Verksamheten

Förskole- och skolbarnomsorg samt grundskoleverksamhet

2016 var året då Sjöbos skolors slutbetyg låg över de av Skolverket förväntade resultaten och vi passerade gränsen för 80 procent gällande andelen av våra avgångselever som uppnått fullständiga betyg. I SKL:s rankning klättrade vi från plats 271 till 54.
Nu slår vi oss inte till ro, utan håller i och håller ut för att säkerställa att utvecklingen fortsätter.

Årets viktigaste händelser

Kompetenssatsningar för personalen med nationellt och internationellt kända forskare fortsätter, här är Sjöbos förskolor och fritidshem i framkant. Verksamheterna vilar tryggt på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Förskolan

Kontinuerligt fortgår arbetet inom förskolan för att skapa en optimal organisation. 2016 öppnades ytterligare en avdelning i centrum benämnd Lergöken, verksamheten bedrivs på Sandbäckskolans område.

Även i Lövestad finns en ökning av antalet barn i förskolan. Här har lokalfrågan temporärt lösts genom ett samarbete med fritidsgården.

Familjenämnden har fortsatt erhållit statsbidrag för att aktivt arbeta med att minska barngrupperna i förskolan. Statsbidraget gav, och ger, oss också möjlighet att ekonomiskt kompensera de små enheterna som annars haft svårt med sin bemanning.

Fritidshem

Fritidshemmen har ett tydligt pedagogiskt uppdrag i styrdokumenten och det ställs nu högre krav på kvaliteten på fritidshemmen. Fler aktiviteter som ska kunna komplettera skolans uppdrag ger eleverna bättre möjlighet att nå måluppfyllelse.

Grundskolan/Grundsärskolan

2016 erhöll 80 procent av avgångseleverna från grundskolan fullständigt betyg, ett resultat som bara tidigare nåtts en gång under 2000-talet. Prognoserna gällande de kommande åren pekar mot att detta kan vara ett möjligt trendbrott. Skolverkets förväntade resultat utifrån de förutsättningar som elevsammansättningen har, var 75 procent. Nu fortgår arbetet för att höja resultaten ytterligare.

Pedagoger, rektorer och övrig personal gör sitt yttersta för att fortsätta utvecklingen. Arbetet med att tydliggöra och stärka kedjan från lärarens möte med barnet i undervisningssituation fortlöper och det behövs eventuellt tillförsel av annan kompetens och ekonomi.

På Färsingaskolan ledde ett byte av ledningen till att flera pedagoger lämnade verksamheten vid läsårsslutet. Ett intensivt arbete med att rekrytera personal och ledning har skett under andra halvan av 2016.

Den under 2015 kraftiga flyktingströmmen av ensamkommande avstannade under 2016, dock kvarstår stora behov av modersmålslärare, studiehandledare samt lärare i svenska som andraspråk.

För grundsärskolan fortsätter elevunderlaget att öka. Personalens pedagogiska kompetens har ytterligare stärkts under 2016. Mentorer inom matematik har fortsatt att deltaga i matematiklyftet, vilket är anpassat efter grundsärskolans kursplaner. All personal har deltagit i den fortsatta satsningen barn gör rätt. Under pedagogiska forum har delaktighet och inflytande varit en stående punkt utifrån Skolverkets material. Personalen ingår i olika kommunövergripande satsningar utifrån profession, till exempel fritidshemsatsning och specialpedagognätverk.

Ekonomisk analys

Resultatet är sammanlagt 2,3 mnkr.

Förskola och familjedaghem

Det finns en budgeterad reserv för att hantera om antalet barn i förskola och familjedaghem blir fler än budgeterat. Reserven har inte behövt användas trots att antalet förskolebarn totalt under året har varit sex fler än budgeterat. Det beror på att förskolepengen för 1–3-åringar är betydligt högre än för 4–5-åringar och det är i åldersklassen 4–5 år som antalet barn varit större än budgeterat.

Förskoleklass, fritidshem och grundskola

Volymerna för fritidshemmen har varit betydligt högre än budgeterat (+57 barn). Ökningen är jämnt fördelad mellan kommunal och fristående verksamhet. För förskoleklass och grundskolan har elevantalet följt budget och i särskolan har elevantalet varit två fler än vad som budgeterats. De totala kostnaderna för volymökningarna, inklusive tilläggsbelopp, innebär att volymreserven inte räckt till under året.

Den pedagogiska delen av Råd och stöd har haft vakanser under året vilket medfört ett överskott. Det har även varit svårt att anställa vikarier vid kortare tjänstledigheter.

Totalt sett finns det ett underskott i grundskoleverksamheten. Det är främst de grundskolor som har ett högstadium som haft svårt att hålla budget. Det sammanlagda resultatet för förskolorna visar på ett litet överskott.

Prestationstal Utfall
2014
Utfall
2015
Budget
2016
Utfall
2016
Antal barn i åldrarna 1–5 år 1 054 1 060 1 069 1 064
Antal barn i förskoleverksamhet 970 985 983 989
varav
i kommunalt bedriven förskola
688 675 684 673
i enskilt bedriven förskola 256 285 273 294
i familjedaghem 26 25 26 22
Andel barn som efterfrågar plats (%) 92,0 92,9 92,0 93,0
Antal barn i åldrarna 6–12 år 1 398 1 396 1 390 1 390
Antal barn i skolbarnomsorg 767 813 767 824
varav
kommunalt bedriven
607 637 609 642
enskilt bedriven 160 176 158 182
Andel barn som efterfrågar plats (%) 55 58,2 55,2 59,3
Antal barn i åldrarna 6–15 år 1 943 1 968* 1 994 2 017
Antal barn i förskoleklass och grundskola 1 932 1 957* 1 968 1 968
Antal barn i tränings-och grundsärskola 24 26 26 28

*Inkluderar ensamkommande flyktingbarn som inte är folkbokförda i kommunen.

Framtiden

Förskolan

Satsningen på En förskola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kommer att fortsätta.

Grundskolan/Grundsärskolan

Fortsatt fokus på att höja skolans resultat är prioriterat, det innebär att de satsningar som initierats under 2016 kommer att fortsätta, detta gäller till exempel lågstadiesatsningen, elevhälsoprocessen och Barn gör rätt.

En skolchef kommer att tillträda i februari 2017, vilket ger förvaltningen möjlighet att arbeta på ett mer sammanhållet sätt. Även skolledning på Färsingaskolan kommer att vara på plats under första kvartalet 2017.

Skolan står fortsatt inför många utmaningar; vi har till exempel ännu inte sett konsekvenserna av lärarlönelyftet, lokalsituationen måste fortsatt prioriteras, skolskjutsupphandlingen sker under första halvan av 2017, för att nämna några.