Resultaträkning

(mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning
Bokslut
2015
Bokslut
2016
Budget
2016
Bokslut
2015
Bokslut
2016
Verksamhetens intäkter 1 202,2 274,7 230,3 337,0 364,7
varav jämförelsestörande poster 1A 0,0 1,1 0,0 1,8 2,2
Verksamhetens kostnader 2 –1 036,6 –1 151,2 –1 124,7 –1 091,1 –1 150,5
varav jämförelsestörande poster   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Av- och nedskrivningar 3 –20,1 –28,2 –24,4 –56,4 –71,4
         
Verksamhetens nettokostnader   –854,5 –904,7 –918,8 –810,5 –857,2
         
Skatteintäkter 4 694,8 729,3 735,1 694,8 729,3
Generella statsbidrag och utjämning 5 180,1 188,7 185,0 180,1 188,7
Finansiella intäkter 6 9,1 10,1 8,2 0,7 1,6
Finansiella kostnader 7 –0,5 –0,4 –0,4 –18,5 –17,6
         
Resultat före extraordinära poster   29,0 23,0 9,1 46,6 44,8
         
Extraordinära intäkter   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         
Årets resultat   29,0 23,0 9,1 46,6 44,8
             
             
Avstämning mot balanskravet och beräkning av resultatutjämningsfond            
             
Årets resultat   29,0 23,0      
           
Realisationsvinster   –0,3 –1,1      
           
Årets resultat efter balanskravsjusteringar   28,7 21,9      
Medel till resultatutjämningsreserv   0,0 0,0      
Årets balanskravsresultat 28,7 21,9