Förskole- och fritidshems- samt grundskoleverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Barn i åldern 1–5 år erbjuds förskoleverksamhet i form av förskola. Pedagogisk omsorg erbjuds för närvarande i form av familjedaghem. Det finns 12 kommunala förskolor och 11 fristående förskolor i kommunen. I centralorten erbjuds pedagogisk omsorg på obekväm tid, det vill säga kvällar, nätter och helger.

Barn i åldern 6–12 år vars föräldrar studerar eller förvärvsarbetar erbjuds fritidshem på sin skola, kommunen erbjuder även lov- och eftermiddagsverksamhet.

Förskoleklass erbjuds till barn som är sex år och den verksamheten är organiserad tillsammans med grundskoleverksamheten.

I kommunen finns sex kommunala skolor och tre fristående skolor.

Den kommunala verksamheten är organiserad i sex skol- och fem förskoleenheter. I alla kommundelar erbjuds kommunal verksamhet i form av förskola, fritidshem och skola från förskoleklass till skolår 6. I Blentarp och Sjöbo finns tätortsskolor som erbjuder verksamhet från förskoleklass till skolår 9.

Kommunen anordnar även en särskild undervisningsgrupp och språkintroduktion för årskurs 7–9.

Kommunen erbjuder grundsärskola i Sjöbo tätort och i viss mån individintegrerad verksamhet på respektive skola.

Råd- och stödenheten har till uppdrag att erbjuda förebyggande och tidiga insatser inom såväl elevhälsan som individ- och familjeomsorgen. Enheten bedriver en samordnad och integrerad verksamhet där bland annat skolans elevhälsa samt specialpedagogiskt och kurativt stöd ingår. Enheten har till uppgift att samordna insatserna kring barn med behov av särskilt stöd. Dessutom erbjuds öppen förskoleverksamhet i form av ”mötesplats för småbarnsföräldrar” inom ramen för enhetens verksamhet.

Förändringar i verksamheten

För Sjöbos del kommer bra resultat i skolan utgöra den enskilt viktigaste målsättningen. Den nivå som uppnåtts behöver förbättras ytterligare. Det är en viktig förutsättning för att kunna öka tillväxten i enlighet med visionen.

För att möjliggöra en ökning av kvalitén i högstadiet ökas kommunbidraget med 2,0 mnkr.

Antalet barn i åldern 1–5 år beräknas öka med 5 barn jämfört med budget 2017. Även antalet barn i skolåldern 6–15 år beräknas öka 2018. Ökningen är 7 barn. Störst ökning finns i åldersgruppen 10-12 år med 38 barn. medan antalet invånare i åldern 13–15 år minskar med 50 barn.

Förändringarna i respektive åldersklass medför att kommunbidraget ökas med 1,6 mnkr utifrån resursfördelningsmodellen, då antalet barn ökar.

Behovet av omsorg inom åldersklassen 1–5 år har ökat från 92,9 procent till 93,0 procent och därför ökas ersättningsnivåerna i resursfördelningsmodellen med 0,1 mnkr.

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader medför en ökning av kommunbidraget med 8,0 mnkr

Effektiviseringskrav om 0,38 procent, grundskolan undantagen, medför att kommunbidraget minskar med 0,6 mnkr.

Sammanlagt har kommunbidraget ökat med 11,1 mnkr.

Investeringsmedel om 2,3 mnkr har till­delats bland annat för investeringar i bilar, inventarier och IT-verktyg.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Hög kvalitet på den pedagogiska utbildningen Andelen barn/elever som upplever lugn och ro i förskolan/skolan ska öka.
Alla elever ska nå kunskapsmålen/-kraven när de lämnar grundskolan.
Fortsatt satsning på ”de gröna näringarna” Andelen avtal med små- och medelstora livsmedels­företag ska öka.
Samverkan med forskning och utbildning Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.

Framtid

I skolkommissionens slutbetänkande som syftar till att förbättra kunskapsresultaten och öka likvärdigheten i skolan handlar en del av förslagen om finansiering av skolan. Kommissionen anser att det i resursfördelningen till skolan tas för liten hänsyn till socioekonomiskt betingade skillnader. Kommissonen föreslår ett nytt villkorat statsbidrag till skolhuvudmännen på 6 miljarder. Ett villkor för att få ta del av statsbidraget skulle vara att huvudmännen förbinder sig att inte reducera egna medel till undervisning och elevhälsa. Bidraget föreslås delvis finansieras genom att vissa av de riktade statsbidragen avvecklas.

Antalet barn i åldern 1–5 år beräknas öka under perioden 2018–2024 för att därefter minska något. Ökningen 2018–2020 är i genomsnitt 22 barn per år.

Även antalet barn i gruppen 6–15 år beräknas öka fram till och med 2026. Den genomsnittliga årliga ökningen beräknas bli 26 barn.

Programmering blir ett naturligt inslag i alla skolans ämnen. ”Skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens och att förbereda dem för ett föränderligt samhälle ska tydlig­göras. Eleverna ska lära sig att använda digital teknik och förstå hur tekniken påverkar dem och hur de kan påverka den. I det ingår också att kunna agera på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt i digitala sammanhang.” För att genomföra detta kommer kompetensutvecklingsinsatser att vara nödvändiga.

Utifrån att den psykiska ohälsan för våra medborgare är hög i Sjöbo (se folkhälsoenkäten) bör ett utvidgat och förstärkt arbete genomföras tillsammans med IFO.

Omfattningen på de riktade statsbidragen har sedan några år ökat och utgör nu en viktig del av finansieringen av verksamheten. För en del av statsbidragen har det ursprungligen angetts att de gäller till och med 2018. Någon information om vad som gäller därefter finns i nuläget inte.

Ekonomi

mnkr Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Intäkter 45,7 29,8 32,7
Kostnader 378,1 377,8 391,8
Kommunbidrag 332,4 348,0 359,1
Investeringar 4,0 1,8 2,3

Prestationstal

Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Antal barn 1–5 år 1 064 1 067 1 072
Antal barn i förskoleverksamhet 989 991 997
Andel barn som efterfrågar plats (%) 93,0 92,9 93,0
Antal barn 6–12 år 1 390 1 411 1 467
Antal barn i fritidshem 824 779 870
Andel barn som efterfrågar plats (%) 59,3 55,2 59,3
Antal barn 6–15 år 2 017 2 070 2 077