Budgetprocess

Budgeten är kommunens verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Kommunfullmäktige gör i budgeten en beställning av årets verksamhet och anger utifrån vilken målsättning och inom vilka ekonomiska ramar den ska bedrivas.

Kommunfullmäktige antar årligen en treårsbudget, i enlighet med kommunallagen.

Budgetprocessen inleds i januari månad med en genomgång av omvärldsförändringar, förutsättningar och budskap. Under mars månad överlämnar nämnderna en budgetskrivelse. Av skrivelsen ska framgå viktiga förändringar, hur verksamheten klarar av sitt uppdrag och sina mål, löne- och rekryteringsläge, ekonomisk utveckling och kommentarer kring investeringsbehov.

Under februari–april uppdateras de ekonomiska förutsättningarna utifrån ny skatte- och befolkningsprognos och utifrån övriga förändringar sedan föregående budget fastställdes.

I april görs en genomgång av omvärldsförändringar och förutsättningar. Dessutom presenterar nämnderna budgetskrivelsen. Parti­erna påbörjar därefter utformningen av budgetförslaget. Parallellt görs en översyn och utvärdering av indikatorerna, där förslag utarbetas på vilka indikatorer som ska tas bort och vilka som ska tillföras.

I maj presenterar majoriteten förslag till budget för representanter för nämnder, förvaltningar och fackliga representanter.

När kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat budgetförslaget tas det upp för facklig samverkan.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten under juni månad. Sedan ska respektive nämnd upprätta en internbudget, som ska beslutas av nämnden senast i december året innan budgetåret börjar.

Målkedjan

Enligt kommunallagen (KL) 3:9 ska kommunfullmäktige besluta om mål och riktlinjer för verksamheten. Dessa är i huvudsak av övergrip­ande karaktär.

Målmodellen består av tre olika dimensioner: verksamhet, ekonomi och medarbetare.

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2010 om Sjöbo kommuns vision 2020. Visionens fem målområden är de samhällsområden där en positiv utveckling påverkar alla kommunens invånare och har stor betydelse för framtidens Sjöbo. Målområdenas syfte är att bidra till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Varje målområde består av upp till fem inriktningsmål och till varje inriktningsmål hör en text som ska vara beskrivande och inspirerande, inte styrande. I budgeten har inriktningsmålen kompletterats med indikatorer. En indikator är ett nyckeltal/mått som belyser viktiga aspekter av verksamheten på ett överskådligt sätt och som det är viktigt att sträva efter. Vilka verksamheter som ansvarar för att uppnå respektive indikator framgår av avsnittet Verksamheterna.

För samtliga indikatorer gäller att graden av måluppfyllelse mäts genom att årets utfall jämförs med föregående års utfall.

De finansiella målen följs upp för kommunen totalt, medan personalmålen följs upp per nämnd.

Respektive förvaltningschef upprättar en verksamhetsplan med den fastställda budgeten som underlag. Verksamhetsplanen utgör en beskrivning av den planerade verksamheten och används för att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten. Planen beskriver vilka aktiviteter och åtgärder som ska vidtas utifrån beslutade ekonomiska ramar för att under året uppnå de mål som fastställts av riksdag, kommunfullmäktige och nämnd. Planen ska koppla ihop den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. De åtgärder som krävs för att uppnå uppsatta mål ska beskrivas så konkret som möjligt och av beskrivningen ska det framgå vilka åtgärder och aktiviteter som vidtas, vem som är ansvarig och en tidplan. I verksamhetsplanen ska det även framgå hur den aktuella indikatorn ska mätas. Verksamhets­planen lämnas som information till nämnden.

Därefter ska respektive enhet upprätta en lokal handlingsplan utifrån förvaltningschefens verksamhetsplan, där det ska framgå vilka aktiviteter enheten kommer att vidta för att uppfylla sina uppdrag.

Sista steget i målkedjan är medarbetarens individuella plan som anger medarbetarens åtgärder för att bidra till att kommunens målsättning uppnås under året.

Modell för målstyrning