Syftet med vision, inriktningsmål och indikat­orer är att skapa en grund för god ekonomisk hushållning ur både ett verksamhetsmässigt och finansiellt perspektiv.

Vision

Sjöbo – en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende.

Verksamhetsmål
Målområde 1 – Livskvalitet

Ett gott liv och en aktiv fritid

Sjöbos invånare erbjuds ett gott liv i livets alla skeenden. Här finns ett rikt och varierat kulturliv. Det är nära till god vård och omsorg för alla i kommunen.

Sjöbo erbjuder en aktiv fritid. Naturen och tystnaden finns nära för alla. Idrott i en god idrottsmiljö finns för barn, unga och vuxna. Folkhälsan blir allt bättre.

INDIKATOR
Nöjd-Region-Index ska förbättras.
Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
Antalet informationsinsatser gällande våld i nära relation ska öka.

Tillgänglighet och delaktighet

Alla kommuninvånare känner sig delaktiga i sam­hället och i samhällets utveckling. Alla har möjlighet att ta del av det som erbjuds och kan påverka utbudet. I Sjöbo är det nära till beslutsfattare och korta beslutsvägar. Det är lätt att hitta rätt i samhället och i livet.

INDIKATOR
Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Tillgängligheten på kommunens kommunikations­kanaler ska öka.

Attraktivt och mångsidigt boende

Samhälle eller landsbygd, flerfamiljshus, villa, gård eller lägenhet – valmöjligheterna när det gäller boende är många i Sjöbo. Nya bostadsområden för nybyggnation finns både centralt i Sjöbo och i områden utanför centralorten. Kommunen erbjuder unika möjligheter vad gäller nybyggnation med närhet till skolor, affärer och företagsbyar, men också till skog och rekreation.

INDIKATOR
Kommunens flyttnetto ska vara positivt.

Mångfald och valfrihet

Sjöbo har plats för alla och uppmuntrar och värnar om mångfald i samhället. Kommunen är till för alla och alla har samma frihet att göra sina livsval. Det finns mycket att välja på genom hela livet – fri och offentlig förskola, skola och yrkesutbildningar, privat och offentlig vård och omsorg. Sjöbo är öppet för alla oavsett etnisk bakgrund, kultur, religion eller sexuell läggning.

INDIKATOR
Antalet externa aktörer ska öka.

Målområde 2 – Kunskap

Elevens förutsättningar står i centrum

Alla barns och ungas unika egenskaper och förutsättningar att utvecklas och ta till sig kunskap och färdigheter är ständigt i fokus i skolarbetet. Eleverna har stor delaktighet och stort inflytande över skolans arbete.

Hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten

Sjöbos pedagogiska verksamhet utvecklas ständ­igt. Nya pedagogiska rön fångas upp och appliceras i skolarbetet. Detta ger hög kvalitet på utbildningen och kontinuerlig förnyelse inom hela skolområdet i Sjöbo.

INDIKATOR
Andelen barn/elever som upplever lugn och ro i förskolan/skolan ska öka.
Alla elever ska nå kunskapsmålen/-kraven när de lämnar grundskolan.
Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år ska öka.

Möjligheter till livslångt lärande

I Sjöbo finns goda möjligheter till vidareutbildning med många olika studievägar.

INDIKATOR
Antalet deltagare i vuxenutbildningen som uppnår behörighet för vidare studier ska öka.
Andelen slutförda yrkesutbildningar som har lett till en anställning ska öka.

Yrkesinriktad högre utbildning

Idag finns grundskola, gymnasieskola med program för yrkesutbildning inom transport och bygg. Högskoleutbildningar etableras i kommunen. Eftergymnasiala utbildnings- och lärlingsprogram etableras med stor flexibilitet för att tillgodose småföretags och olika branschers behov av yrkesutbildad arbetskraft.

Målområde 3 – Företagande och arbete

Positivt klimat för entreprenörskap

INDIKATOR
Inom ett sammanhängande område i anslutning till väg 11 och 13 ska det finnas minst 10 000 kvm mark tillgänglig för företagsetablering.
Antalet rådgivningar som Nyföretagarcentrum genomför ska öka.

Fortsatt satsning på ”de gröna näringarna”

Lantbruksföretagen har genomgått en förändring under den senaste tioårsperioden. Sjöbo arbetar för en god lantbruksutveckling. Häst­näringen är en betydande del av kommunens gröna näringar och en fortsatt positiv utveckling sker. Djuromsorgen och livsmedelsproduktionen inom de gröna näringarna håller hög kvalitet för att erbjuda konsumenterna förstklassiga, närproducerade livsmedel och detta har stärkt lantbruksföretagens konkurrenskraft.

INDIKATOR
Andelen avtal med små och medelstora livsmedels­företag ska öka.

