Kassaflödesbudget

mnkr Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Plan
2019
Plan
2020
 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
         
Årets resultat 23,0 11,5 10,0 5,5 11,0
Justering för avskrivningar 29,1 25,8 27,2 31,9 32,9
Justering för upplösning bidrag till statlig infrastruktur 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Justering för upplösning av förutbetalda intäkter – 1,4 – 1,2 – 0,5 – 0,7 – 1,0
Justering för realisationsvinster/förluster – 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 5,9 0,1 0,2 0,2 0,2
 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
56,8 36,4 37,1 37,1 43,3
 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar
– 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga placeringar 18,6 0,0 0,0 0,0 20,0
Ökning (-)/minskn. (+) exploatering 1,1 – 0,3 3,5 4,6 4,9
Ökning (+)/minskn. (-) kortfristiga skulder 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 85,4 36,1 40,6 41,7 68,2
 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
         
Investering i immateriella anläggninstillgångar – 0,2 0,0 – 0,3 – 0,3 – 0,3
Investering i materiella anläggningstillgångar – 71,1 – 53,7 – 75,5 – 81,8 – 66,7
Investeringsbidrag inklusive anslutningsavgifter 11,7 24,8 2,5 8,8 1,0
Försäljning materiella anläggningstillgångar 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Investering finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN – 58,8 – 28,9 – 73,3 – 73,3 – 66,0
 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
         
Nyupptagna lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortering av skuld – 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning långfristiga fordringar 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1
Minskning av avsättning på grund av utbetalningar – 4,0 – 0,3 – 0,3 – 0,3 – 0,8
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN – 3,8 – 0,2 – 0,2 – 0,2 – 0,7
 
Beslut om bidrag till statlig infrastruktur
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
ÅRETS KASSAFLÖDE
22,8 7,0 – 32,9 – 31,8 1,5
Likvida medel vid årets början* 77,0 48,2 85,4 52,5 20,7
Likvida medel vid årets slut 78,4 55,2 52,5 20,7 22,2

* värdet 2018 är justerat efter senaste utfallet