Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsbeskrivning

För personer under 65 år erbjuds hemtjänst och andra insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Dessutom erbjuds tekniska hjälpmedel och bostadsanpassningsbidrag samt hemsjukvård för de som inte kan ta sig till vårdcentralen.

Förhållandevis unga personer i livets slut som vill sluta sitt liv i sin egen bostad behöver flera och intensiva insatser av olika yrkeskategorier inom förvaltningen, yngre personer behöver kommunens rehabiliteringsinsatser, hemsjukvård eller sociala insatser i efterförloppet av olyckor eller allvarliga sjukdomstillstånd.

För vuxna med psykisk ohälsa erbjuds råd och stöd, sysselsättning och boendestöd inom den verksamhet som inriktar sig mot socialpsykiatri.

Personer som har rätt till insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funk­tions­hind­rade) ska försäkras goda levnadsvillkor genom insatser såsom personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, korttidstillsyn, familjehem, bostad med särskild service och daglig verksamhet.

Daglig verksamhet bedrivs dels som individ­integrerad verksamhet på ordinarie arbetsplatser men också i egna verksamheter.

Personlig assistans bedrivs inte i kommunal regi utan enligt lagen om valfrihet med i dags­läget en godkänd utförare.

Förvaltningen har 48 lägenheter med inrikt­ning gruppboende och bostad med särskild service, flera (9) av dessa är dock inte fullvärdiga bostäder och behöver ersättas.

Korttidsboende för barn och vuxna erbjuds i kommunen samt genom avtal med Ystads kommun. Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år köps av familjenämnden och bedrivs i samverkan med särskoleverksamheten.

Förändringar i verksamheten

Under 2016 minskade antalet personer som har personlig assistans beslutade av Försäkringskassan med cirka 500 personer. Det är resultatet av ett antal prejudicerande domar under de senaste åren som begränsar de antal timmar som beräknas för grundläggande behov och som avgör vilken huvudman som är ansvarig för finansieringen. SKL:s bedömning, baserat på en genomförd enkät, indikerar att kostnadsövervältringen motsvarar en halv miljard för riket.

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader medför en ökning av kommunbidraget med 2,5 mnkr.

Effektiviseringskrav om 0,38 procent medför att kommunbidraget minskar med 0,4 mnkr. Sammanlagt har kommunbidraget ökat med 2,1 mnkr.

Investeringarna uppgår till 0,9 mnkr och avser inköp av bil samt inventarier.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Mångfald och valfrihet Antalet externa aktörer ska öka.
Ett livskraftigt näringsliv Andelen kommunala verksamheter som konkurrensutsätts enligt lagen om offentlig upphandling ska öka.
Samverkan med forskning och utbildning Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.
Hållbar utveckling Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka.

Framtid

Tidigare har det funnits kännedom om de kunder som växer upp och som kan förväntas flytta hemifrån i 20-årsåldern. Denna planering försvåras idag av att kundgruppen är mera rörlig. En grupp som tillkommer och kan ha rätt till bostad är de som fått en förvärvad hjärnskada till följd av sjukdom eller olycka i vuxen ålder.

Samtidigt syns en tendens att personer under 65 år ansöker om särskilt boende, sociala insatser, hemsjukvård och rehabilitering/hjälpmedel.

Nio av de bostäder som förvaltningen erbju­der uppfyller inte krav på fullvärdig bostad genom att de saknar avskild sovplats och utrustat kök till varje lägenhet.

Förvaltningen har uppmärksammat en kundgrupp som har en kombination av psykiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och missbruk och nya former av stöd måste byggas för att möta behoven hos denna grupp.

Ekonomi

mnkr Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Intäkter 11,6 13,5 13,7
Kostnader 103,5 113,1 115,4
Kommunbidrag 91,9 99,6 101,7
Investeringar 0,1 0,2 0,9

Prestationstal

Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Antal personer med personlig assistans 27 31 31
– före detta LASS2 19 22 22
– LSS 8 9 9
Totalt antal personer med insatser enligt LSS 135 128 140
Antal platser i bostad med särskild service enligt LSS 47 48 48
Antal personer i externa boenden LSS och psykiatri 11 12 12
Antal personer i daglig verksamhet enligt LSS 69 68 75
Antal personer med insatser enligt SoL3 i ordinärt boende 78 65 70
Antal timmar hemtjänst 64 år och yngre dag/kväll per år 5 000 4 000

*Samtliga antalsuppgifter för 2016 avser 1 oktober.