Noter VA

(tkr) Not Bokslut
2015
Bokslut
2016
Verksamhetens intäkter 1 26 584,3 30 066,6
Brukningsavgifter externt   24 312,8 27 688,4
Brukningsavgifter inom kommunen   201,7 284,0
Anslutningsavgifter   1 384,6 1 332,0
Övriga intäkter   200,2 277,2
Internersättning slambehandling   485,0 485,0
       
Från och med 2008 periodiseras anslutningsavgifter med 10 % år 1 & 90 % under de följande åren. Periodisering görs ej på redan avskrivna områden.
       
Verksamhetens kostnader 2 18 229,9 20 973,4
Personalkostnader - fördelade efter beräknad tid ej interna sociala avgifter   4 480,4 4 927,7
Övriga direkta externa kostnader   10 368,6 12 125,6
Från kommunen fördelade kostnader   3 380,9 3 920,1
       
Specifikation - Från kommunen fördelade kostnader:   3 380,9 3 920,1
personalkostnader - fördelade efter beräknad tid   1 717,7 1 888,8
sophämtning, städ, diverse kostnader - faktisk kostnad   243,5 229,0
gatukontorets löner och maskiner - faktisk kostnad   345,3 746,1
fördelade politikerarvoden tekniska nämnden utifrån uppskattad tid   66,0 74,2
central admin. - fördelningsnyckel utifrån räkenskapssammandraget till SCB   654,8 664,6
IT & porto - fördelningsnyckel: affärsdriven verksamhet omsättning inklusive Sjöbo Elnät AB   109,7 109,7
telefoni 3,5 anknytningar à 5 tkr - faktisk kostnad   9,6 9,7
försäkringsavgifter - faktisk kostnad   81,4 56,7
markhyror - faktisk kostnad   89,9 90,0
tillsynsavgifter - faktisk kostnad   63,0 51,3
       
Finansiella kostnader 3 2 632,1 2 678,2
Internränta (enligt SKL:s rekommenderade nivå) på lån från kommunen   2 632,1 2 678,2
       
Anläggningstillgångar 4 140 116,0 168 416,0
Ingående anskaffningsvärde VA-anläggningar   175 381,6 194 173,0
Ackumulerade avskrivningar till och med föregående år   –48 334,9 –54 057,0
Årets försäljning   –376,4 0,0
Årets investering   19 167,8 34 715,0
Årets avskrivning   –5 722,1 –6 415,0
Taxeringsvärde saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter      
       
Kortfristiga fordringar 5 5 185,5 5 200,7
Kundfordringar   914,3 502,5
Övrig kortfristig fordran på Sjöbo kommun   4 271,2 4 698,2
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter   0,0 0,0
       
Eget kapital 6 0,0 0,0
Vatten och avlopp IB resultatutjämningsfonden   0,0 0,0
Årets resultat   0,0 0,0
       
Långfristiga skulder 7 140 116,0 168 416,0
Lån från kommunen   122 688,1 151 011,3
Upplupna förutbetalda intäkter (anslutningsavgifter)   17 347,9 17 324,7
Förutbetalda investeringsbidrag   80,0 80,0
       
Kortfristiga skulder 8 5 185,5 5 200,7
Leverantörsskulder (försumbart)   0,0 0,0
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter   5 185,5 5 200,7