Kommunövergripande verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Genom en aktiv omvärldsorientering svarar verksamheten för kommunens näringslivsutveckling, information, marknadsföring samt internationellt och mellankommunalt samarbete.

Övergripande utvecklingsarbete bedrivs i syfte att skapa en hållbar och framtidsinriktad kommun i form av bestående folkhälsa, trygghet, säkerhet lokalförsörjning, kollektivtrafik och plan­ering av infrastruktur.

Ett kontinuerligt arbete med uppföljning av uppsatta mål och deras uppfyllelse är en viktig del av utvecklingsarbetet. Insatser med inriktning mot medborgarnas delaktighet i samhället och de kommunala processerna behöver utvecklas för att bättre uppnå visionen ”Sjöbo en plats för tillväxt”.

Förändringar i verksamheten

Budgeten har stärkts med 1,8 mnkr för att möta ökade kostnader när betalningsmodellen för kommunerna som överlämnat färdtjänstverksamheten till regionen görs om.

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader medför en ökning av kommunbidraget med 1,3 mnkr.

I samband med att ansvaret för exploate­ring överfördes till teknisk skattefinansierad verksamhet från kommunövergripande verksamhet justerades kommunbidragen för båda verksamheterna. Dock reglerades inte allt. För att teknisk skattefinansierad verksamhet ska inkludera alla exploateringskostnader överförs kvarstående resurs, vilket är 0,2 mnkr.

Effektiviseringskrav om 0,38 procent medför att kommunbidraget minskar med 0,2 mnkr. Sammanlagt har kommunbidraget ökat med 2,7 mnkr.

Investeringsramen avser i huvudsak IT-investeringar och inköp av bil.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid Nöjd-Region-Index ska förbättras.
Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Tillgängligheten på kommunens kommunikationskanaler ska öka.
Attraktivt och mångsidigt boende Kommunens flyttnetto ska vara positivt.
Positivt klimat för entreprenörskap Antalet rådgivningar som Nyföretagarcentrum genomför ska öka.
Ett livskraftigt näringsliv Antalet nyregistrerade företag per 1 000 invånare ska öka.
Andelen kommunala verksamheter som konkurrensutsätts enligt lagen om offentlig upphandling/anbud ska öka.
Samverkan med forskning och utbildning Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.
Kortare pendlingstider, fler bussturer och spårbunden trafik Antalet resor med kollektivtrafik ska öka.
Antalet turer med kollektivtrafik mellan kommunens tätorter ska öka.
Modern ICT1 Antalet hushåll som bedöms ha möjlighet till god internet­uppkoppling ska öka.
Hållbar utveckling Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka.

Framtid

De strategiska frågorna kommer att handla om att försöka skapa mer resurser och utrymme genom att studera områden såsom ökat kommunsamarbete för att dela kostnader och skapa stordriftsfördelar. Vidare bör digitalisering kunna förenkla processer och skapa administrativ effektivisering.

Ekonomi

mnkr Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Intäkter 34,1 29,9 30,5
Kostnader 88,8 81,8 85,1
Kommunbidrag 54,7 51,9 54,6
Investeringar 2,8 3,5 2,1