Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser, där medarbet­arna får möjlighet att utvecklas. Vi ska ha en bra personalpolitik som ska utövas på ett likvärdigt sätt oberoende av vilken nämnd som är ansvarig.

Utgångspunkten för den långsiktiga personal­politiken är det personalpolitiska programmet ”Sjöbo – en arbetsplats att längta till”. I det personalpolitiska programmet klargörs att Sjöbo kommun som arbetsgivare ska:

 • vara en attraktiv uppdragsgivare
 • skapa hälsosamma arbetsplatser och minska ohälsan
 • ge medarbetarna förutsättningar att utvecklas inom sitt arbetsområde
 • bidra till kvalitetsförbättringar av kommunens verksamheter
 • vara så bra att medarbetarna vill rekommendera kommunen som arbetsplats
 • erbjuda konkurrenskraftiga löner.

Kommunens verksamheter

Anställda per förvaltning i procent

Det finns fem nämnder och fem förvaltningar: Merparten (89 procent) av de anställda finns inom två av förvaltningarna. Siffrorna utgår från antalet tillsvidareanställda per förvaltning. Det totala antalet tillsvidareanställda uppgår till 1 102.

Rekrytering och pensionsavgångar

Sysselsättningsutvecklingen inom den offentliga sektorn har varit mycket stark den senaste tioårsperioden och antalet sysselsatta inom sektorn har ökat. Samtidigt är det färre som utbildar sig inom efterfrågade kompetensområden och detta har lett till att det idag råder brist på personal inom barnomsorg, skola och vård. Detta har i sin tur lett till ökad konkurrens mellan Skånes kommuner inom bristyrkena.

Antal vakanta tjänster per förvaltning

I Sjöbo har den förändrade konkurrenssituationen lett till en ökad personalomsättning. Antalet vakanta tjänster som utannonseras under ett år har ökat både till antal och som andel av det totala antalet tjänster. Siffrorna i diagrammet ovan är baserade på andelen vakanta tillsvidaretjänster.

Under perioden 2018–2020 fyller 70 medarbetare 65 år. Flest pensionsavgångar vän­tas inom förskoleverksamheten där det redan råder brist på kvalificerad personal. Den genom­snittliga pensionsåldern i kommunen är 64 år, det finns en tydlig trend att medarbetarna väljer att arbeta längre upp i åldern än tidigare.

Den ökande konkurrensen mellan kom­munerna gör förmågan att attrahera och bibe­hålla kvalificerad personal till en strategiskt viktig framgångsfaktor.

Arbetsmiljö och hälsa

En god arbetsmiljö och medarbetarnas bibehållna hälsa är en viktig ledningsfråga – och ett mål för alla medarbetare i hela organisationen. En god arbetsmiljö ställer krav på goda arbetsförhållanden och tillräckligt med resurser för att kunna möta både verksamhetens och individuellt uppsatta mål. Ett bra arbetsmiljöarbete bidrar till ökad trivsel och engagemang i arbetet. Det sys­tem­atiska arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt politiskt beslutad arbetsfördelning.

Kommunen erbjuder ett utbud av friskvårdsaktiviteter som ska inspirera till ökad aktiv­itet och kommunen arbetar aktivt med att möjliggöra friskvård på arbetstid. Allt för att ge de anställda förutsättningarna till en god hälsa.

Sjöbo kommun har genom sitt aktiva hälso­främjande arbete en, i förhållande till andra kommuner, låg andel långtidssjukskrivningar. De senaste åren har en viss ökning skett men inte i samma takt som i övriga landet. Kommunen bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete, för att hjälpa medarbetare tillbaka vid sjukskrivningar men också för att aktivt förebygga sjukskrivningar.

Kommunen strävar efter att ingen ska bli skadad i sitt arbete och arbetar aktivt med att förebygga arbetsskador och arbetssjukdomar. En arbetsmiljö som inte ger upphov till sjukdom, skador eller annan ohälsa gynnar både medarbetare och arbetsgivare.

Lika rättigheter och möjligheter

I Sjöbo kommun ska ingen särbehandlas utan alla ska ha samma rättigheter och möjligheter utifrån sitt anställningsavtal.

Enligt planen för lika rättigheter och möjlig­heter ska kommunen aktivt arbeta för att oönskade deltider ska försvinna. Efter olika insatser och ett aktivt organisationsarbete har det skett en minskning av oönskade deltider i samtliga förvaltningar. Trots den positiva utvecklingen kvarstår en stor skillnad mellan könen, männen är heltidsarbetande i större utsträckning än kvinnorna.

Hel- och deltidsarbetande män och kvinnor

Samtliga nämnder har antagit handlings­planer för hur de ska verka för att uppnå den långsiktiga målsättningen att helt få bort de oönskade deltiderna.

Fördelningen mellan män och kvinnor

82 procent av de anställda i kommunen är kvinnor men en svag trend de senaste åren visar på en ökande andel män. I Sjöbo kommun finns en ambition att få en jämnare könsför­delning inom alla yrkesområden. Sökmönstret till kommun­ens tjänster följer samhället i övrigt, vilket gör det svårare för kommunen att jämna ut könsför­delningen.

Kvinnor utgör en klar huvuddel av de anställda inom samtliga förvaltningar förutom i den tekniska förvaltningen.

Andelen män och kvinnor/förvaltning

För att anses som en arbetsplats med jämn könsfördelning ska det finnas minst 40 procent av det underrepresenterade könet, vilket det inte gör inom någon nämnd. Inom vård och omsorgsnämnden utgör männen 8 procent av personalstyrkan. Inom den tekniska verksamheten är männen överrepresenterade och utgör 67 procent av medarbetarna.

Lönepolitik

Anställda i Sjöbo kommun ska ha lika lön för lika och likvärdigt arbete, utifrån sin prestation och förmåga att omsätta uppsatta mål till prakt­isk handling. Sjöbo ska ha konkurrenskraftiga löner och arbetar strategiskt med lönesättning utifrån den rådande konkurrenssituationen.

Syftet med vår lönepolitik:

 • Bidra till att verksamheterna är effektiva och att politiska mål uppnås.
 • Vara ett av flera konkurrensmedel för att trygga personalförsörjningen.
 • Att löneutvecklingen avspeglar uppnådda mål och resultat.
 • Stimulera till förbättringar av verksamheten.

Det finns fyra olika faktorer som kommunerna tar hänsyn till i samband med de årliga löneöversynerna.

 • Centrala avtal
 • Diskrimineringslagstiftningen
 • Lönekartläggning
 • Rekryteringsläget/marknaden