Investeringsbudget

mnkr Total
utgift
Budget
2018
Plan
2019
Plan
2020
 
Kommunstyrelse
       
Kommunövergripande verksamhet        
Investeringsram   2,1 2,5 1,5
Turism- och fritidsverksamhet        
Investeringsram   0,5 0,5 0,5
Kulturverksamhet        
Investeringsram   0,3 0,3 0,3
Summa kommunstyrelsen   2,9 3,3 2,3
 
Familjenämnd
       
Individ- och familjeomsorg        
Investeringsram   0,3 0,1 0,1
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet        
Investeringsram   2,3 1,5 1,5
Gymnasieverksamhet        
Investeringsram   3,5 7,0 6,6
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet        
Investeringsram   0,4 0,6 0,1
Turism- och fritidsverksamhet        
Investeringsram   0,2 0,2 0,2
Kulturverksamhet        
Investeringsram   1,6 2,2 0,2
Summa   8,3 11,6 8,7
 
Vård och omsorgsnämnd
       
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning        
Investeringsram   0,9 0,6 0,2
Äldreomsorg        
Investeringsram   8,4 2,6 2,2
Summa   9,3 3,2 2,4
 
Teknisk nämnd
       
Teknisk verksamhet - skattefinansierad        
Investeringsram   10,3 12,1 16,1
Utbyggnad av gc-väg längs Tolångavägen mellan Badgatan och Sandåkravägen 5,5     0,5
Malenas park     0,5  
Ombyggnad Gamla Torg/ Södergatan/ Lilla Östergatan 10,0   0,5 9,5
Ombyggnad Östergatan/ Norregatan 5,5     0,5
Ombyggnad Hotellgatan och Järnvägsgatan       0,5
Aktivitetspark 9,0 6,0 0,0 0,0
Allmän markreserv     1,0 2,0
Summa teknisk skattefinansierad verksamhet   16,3 14,1 29,1
 
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet
  36,8 32,2 42,5
 
Teknisk verksamhet - avgiftsfinansierad
       
Investeringsram utgifter   13,0 16,2 14,5
Överföringsledning Lövestad-Äsperöd 27,0 13,0 12,0  
Ombyggnad Heinge vacuum 7,1 3,0 4,0  
Investeringsram anslutningsavgifter   – 2,0 – 1,0 – 1,0
Utbyggnad av kommunalt VA i Svansjö 37,0 6,0 5,0  
Utbyggnad av kommunalt VA i Svansjö – 24,6 – 0,5 – 0,3  
Utbyggnad kommunalt VA i Hemmestorps Eke 16,6   8,5 7,0
Utbyggnad kommunalt VA i Hemmestorps Eke – 7,8   – 7,8  
Utbyggnad kommunalt VA i Ljungbacken 6,8   0,5 3,0
Utbyggnad kommunalt VA i Ljungbacken – 5,0      
Omlastningscentral och återbruk 8,0 4,0 4,0  
 
Summa investeringar avgiftsfinansierad verksamhet
  36,5 41,1 23,5
 
Totala nettoinvesteringar
  73,3 73,3 66,0