Ordlista

Anläggningstillgångar är tillgångar avsedda för stadigvarande innehav såsom fastigheter och inventarier.

Avskrivning är en systematisk fördelning av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod.

Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika, men där det finns osäkerhet om beloppets storlek eller tidpunkten för betalning, till exempel avsättning för pensioner.

Balanskravet innebär att kommunen inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år.

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid årets slut. Tillgångssidan visar hur det kapital vi förfogar över har använts medan skuldsidan visar hur det har anskaffats.

Driftbudget visar verksamheternas externa intäkter/kostnader och interna mellanhavanden.

Eget kapital är skillnaden mellan kommunens bokförda tillgångar och skulder.

Extraordinära intäkter/kostnader saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet. De är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet och de uppgår till väsentliga belopp.

Intern ränta är kalkylmässigt beräknad ränte­kostnad grundad på anläggningstillgångarnas bokförda värde.

Jämförelsestörande poster anger viktiga händelser eller transaktioner som inte är extraordinära, men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder och mellan olika kommuner.

Kassaflödesanalysen visar in- och utbetalningar från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av likvida medel.

Kommunbidrag är skattemedel som skjuts till för att finansiera en verksamhet.

Kortfristiga fordringar och skulder är fordringar och skulder som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

Likvida medel är kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgångar och värdepapper som statsskuldväxlar och bankcertifikat.

Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt. Den kan uttryckas i olika mått, exempelvis rörelsekapital, och ställas i relation till externa utgifter.

Långfristiga fordringar och skulder är fordringar och skulder som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

Medelskattekraft anger antal skattekronor per invånare i riket.

Omsättningstillgångar är tillgångar som beräknas innehas kortvarigt, exempelvis kundfordringar och förrådsartiklar.

Resultaträkningen visar årets ekonomiska resultat och förklarar hur det har uppkommit. Den visar förändringen av det egna kapitalet.

Resultatutjämningsreserv Kommunallagen medger möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

Rörelsekapital anger den del av kapitalet som står till förfogande för finansiering av utgifter, det vill säga skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Skattekraft anger antal skattekronor per invånare.

Skatteunderlag avser totala beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen i skattekronor, det vill säga skatteunderlaget delat med 100.

Soliditet redovisar hur stor del av tillgångarna som finansieras av eget kapital. Soliditeten beskriver den långsiktiga betalningsförmågan.

Tillgång är en resurs som kontrolleras till följd av inträffade händelser och som förväntas ge ekonomiska fördelar eller servicepotential i framtiden.

Årsarbetare innebär att de anställdas beräknade arbetstid har räknats om till heltidstjänster.