Verksamheten

Kulturverksamhet

Biblioteken ökar tillgängligheten med meröppet och kulturskolan samarbetar tätare med grundskolan.

Årets viktigaste händelser

Meröppet bibliotek

Tillgängligheten på biblioteken har ökat genom att ett meröppet bibliotek startades i Lövestad i mars. Det meröppna biblioteket har fått mellan 95 och 135 besök per månad. Totalt har 1 034 meröppet-biblioteksbesök gjorts. Biblioteket har haft 7 700 besök, inklusive skolklasser och förskolegrupper:

Många aktiviteter

Under året har kulturskolan och biblioteket drivit flera framgångsrika projekt. Både kulturskolan och biblioteket har deltagit i lågstadielyftet med kulturaktiviteter med läsfrämjande som fokus. Biblioteket har också påbörjat ett arbete med att utveckla läsfrämjande metoder i förskolan. Man har även arbetat med filmpedagogiska aktiviteter och med sommaraktiviteter med integrationsfokus för barn och unga.

Under året antogs en kultur- och fritidsstrategi. Strategin har inom kulturskolan även följts upp med ett policydokument som förtydligar körutiner, antagningspolicy och andra förutsättningar.

Anläggningar och lokaler

Ungdoms- och kulturhuset Navet, där kulturskolan bedriver undervisning, fick lämna delar av sina lokaler i början av 2016. Det har skapat en situation där både kulturskola och fritidsgård är trångbodda.

Kulturanläggningarna Åsumsbron och Vollsjö pumphus har under året varit föremål för större åtgärder, delvis på grund av det tidigare eftersatta underhållet. Genomgång av anläggningarna, dess status kopplat till verksamhetsplan och ekonomi har påbörjats.

Året för kulturverksamheten påverkades stort av de stölder som Konsthallen utsattes för under första delen av året. Nya rutiner har införts och nytt larm har installerats. Under en längre period fick verksamheten personalförstärkas för att säkerställa säkerheten. Biografteatern Floras medverkan i den nationella satsningen Bio Nio ser ut att kunna ge positivt resultat.

Ekonomisk analys

Verksamheten uppvisar ett litet överskott på 0,1 mnkr. Överskottet återfinns inom familjenämndens verksamhet.

Under året har det genomförts ett flertal kulturaktiviteter som har finansierats med externa projektbidrag. Detta medför att både intäkter och kostnader har blivit högre än budget.

Kommunstyrelsens investeringsbudget har inte utnyttjats fullt ut på grund av att personalresurserna har utnyttjats på annat håll och avvaktan på underhållsplaner. Resterande delar av investeringsbudgeten kommer att begäras överflyttade till 2017 för det påbörjade arbetet med Kullamöllan.

Prestationstal Utfall
2014
Utfall
2015
Budget
2016
Utfall
2016
Kulturskolan        
Antal elever i kulturskolan 295 406 420 358
Andel inskrivna elever i aktuell åldersgrupp (%) 14,2 14,9 16,6 14,0
Antal ämnen och kurser 30 31 30 32
         
Bibliotek        
Antal besökare 61 235 60 290 62 000 55 749
Antal lån per år på samtliga bibliotek 96 617 95 138 100 000 81 778
Antal utlån per invånare 5,3 5,1 5,5 4,4
         
Övrigt        
Antal kulturarrangemang utanför Sjöbo tätort 5 - 380 -
Antalet besök ordinarie filmprogram - 6 619 5 800 6 605
Antal besökare i konsthall 12 046 13 031 15 000 10 296

Framtiden

De två kommunägda möllorna; Sjöbo mölla och Kullamöllan, har bägge behov av såväl underhålls- som större åtgärdsarbete på grund av ett mångårigt bristande underhåll.

En fortsatt utveckling av Biografteater Flora; främst projektet Bio Nio, samt en upprustning och tillgänglighetsanpassning av anläggningen står på agendan. Den ändring av moms på biobiljetter som trädde i kraft vid årsskiftet 2016/2017 kan komma att påverka antalet biobesökare och därmed intäkterna i negativ riktning.

I den nya kultur- och fritidsstrategin anges bland annat att tillgänglighet och delaktighet ska utvecklas långsiktigt, med den högsta delaktigheten på fritidsgårdarna. Bredden i kulturskolan ska utvecklas. Verksamheten ska arbeta för att få till stånd en kulturgaranti för alla barn, och man ska bidra positivt till arbetet med en förbättrad måluppfyllelse genom att utveckla samarbetet med grundskolorna.

På kulturskoleområdet pågår ett arbete med att ta fram en nationell strategi för kommunernas kulturskolor. En utredning har genomförts under året med förslag på olika förändringar, bland annat en ökad nationell och regional samordning.

Meröppna bibliotek innebär en kraftigt ökad tillgänglighet till biblioteket genom att låntagarna får tillgång till biblioteket med självservice utanför den bemannade öppettiden. Ett meröppet bibliotek i Blentarp planeras öppna i september 2017.