Balansräkning

mnkr Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Plan
2019
Plan
2020
 
TILLGÅNGAR
         
Anläggningstillgångar          
Immateriella anläggningstillgångar 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0
Materiella anläggningstillgångar 353,7 390,2 460,9 511,1 545,2
Finansiella anläggningstillgångar 58,0 58,5 57,8 57,7 57,6
Summa anläggningstillgångar 412,9 449,9 519,7 569,8 603,8
 
Bidrag till statlig infrastruktur
5,3 10,4 10,1 9,9 9,7
 
Omsättningstillgångar
         
Fordringar 114,2 94,9 114,2 114,2 114,2
Exploateringsverksamhet 14,1 12,8 10,9 6,3 1,4
Kortfristiga placeringar 51,5 70,1 51,5 51,5 31,5
Kassa och bank 78,4 55,2 52,5 20,7 22,2
Summa omsättningstillgångar 258,2 233,0 229,1 192,7 169,3
 
SUMMA TILLGÅNGAR
676,4 693,3 758,9 772,4 782,8
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
         
Eget kapital          
Resultat 23,0 11,5 10,0 5,5 11,0
Resultatutjämningsreserv 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4
Övrigt kapital 342,4 342,4 376,9 386,9 392,4
Summa Eget kapital 442,8 431,3 464,3 469,8 480,8
 
Avsättningar
         
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 9,1 6,4 9,4 9,6 9,3
Andra avsättningar 2,0 4,4 1,4 1,1 0,8
Summa avsättningar 11,1 10,8 10,8 10,7 10,1
 
Skulder
         
Långfristiga skulder 34,3 47,9 74,9 83,0 83,0
Kortfristiga skulder 188,2 203,3 208,9 208,9 208,9
Summa skulder 222,5 251,2 283,8 291,9 291,9
 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
676,4 693,3 758,9 772,4 782,8
 
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
         
Pensionsförpliktelser 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0
Övriga borgensåtaganden 819,1 819,1 819,1 819,1 819,1