Balansräkning

(mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning
Bokslut
2015
Bokslut
2016
Bokslut
2015
Bokslut
2016
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar 8 1,6 1,2 2,6 2,2
       
Materiella anläggningstillgångar   299,2 353,7 1 249,9 1 342,9
Fastigheter och anläggningar 9 271,2 313,5 1210,0 1 293,8
Maskiner och inventarier 10 28,0 40,2 39,9 49,1
       
Finansiella anläggningstillg.   58,7 58,0 24,3 25,2
Aktier och andelar 11 54,5 54,5 11,7 11,7
Långfristig utlåning 12 4,2 3,5 12,1 5,5
Uppskjuten skattefordran 13 0,0 0,0 0,5 8,0
Summa anläggningstillgångar   359,5 412,9 1 276,8 1 370,3
       
Bidrag till statlig infrastruktur 14 5,6 5,3 5,6 5,3
       
Omsättningstillgångar      
Fordringar 15 94,9 114,2 94,9 102,7
Förråd med mera 16 15,2 14,1 15,2 14,1
Kortfristiga placeringar 17 70,1 51,5 70,1 51,5
Kassa och bank 18 70,6 78,4 70,6 78,4
Summa omsättningstillgångar   250,8 258,2 250,8 246,7
       
SUMMA TILLGÅNGAR   615,9 676,4 1 533,2 1 622,2
         
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER      
Eget kapital 19    
Årets resultat   29,0 23,0 46,6 44,8
Resultatutjämningsreserv   77,4 77,4 77,4 77,4
Övrigt eget kapital   304,3 333,2 334,1 380,7
Summa Eget kapital   410,7 442,8 458,1 512,1
       
Avsättningar      
Avs för pensioner o liknande 20 6,2 9,1 10,1 12,1
Andra avsättningar 21 5,0 2,0 22,3 21,1
Summa avsättningar   11,2 11,1 32,4 33,2
         
Skulder        
Långfristiga skulder 22 24,5 34,3 840,9 880,5
Kortfristiga skulder 23 169,5 188,2 201,8 196,4
Summa skulder   194,0 222,5 1 042,7 1 076,9
       
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   615,9 676,4 1 533,2 1 622,2
       
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER      
Pensionsförpliktelser 24 0,8 0,3 0,8 0,3
Övriga panter och ansvarsförbindelser 25 819,1 849,1 1,4 1,4