570 610 624