Politisk verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

I den politiska verksamheten ingår kostnaderna för nämnder, styrelse, kommunfullmäktige, överförmyndarverksamhet och revision. Därut­över återfinns stöd till politiska partier inom verksamheten.

Förändringar

Kommunbidraget för valnämnden ökar med 0,5 mnkr med anledning av val till kommun, region och riksdag 2018. Då kostnaderna för politikernas pensioner beräknas bli lägre minskas kommunbidraget med 0,1 mnkr.

Kommunbidraget har utökats med 0,2 mnkr i kompensation för ökade pris- och lönekostnader. Sammanlagt har kommunbidraget ökat med 0,3 mnkr.

Från den 1 juli 2017 ändras ersättningssystemet för ensamkommande och ersättningen för överförmyndarverksamheten kan från och med 2018 inte återsökas som ett riktat statsbidrag. Kommunen kommer i stället få ett bidrag för samtliga kostnader. Familjenämnden har fått i uppdrag att återkomma med förslag på fördelningsmodell som beaktar kostnaderna för överförmyndarverksamheten.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.

Ekonomi

mnkr Bokslut
2016
Budget
2017
Budget
2018
Intäkter 1,8 1,1 1,1
Kostnader 11,8 11,9 12,5
Kommunbidrag 10,0 10,8 11,4

Framtid

År 2019 är det val till EU-parlamentet. Efter kommunvalet finns det behov av att utbilda ledamöterna i kommunfullmäktige och nämnderna.