Ett livskraftigt näringsliv

Sjöbos näringsliv präglas av stabilitet, resurshushållning och utvecklingskraft, det vill säga hållbarhet med lönsamma företag och många arbetstillfällen. Tillgången på välutbildad arbetskraft är god och kommunen strävar efter att erbjuda de utbildningar som efterfrågas. Näringslivet karaktäriseras av mångsidighet och nyskapande.

INDIKATOR
Antalet nyregistrerade företag per 1 000 invånare ska öka.
Andelen kommunala verksamheter som konkurrensutsätts enligt lagen om offentlig upphandling/anbud ska öka.

Samverkan med forskning och utbildning

Samarbete mellan företag, näringsliv, högskola, universitet, forskning, den offentliga sektorn och politiken är viktigt för näringslivsutvecklingen och en integrerad del i Sjöbos näringslivspolitik. Nya produkter, nya forskningsrön, utveckling av skolor och utbildningar utvecklar Sjöbos näringsliv.

INDIKATOR
Samarbetet med forskning, utbildning och innovatörer ska öka.

Målområde 4 – Infrastruktur

Utbyggnad av vägnät och ökad trafiksäkerhet

Det är lätt att ta sig fram. Vägnätet, både för motorfordon, gående och cyklister, och de allmänna kommunikationerna har hög standard och hög säkerhet.

INDIKATOR
Antalet sammanhängande cykelstråk ska öka.
Antalet cykelstråk i kombination med ridvägar ska öka.

Kortare pendlingstider, fler bussturer och spårbunden trafik

Pendlingstiderna till storstadsområdena och mellan kommunens olika tätorter har kortats genom utbyggd infrastruktur och förbättrade allmänna kommunikationer. De allmänna kommunikationerna har ökats genom turer även mot norra Skåne och Mellanskåne. Tågförbindelser ger stora miljövinster.

INDIKATOR
Antalet resor med kollektivtrafik ska öka.
Antalet turer med kollektivtrafik mellan kommunens tätorter ska öka.

Modern ICT (informations- och kommunikationsteknik)

Utvecklingen av nya kommunikationstekniker följs och möjliggörs kontinuerligt i alla kommundelar.

INDIKATOR
Antalet hushåll som bedöms ha möjlighet till god internetuppkoppling ska öka.

Målområde 5 – Hållbar utveckling

Kommunen arbetar för att alla invånare ska kunna bo och verka i Sjöbo utan att belasta miljön. Det finns ett väl utbyggt system för förnyelse­bar energi, vi hushållar med våra naturresurser och tar hänsyn till våra miljövärden och klimatutvecklingen.

INDIKATOR
Total mängd hushållsavfall ska minska (kg/invånare).
Andelen hushåll anslutna till kommunalt avlopp och vatten ska öka.
Andelen icke godkända enskilda avlopp ska minska.
Andelen förnybar och återvunnen energi per kvm i de kommunala lokalerna ska öka.
Energiförbrukningen per kvm i de kommunala lokalerna ska minska.
Andelen miljöbilar i den kommunala verksamheten ska öka.

Finansiella mål

Utgångspunkten för de finansiella målen har varit Sjöbos positiva utveckling under de senare åren, med en budget i balans och en god budgetdisciplin.

Resultat

För att finansiera en verksamhet över tiden krävs normalt sett mer än ett nollresultat. I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skrift om ”Hushållning i lagens namn” listas ett flertal skäl till att kommuner behöver positiva resultat för att nå god ekonomisk hushållning. Till skillnad från flertalet andra kommuner har Sjöbo kommun försäkrat pensionsåtagandet som upparbetats före 1998, vilket medför att Sjöbo, till skillnad från andra kommuner, inte behöver ha positiva resultat för att hantera nuvarande och kommande pensionskostnader. De av SKL:s skäl som berör pensionskostnaderna har inte beaktats nedan:

Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar. För att täcka kostnader för förslitning av tillgångar görs avskrivningar. Avskrivningar görs på historiska anskaffningsvärden utan hänsyn till inflationsrelaterad värdeminskning. Samtidigt är ny utrustning ofta utvecklad och mer avancerad än den som ersätts, vilket vanligen innebär att den är dyrare.

Konjunkturen påverkar skatteunderlaget. Många har svårt att hinna parera kostnads­utvecklingen vid intäktssvängningar. Det är även svårt att förutse eller styra kostnadsutvecklingen för vissa verksamheter. Via överskott erhålls en buffert som gör att kommunen bättre kan hantera osäkra prognoser utan att tvingas till kortsiktiga besparingsåtgärder. Ett alternativ är att arbeta med mer långsiktiga målsättningar där det är möjligt för resultatet att variera.

