Turism- och fritidsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Föreningslivet stöds genom aktivitets-, lokal- och investeringsbidrag. Därutöver har föreningarna möjlighet att använda kommunens lokaler kostnadsfritt. Framförallt idrottsanläggningarna används flitigt av föreningslivet.

Föreningslivet stöds bland annat genom bidrag i olika former till anläggningar och verksamhet. Därutöver har stödberättigade föreningar möjlighet att använda kommunens lokaler kostnadsfritt. Kommunen driver fem idrottsplatser och fem sporthallar, vilka upplåts till föreningar som bedriver verksamhet främst kvällar och helger. Sjöbo Simanläggning erbjuder såväl föreningsliv som allmänhet möjlighet till simundervisning som bad och relax. Verksamhet i simanläggningen bedrivs av såväl förening som Sjöbo kommun.

Det finns tre friluftsbad i kommunen och dessa är placerade i Sjöbo, Lövestad och Fränninge. På baden erbjuds tre veckors sommarsimskola och märkestagning för barn och ungdomar.

Våra kommuninvånare och dagsbesökare erbjuds fritids- och rekreationsmöjlighet i form av Skåneled, naturområden och motionsspår. Vintertid finns vid snö möjlighet till skidåkning i pistad backe och spårade skidspår och vid tillräcklig kyla skridskoåkning.

Besökande turister erbjuds boendemöjlig­heter genom Orebackens camping i form av platser för husvagn, husbil eller tält, stugor och vandrarhem. Campingen drivs på entreprenad.

Sjöbo marknader är kommunens största evenemang med två årliga marknader.

Ungdoms- och kulturhuset Navet har fokus på att främja kreativitet, inspiration och fantasi. Basen i ungdoms- och kulturhuset utgörs dels av fritidsgårdsverksamheten, dels av kulturskolans skapande inriktningar och pop & rock. Den öppna fritidsgårdsverksamheten på Navet riktar sig till ungdomar 13–19 år, men där finns även möjlighet att anordna aktiviteter för barn i andra åldrar. Fritidsgårdar finns även i Blentarp och Lövestad.

Förändringar i verksamheten

Kommunbidraget har utökats med 0,7 mnkr som kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader.

Effektiviseringskrav om 0,38 procent medför att kommunbidraget minskar med 0,2 mnkr. Sammanlagt har kommunbidraget ökat med 0,5 mnkr.

Investeringar avser fritidsanläggningar, inventarier och IT-verktyg.

Idrottsanläggningarna och kulturhistoriska miljöer i Sjöbo är i behov av upprustning. Sam­tidigt hyser föreningslivet och kommun­in­vånarna stora förhoppningar på nya anläggningar som friidrotts- och ridanläggningar och föreningslokaler. För att hantera både kulturhistoriska miljöer och idrottsanläggningar krävs en strategisk planering som utgår från vilka behov som finns, hur efterfrågan ser ut och vilket ekonomiskt utrymme som finns. En underhållsplan för Ora camping och idrottsanläggningarna har tagits fram och arbetet med att ta fram en underhållsplan för de kulturhistoriska miljöerna pågår.

Därefter kvarstår att ta fram en underhållsplan för utomhusbaden. Med det arbete som är gjort kan det konstateras att underhållet är eftersatt och att det framöver kommer krävas en ökad nivå på underhållet. Kommunstyrelsen kommer hösten 2017 att kalla till ett möte för en strategisk diskussion kring framtida prioriteringar.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid Nöjd-Region-index ska förbättras.
Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Ett livskraftigt näringsliv Andelen kommunala verksamheter som konkurrensutsätts enligt lagen om offentlig upphandling/anbud ska öka.
Samverkan med forskning och utbildning Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.

Ekonomi

mnkr Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Intäkter 4,8 4,0 5,9
Kostnader 41,5 47,2 49,6
Kommunbidrag 36,7 43,2 43,7
Investeringar 1,6 0,7 0,7

Prestationstal

Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Föreningsverksamhet
Lokalt aktivitetsstöd per antal deltagartill-fällen/år i förenings-aktiviteter 102 745 104 000 100 400
Sporthallar timmar
Antal bokningsbara 8 100 8 100
Antal bokade 4 455 4 455
Beläggningsgrad % 55 % 55 %
Bad
Antal sålda entrékort på Simanläggningen 16 550 52 600 52 600
Antal sålda entrékort på friluftsbaden 3 397 6 000 5 000
Fritidsgårdar
Antal besökare på fritidsgårdarna 9 169 12 000 12 000
Simskola
Antal antagna till sommarsimskola inklusive märkestagning 553 700 450
Turism
Antal besökande på turistbyrån* 504 2 000 2 000
Sjöbo marknad
Beläggningsgraden på sommarmarknad och Mikaeli marknad 90 % 90 %

* Siffran för 2017 och 2018 anger helåret och inte som tidigare perioden 15/6–15/8.