Hur planeras skattepengarna att användas

Så här får kommunen sina pengar:

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Sjöbo kommun 20,92 kronor i kommunalskatt.

Så här planeras 100 kr i skatt att användas under 2018:

• 36,20 kr   förskola och grundskola
• 31,05 kr   äldre och funktionshindrade
• 10,22 kr   gymnasie- och vuxenutbildning
• 6,06 kr   fritid och kultur
• 5,51 kr   infrastruktur/teknisk verksamhet
• 4,95 kr   individ- och familjeomsorg
• 4,86 kr   kommunövergripande administration
• 1,15 kr   politisk verksamhet

Den största delen används till förskola och grundskola. Tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildning används nästan hälften av de hundra kronorna för dessa verksamheter. En annan stor verksamhet inom kommunen är omsorgen om äldre och funktionshindrade.