Resurser för utveckling. En allmän erfarenhet är att det finns ett samband mellan en välskött ekonomi och en bra verksamhet. För att även genomföra offensiva satsningar och verksamhetsutveckling krävs att det finns en ekonomi som tillåter detta. De som alltid lever på eller under marginalen hamnar lätt i ett läge med ett ständigt ekonomiskt gnetande och detta arbete tar ofta stor kraft från organisationen, som då inte kan fokusera på den mer strategiska och långsiktiga planeringen.

Genom att ta ställning till ambitionerna för ovanstående faktorer går det att räkna fram ungefär vilket överskott som krävs i resultaträkningen.

Kommunens ekonomiska mål består dels av årliga mål i kommunens budget, dels riktlinjer för god ekonomisk hushållning som tar sikte på ett längre perspektiv. De mål som anges i punkt­erna nedan är, om inget annat anges, hämtade från budgeten.

Resultatmål

Då pensionsåtagandet som upparbetats före 1998 försäkrats, bedöms Sjöbo behöva ett resultat som över tiden uppgår till 1 procent av skatte­intäkterna och generella statsbidrag för att uppnå god ekonomisk hushållning. Det är det positiva resultatet som kan användas för att möta svängningar i skatteintäkter, övriga intäkter och kostnader. Storleken på det positiva resultatet påverkar också utrymmet för investeringar.

Mål

Årets resultat ska vara lägst 1 procent av skatte­intäkter och kommunalekonomisk utjämning.

2014
Bokslut
2015
Bokslut
2016
Bokslut
2017
Budget
2018
Budget
2,8 % 3,3 % 2,4 % 1,2 % 1,0 %

Kommunen klarar målsättningen både budget­året och historiskt.

I kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning anges att nyckeltalet över en femårsperiod i genomsnitt ska vara minst 1 procent. Av ovanstående tabell framgår att även denna målsättning klaras då genomsnittet för perioden är 2,1 procent.

Investeringar

En tumregel för god ekonomisk hushållning är att investeringar i skattefinansierad verksamhet inte ska överstiga summan av resultatet plus avskrivningar. Det innebär att investeringar i skattefinansierad verksamhet inte bör låne­finansieras, eftersom räntekostnader för lån och avskrivningar minskar utrymmet för annan verksamhet. Investeringar är till sin natur långsiktiga och även investeringsverksamheten bör ses över en längre period, för att kunna hantera fluktuationer mellan åren.

Mål

Över en fyraårsperiod ska inte nettoinvesteringarna för den skattefinansierade verksamheten överstiga summan av avskrivningar och årets resultat för denna verksamhet.

mnkr 2015
Bokslut
2016
Bokslut
2017
Budget
2018
Budget
2015–
2018
Invester.utrymme 43,0 44,7 28,6 27,8 144,1
Nettoinvester. 14,2 23,3 45,1 36,8 119,4

Som framgår av tabellen innebär budgeten att målsättningen klaras i och med att investeringsutrymmet överstiger de planerade investeringarna under avstämningsperioden. För såväl 2017 som 2018 ligger investeringsnivåerna över vad avskrivningar och årets resultat medger. Detta möjliggörs av lägre investeringsvolymer och högre resultat i början av mätperioden. Framöver kommer det att ställas krav på minskad investeringsvolym och/eller högre resultat om målsättningen ska uppnås.

I riktlinjer för god ekonomisk hushållning finns målsättningen att investeringar fullt ut ska vara självfinansierade. Dock finns också tillägget att för den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten kan undantag göras efter en bedömning av hur taxenivåerna påverkas. Investeringsnivån inom VA-verksamheten är fortsatt hög. Bedömningen från tekniska nämnden är att taxorna behöver höjas, bland annat med hänvisning till ökade kapitalkostnader.

Kontroll och budgetföljsamhet

Eftersom marginalerna är små krävs en god budgetföljsamhet för att uppnå god ekonomisk hushållning.

Mål

Nämndernas avvikelse i förhållande till kommunbidraget ska vara noll eller bättre.

Mål medarbetare

Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbets­givare för att i framtiden kunna behålla och rekryt­era personal. Viljeinriktningen för att fortsätta utvecklas i rätt riktning finns i kommunens personalpolitiska program. Med bland annat 2016 års medarbetarundersökning som grund har det utkristalliserat sig vissa områden som behöver utvecklas vidare.

Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

INDIKATOR
Andelen anställda som upplever Sjöbo kommun som en bra arbetsgivare ska öka.

En god arbetsmiljö.

INDIKATOR
Frisknärvaron i Sjöbo kommun ska vara högre än genomsnittet för Sveriges kommuner.

Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik.

INDIKATOR
Sjöbo kommun ska, i de olika yrkeskategorierna, ha en medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i södra Skåne.