Plan- och byggverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten svarar för den fysiska planeringen samt kart- och GIS-verksamhet, beviljar bygglov och bedriver tillsyn enligt plan- och bygglagen. Ett viktigt inslag i verksamheten utgör information och rådgivning till allmänheten och näringslivet i plan- och byggfrågor. Tillgänglighet för funktionsnedsatta i samhället återfinns inom verksamhetens ansvarsområde.

Förändringar i verksamheten

Det finns en god tillgång på planlagd mark, och intresset för planändringar har ökat.

Efter 2012, då antalet inlämnade bygglov sjönk drastiskt, har antalet åter ökat och förväntas ligga kvar på en hög nivå 2018.

Kommunbidraget har utökats med 0,1 mnkr, som kompensation för ökade pris- och lönekostnader, inklusive kapitalkostnader.

Användningen av lokaler på Ommavägen har förändrats. För att fördela lokalkostnaderna utifrån användning flyttas 0,4 mnkr från teknisk skattefinansierad verksamhet till miljö- och hälsoskyddsverksamhet med 0,2 mnkr och till plan- och byggverksamhet med 0,2 mnkr.

Vid bildandet av samhällsbyggnadsnämnden flyttades resurser mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och dåvarande miljö- och byggnadsnämnden. En stor del av det som idag är frivillig miljöverksamhet överfördes till plan- och byggverksamheten. För att bättre spegla inom vilken verksamhet resurserna används flyttas 2,0 mnkr från plan- och byggverksamhet till miljö- och hälsoskyddsverksamhet.

Sammanlagt har kommunbidraget minskats med 1,7 mnkr.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Samverkan med forskning och utbildning Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.
Hållbar utveckling Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka.

Framtid

Sverigeförhandlingen pågår just nu, och omfattar bland annat diskussioner om nya stam­bane­sträckningar för höghastighetståg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Ett stationsläge planeras i centrala Lund. Andra omvärldsförändringar som påverkar samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden framöver är de förestående effekterna av ESS-­anläggningen i Brunnshög, den nationellt ökade efterfrågan på bostäder (främst hyresrätter) och inte minst tillströmningen av nyanlända personer till Skåne.

Ekonomi

mnkr Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Intäkter 2,7 2,6 3,2
Kostnader 6,2 8,3 7,2
Kommunbidrag 3,5 5,7 4,0

Prestationstal

Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Antal ansökningar om bygglov 204 200 200
Antal bygganmälningar 212 150 300
Antal klagomålsärenden 50 40 40
Antal ärenden som inte är avslutade/arkiverade 2 238 2 000 2 000