Noter

mnkr Not Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Plan
2019
Plan
2020
 
Verksamhetens intäkter
1 274,7 256,5 249,5 256,9 263,3
varav jämförelsestörande post   1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
varav reavinst   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Verksamhetens kostnader
2 1 151,2 1 192,1 1 224,1 1 261,5 1 294,3
varav jämförelsestörande post   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Skatteintäkter
3          
Kommunalskatt   732,4 768,3 791,6 819,3 848,8
Slutavräkning 2015   0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Slutavräkning 2016   – 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa skatteintäkter   729,3 768,3 791,6 819,3 848,8
 
Generella statsbidrag och utjämning
4          
Inkomstutjämning   200,4 209,5 216,7 222,8 226,8
Kostnadsutjämning   – 39,8 – 39,3 – 38,7 – 39,4 – 36,6
Strukturbidrag (eftersläpning)   0,0 – 1,8 0,0 0,0 0,0
Regleringsavgift/bidrag   – 0,6 – 4,7 – 5,4 – 7,0 – 9,0
Särskild satsning   4,8 8,0 4,3 3,1 1,8
Utjämningsavgift LSS   – 12,5 – 11,6 – 9,0 – 9,1 – 9,2
Kommunal fastighetsavgift   36,4 36,2 42,0 42,0 42,0
Summa generella statsbidrag och utjämning   188,7 196,3 209,9 212,4 215,8
 
Finansiella intäkter
5          
Utdelning aktier andelar   4,0 4,0 6,0 6,0 6,0
Utdelning fonder   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ränteintäkter   0,5 0,8 0,7 0,7 0,7
Borgensavgift   4,5 4,0 4,0 4,0 4,0
Intern ränta   6,6 7,5 8,3 9,2 10,0
Övriga finansiella intäkter   1,1 0,0 0,3 0,3 0,3
Eliminering intern ränta   – 6,6 – 7,5 – 8,3 – 9,2 – 10,0
Summa finansiella intäkter   10,1 8,8 11,0 11,0 11,0
 
Finansiella kostnader
6          
Räntor anläggningslån   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ränta koncernkonto   0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Övriga räntekostnader   0,0 0,1 0,2 0,2 0,2
Bankkostnader   0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Intern ränta   0,0 0,7 1,1 1,1 1,1
Ränta pensionsavsättning   0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Övriga finansiella kostnader   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eliminering intern ränta   0,0 – 0,7 – 1,1 – 1,1 – 1,1
Summa finansiella kostnader   0,4 0,5 0,7 0,7 0,7