Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten är till stor del lagreglerad och styrs av socialtjänstlagen, lag om vård av unga och lag om vård av missbrukare.

En central uppgift för verksamheten är myndighetsutövningen, samtidigt som tidiga och förebyggande insatser eftersträvas. Insatserna ges utifrån behov genom samverkan inom förvaltningen samt externt med andra aktörer i samhället.

Myndighetsutövningen innebär att bistånd prövas för den enskilde efter ansökan/anmälan och genomförd utredning. Bistånd kan omfatta insatser som kontaktperson/-familj, öppenvård, familjehem, institutionsvård, grupp- och utslussningsboende för ensamkommande barn/unga och boendestöd. Försörjningsstöd ansöks av den enskilde och behovsprövas. Verksamheten svarar även för familjerätten.

Råd- och stödenheten som är organiserad tillsammans med elevhälsan erbjuder stödjande och rådgivande insatser till barn, unga och vuxna. Insatser sker bland annat i form av uppsökande aktiviteter, gruppverksamheter, föräldrastödsprogram, råd och stöd vid missbruk och samarbetssamtal. Kommunen erbjuder familjerådgivning och budgetrådgivning.

Sjöbo samarbetar med södra Skånes kommuner om kriscentrum vid våld i nära relation och social jour efter kontorstid.

Förändringar i verksamheten

Verksamhetens kostnader ökade 2016 och ökningen förväntas kvarstå under 2017 och även till viss del framöver. Kostnadsökningarna beror på bland annat på ökade kostnader för vård av barn och unga samt vuxna och fler hushåll som erhåller försörjningsstöd.

Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat under några år, framförallt på grund av att antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd ökat. Genom den nyinrättade enheten för arbete och integration, som bland annat har till uppdrag att främja kommuninvånarnas självförsörjning, förväntas enheten bidra till att behovet av försörjningsstöd minskar. Kostnaderna för ersättningar till nyanlända som utgår i glappet mellan etable­ringsstödet och självförsörjningen beräknas minska då antalet nyanlända minskar framöver.

Ett ökat antal orosanmälningar har bidragit till en ökad arbetsbelastning samtidigt som Arbetsmiljöverkets inspektionsrapport anger behov av verksamhetsnära ledningsstöd, administrativ avlastning, förbättrad teknik och utvecklat digitalt stöd i verksamheten. I vårändringsbudgeten aviserade regeringen om tillskott med 150 miljoner som tilldelas den sociala barn- och ungdomsvården. För Sjöbos del motsvarar detta knappt 0,5 mnkr. Regeringen anger att den har för avsikt att återkomma i frågan i samband med budgetpropositionen för 2018, vilket tolkas som att medel kommer att tillföras även 2018.

Med anledning av verksamhetens kostnadsökningar görs en översyn och analys. I avvaktan på resultatet av översynen reserveras 4 mnkr för verksamheten i anslag till kommunstyrelsens förfogande.

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader medför en ökning av kommunbidraget med 1,1 mnkr, vilket också motsvarar den sammanlagda ökningen.

Investeringarna består av bil, inventarier och IT-verktyg.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
Antalet informations­insatser gällande våld i nära relation ska öka
Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Samverkan med forskning och utbildning Samarbete med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.
Hållbar utveckling Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka.

Framtid

För att komma till rätta med den ökning som skett av antalet anmälningar inom den sociala barn- och ungdomsvården behöver fler förebyggande och tidiga insatser genomföras i samverkan med främst förskola och skola. Med den i Folkhälsoundersökningen verifierade ökade psykiska ohälsan bör det vara en prioriterad uppgift för alla som har kontakt med målgruppen.

Informationsverksamhet och tidiga insatser som till exempel en familjecentral skulle kunna utgöra åtgärder för att mer långsiktigt komma till rätta med de ökade kostnaderna inom området.

Framtida effektivisering och ökad tillgänglighet ställer krav på att utveckla mer digitaliserade arbetssätt.

Nyanlända erhåller etableringsstöd under högst två år efter att uppehållstillstånd beviljats. Därefter är det tänkt att individen ska vara självförsörjande. En viktig förutsättning för att förebygga att kostnaderna för försörjningsstöd inte ökar kraftigt framöver är att målsättningen uppnås.

Ekonomi

mnkr Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Intäkter 4,7 2,7 2,7
Kostnader 57,0 50,7 51,8
Kommunbidrag 52,3 48,0 49,1
Investeringar 0,1 0,1 0,3