Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Naturvård och strategiskt miljöarbete bedrivs genom utvecklingen av strategier för att uppnå ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle samt via upprättandet av planerings­underlag för gröna strukturer, naturvårdsområden och lokala miljömål. Miljöenheten är delaktig i framförallt det strategiska miljöarbetet, men även i arbetet med översikts- och detaljplaner.

Tillsynsinsatserna styrs i stor utsträckning av ett flertal lagar och föreskrifter. Till de mest omfattande uppgifterna hör tillsyn och prövning enligt miljöbalken och livsmedelslagen.

Verksamheten syftar även till att konsumen­terna i Sjöbo kommun ska kunna handla, äta mat, dricka vatten och serveras livsmedel som är både säkra och redliga.

Förändringar i verksamheten

En ny taxemodell planeras inom miljöområdet. Planen är att förslag till nya miljötaxor ska färdig­ställas för beslut i början på 2018.

Kommunbidraget utökas med 0,1 mnkr, som kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader.

Användningen av lokaler på Ommavägen har förändrats. För att fördela lokalkostnaderna utifrån användning flyttas 0,4 mnkr från teknisk skattefinansierad verksamhet till miljö- och hälsoskyddsverksamhet med 0,2 mnkr och till plan- och byggverksamhet med 0,2 mnkr.

Vid bildandet av samhällsbyggnadsnämnden flyttades resurser mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och dåvarande miljö- och byggnadsnämnden. En stor del av det som idag är frivilligt fördelades till plan- och byggverksamheten. För att bättre spegla inom vilken verksamhet resurserna används flyttas 2,0 mnkr från plan- och byggverksamhet till miljö- och hälsoskyddsverksamhet.

Sammanlagt har kommunbidraget ökats med 2,3 mnkr.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Samverkan med forskning och utbildning Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.
Hållbar utveckling Andelen icke godkända enskilda avlopp ska minska.
Hållbar utveckling Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka.

Ekonomi

mnkr Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Intäkter 2,6 2,1 2,1
Kostnader 7,0 5,1 7,4
Kommunbidrag 4,4 3,0 5,3

Prestationstal

Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Antalet inspektionsbesök 762 700 730
Antalet ansöknings- och anmälnings­ärenden 208 220 220
Antalet klagomåls­ärenden 112 140 140