Resursfördelningsmodellen

Befolkningsprognos

Åldersklass 31/12 2017 31/12 2018 Befolkning
budget 2018
genomsnitt
Befolkning
budget 2017
Förändring
befolkning genomsnitt
2017–2018
1–5 år 1 068 1 076 1 072 1 067 6
6 år 234 229 232 222 10
7–9 år 611 634 623 614 9
10–12 år 588 638 613 575 39
13–15 år 631 589 610 660 -50
16–18 år 572 615 594 580 14
65–79 år 3 304 3 359 3 332 3 293 39
80–89 år 860 888 874 830 45
90– år 188 186 187 186 1

Resurser utifrån befolkningsförändring

Åldersklass Kostnad per invånare tkr Befolkning budget 2018 Kommunbidrag
mnkr
Förskole- och fritidshems- samt grundskoleverksamhet
1–5 år* 102,5 1 072 109,9
6 år 119,7 232 27,7
7–9 år 134,1 623 83,5
10–12 år 113,4 613 69,5
13–15 år 112,3 610 68,5
Summa     359,1
*Andel som efterfrågar plats i förskolan har i budget 2018 ökat från 92,9 % till 93,0 %, vilket beaktats i kostnad per invånare.
 
Gymnasiet
     
16–18 år 150,8 594 89,5
 
Äldreomsorg
     
65–79 år 16,5 3 332 55,0
80–89 år 95,4 874 83,4
90– år 346,4 187 64,7
Summa     203,1

Resursfördelningsmodell teknisk skattefinansierad verksamhet

Kostnad per
kvadratmeter, kr
Förändring
antal kvadrat-
meter 2018
Kommunbidrag
mnkr
Gata och cykelled 6,25 583 0,0
Justering Gata och cykelled 2017 6,25 39 172 0,2
 
Antal kvadratmeter gata och cykelled 2018-01-01
838 577