Verksamheten

Äldreomsorg

Under 2016 har verksamheten fortsatt att arbeta med den analys och uppföljning som startade under 2015 och som hade som mål att uppnå en budget i balans med bibehållen god kvalitet på omsorgen och med en hög kundnöjdhet.

Årets viktigaste händelser

Nytt verksamhetssystem

Under 2016 inleddes arbetet med att ersätta verksamhetssystemet med ett nytt system som lever upp till dagens krav. I samband med detta arbete har förvaltningen också anpassat arbetsmetoderna, sökord etcetera, som lever upp till nationella krav. Arbetet har tagit mycket tid och engagemang i anspråk under 2016 och kommer att pågå under första halvan av 2017. Slutresultatet kommer att bli en stor kvalitetsförbättring.

Uppföljning biståndsbeslut

Arbetet med att följa upp biståndsbeslut, planerad arbetstid för personalen och genomförandeplaner med god kvalitet hos kunden har pågått under hela året.

Arbete med kvalitetsregister

Antalet registreringar i nationella kvalitetsregister har stadigt ökat under året och nästa kontrollmoment är att tillse att planerade åtgärder också genomförs.

Måltidsverksamheten samverkar med omsorgspersonalen kring hållbarhet, till exempel genom att minska matsvinn och miljöbelastning i stort. Förvaltningen har identifierat vissa områden med utvecklingsbehov, till exempel nutrition, och genomfört utbildningsinsatser och införande av nya arbetsmetoder och rutiner för att förebygga att kunder drabbas av undernäring.

Lex Sarah

Antalet Lex Sarah-anmälningar har ökat under året vilket är en effekt av den informationskampanj som pågått under året. I de fall som gått vidare till Inspektionen för vård och omsorg har inspektionen uttryckt sig nöjda med förvaltningens sätt att hantera förbättringsåtgärderna.

Ekonomisk analys

Ett prognostiserat underskott på 5 mnkr i februari 2015 vändes till ett mindre överskott i 2015 års bokslut. Under 2016 har nettokostnaderna fortsatt att minska i förhållande till budget och 2016 års resultat är ett överskott på 4,6 mnkr inom äldreomsorgen.

Största delen av överskottet är hänförligt till hemtjänstverksamheten där nettokostnaderna minskat med cirka 0,7 mnkr jämfört med 2015. Detta trots en högre kostnadsnivå på grund av avtalet med Kommunal som innebar en särskild satsning på undersköterskegruppen. Jämfört med 2014 har kostnaderna nominellt minskat med 4,0 mnkr.

Då hemtjänstens budget samtidigt ökade med cirka 3,0 mnkr har 2015 års underskott på 1,5 mnkr vänts till ett överskott på 2,2 mnkr.

Det är framför allt volymerna avseende hemtjänsttimmar som minskat, antalet kunder med hemtjänst har istället ökat något.

Införande av helgbemanning inom hemrehab/HUR-gruppen (HUR: Hälsa, Utveckling och Resurser) har försenats vilket medfört ett överskott på cirka 1,0 mnkr. Kostnaderna för dessa helginsatser har därmed i hög grad legat kvar på hemtjänstutförarna.

År 2015 fanns det ett underskott för tekniska hjälpmedel vilket föranledde nämnden att se över kostnaderna och föreslå åtgärder för att få en budget i balans. Under 2016 minskade kostnaderna med 0,9 mnkr jämfört med 2015, vilket gav ett överskott om 0,4 mnkr.

Vakanta tjänster under delar av året inom administration, myndighetsfunktion och ledningsfunktioner har bidragit till överskottet med 0,4 mnkr.

De flesta verksamhetsdelar inom äldreomsorgen har genererat överskott, bland annat har det funnits lediga platser i stort sett hela året inom särskilt boende. Den genomsnittliga beläggningen under året har legat på 88 procent.

Antalet personer med matdistribution har fortsatt att minska medan antalet med trygghetslarm ökat.

Nämnden investerar i ett nytt verksamhetssystem. Investeringsbudgeten för projektet visar ett överskott då leverantören kommer att fakturera halva införandekostnaden efter införandefasen.

Jämfört med budget har mer förbrukats på projekt Utbyggnad IT-stöd. Projektet avser införande av digitalt kortsystem med foto att användas för säker inloggning i verksamhetssystemet och som identifikationshandling hos kunder. Underskottet har hanterats genom att minska på antalet mindre investeringar inom äldreomsorgen.

 

Prestationstal Utfall
2014
Utfall
2015
Budget
2016
Utfall
2016
Antal invånare
– 65–79 år 3 076 3 214 3 248 3 254
– 80–89 år 832 808 798 815
90 år – 179 182 186 187
Antal platser i särskilt boende 168 168 168 168
– varav demensplatser 37 53 45 45
– varav platser för växelvård/avlösning 6 1 6 4
Antal platser för korttidsvård/avlösning 8 8 - 8
Antal personer 65 år och äldre med insats enligt SoL i ordinärt boende 1 okt 466 468 475 467
– varav med hemtjänst 225 201 225 208
– varav med trygghetslarm 420 408 425 434
– varav med matdistribution 149 100 150 75
Antal timmar hemtjänst 65 år och äldre dag och kväll 83 800 72 400 76 800 68 000

Framtiden

Nya hälso- och sjukvårdsavtalet

Hälso- och sjukvårdsavtalet har trätt i kraft och kommer att utvecklas successivt under de närmaste åren. Resultatet av detta är att mer vård och omsorg utförs i hemmet. Konsekvenserna av detta ska följas noga. Under 2017 måste förvaltningen förbereda för en betydligt kortare planeringstid för kunder som vistas på sjukhus. Förändringen träder i kraft i januari 2018.

Ökande andel äldre

Den demografiska bilden med en ökande andel äldre innebär troligen ett ökat behov av både hemtjänst och särskilt boende, alternativt bra bostäder för äldre som inte innebär begränsningar i framkomlighet.

Förvaltningen kommer under 2017 att satsa på egenvård, träningsprogram och liknande, för våra äldre kunder.