Finansiell rapport, sammanställd redovisning

Borgensåtaganden, KOMMUNEN Utlåning, KOMMUNEN
Motpart Belopp i mnkr % av borgen Motpart Belopp i mnkr % av utlåning
AB Sjöbohem 790,0 93,2 %   Kommuninvest 3,5 100,0 %
Sjöbo Elnät AB 54,0 6,4 %        
SÖRF (2,6 mkr utnyttjad) 3,7 0,4 %        
Summa 847,7 100 %   Summa 3,5 100,0 %
Placering överskottslikviditet, KOMMUNEN
Motpart Belopp i mnkr % av placering   Kapital & ränteförfall Ränta
SBAB 50,3 100,0 %   <25 mnkr; 0,4 %
          25-50 mnkr; 0,15 %
Summa 50,3 100 %     >50 mnkr; 0,05 %
Inlåning, SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Motpart Belopp i mnkr % av lån
Kommuninvest 521,2 57 %
SEB 170,0 18 %
Handelsbanken 60,0 7 %
Swedbank 95,0 10 %
Sparbanken Skåne (checkkredit) 75,0 8 %
  921,2 100 %

Förfalloprofil kapitalbindning

Förfalloprofil räntebindning

Derivat; Ej aktuellt

RIKTLINJER FÖR RISKTAGANDE FÖLJS?
Kommunen Sjöbohem Sjöbo Elnät
Finansieringsrisk
Ränterisk
Motpartsrisk
Valutarisk
Likviditetsrisk
Operativa risker