Förvaltningsberättelse

Personalresursen

Sjöbo kommun som arbetsgivare

Sjöbo ska vara en attraktiv arbetsgivare och med hjälp av kommunens personalpolitiska program Sjöbo kommun – En arbetsplats att längta till drivs en tydlig personal- och lönepolitik.

Under 2016 märks en ökning i kommunens personalomsättning. Detta följer föregående års utveckling och det är rimligt att anta att det inte är en tillfällig ökning utan att det är en bestående trend. Detta eftersom det råder en generell brist på arbetskraft i en rad yrkeskategorier som är väsentliga för Skånes kommuners verksamheter.

Arbetsbristen har lett till en ökad konkurrens mellan kommunerna, som i sin tur också leder till ökad personalomsättning och löneglidning där medarbetare med eftertraktad kompetens byter kommun.

Det kommer att vara en viktig fråga för kommunen att fortsatt arbeta strategiskt med att vara en attraktiv arbetsgivare och på så vis kunna rekrytera såväl som behålla kompetent personal. I 2016 års medarbetarundersökning svarade 78 procent att påståendet sett till helheten tycker jag att Sjöbo kommun är en bra arbetsgivare stämmer.

Som ett led i arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare har en möjlighet för vissa yrkesgrupper att växla motsvarande semesterlönetillägget mot fler lediga dagar införts. Detta utvärderades under 2016 och intresset är stort för denna möjlighet. Därför har beslut fattats om att möjligheten till växling kommer att bestå tills vidare.

Tillsvidareanställd personal

Sjöbo kommun hade den 31 december 2016 1 102 tillsvidareanställda medarbetare. Jämfört med 2015 innebär det en ökning på 58 personer, främst fördelat på två nämnder. Vård- och omsorgsnämnden och familjenämnden har ökat med vardera 24 anställda. Det beror på utökning av verksamheter men även att en del visstidsanställningar övergått i tillsvidareanställningar.

Antal tillsvidareanställda män och kvinnor

Nämnd 2014 2015 2016
Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Kommunstyrelsen 31 14 45 30 15 45 38 16 54
Vård- och omsorgsnämnden 420 31 451 432 39 471 457 38 495
Familjenämnden 344 82 426 370 93 463 384 103 487
Tekniska nämnden* 20 37 57 16 33 49 13 33 46
Samhällsbyggnadsnämnden 11 5 16 13 7 20
Totalt 815 164 979 859 185 1 044 906 197 1 102

*Tekniska nämndens resultat för 2014 omfattar tidigare miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden.

Kommunens verksamheter är kvinnodominerade, förutom tekniska nämnden som är klart mansdominerad. Totalt av de tillsvidareanställda är 82 procent kvinnor vilket är på samma nivå som tidigare år.

Procentuell fördelning mellan män och kvinnor

Årsarbetare, inklusive visstidsanställda, över- och fyllnadstid

Till de som är tillsvidareanställda kommer ett antal visstidsanställda, som antingen är anställda med månadslön eller med timlön. De visstidsanställda vikarierar vid ordinarie personals frånvaro. De kan även anlitas vid arbetstoppar, då det behövs mer personal än normalt.

Omfattningen av visstidsanställda har legat relativt konstant under de senaste åren, för att öka markant under 2014 för att sedan minska 2015 och ytterligare 2016. Samtidigt har övertiden ökat i omfattning och motsvarar för 2016 7,4 årsarbetare.

I tabellen nedan är inte timanställningarna medräknade.

Antalet årsarbetare fördelat på tillsvidare- (tv) och
visstidsanställda (vik) samt över- och fyllnadstid

Nämnd 2014 2015 2016
Tv Vik Över- och fyllnadstid Tv Vik Över- och fyllnadstid Tv Vik Över- och fyllnadstid
Kommunstyrelsen 43,5 4,0 0,1 46,0 3,0 0,3 51,3 1,7 0,4
Vård- och omsorgsnämnden 377,6 88,2 2,0 398,9 68,1 5,7 456,3 43,1 3,2
Familjenämnden 405,9 99,4 1,7 441,3 97,3 2,7 477,9 109,6 3,0
Samhällsbyggnads-nämnden 14,5 1,2 0,0 20,4 1,3 0,0
Tekniska nämnden* 55,6 7,0 0,9 49,5 8,8 0,7 48,3 4,6 0,8
Totalt 882,6 198,6 4,8 950,0 178,4 9,5 1 054 160 7,4

*Tekniska nämndens resultat för 2014 omfattar tidigare miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden.

Hel- och deltidstjänster

En stor andel av de kvinnliga anställda arbetar deltid, främst inom vård och omsorg.

År Kvinnor Män Totalt Andel
heltid (%)
Heltid Deltid Heltid Deltid
2016 489 416 166 31 1102 59,4
2015 468 391 152 33 1044 59,4
2014 437 378 135 29 979 58,4

Sjöbo kommun har sedan ett par år ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Av de som önskat utökad sysselsättningsgrad är det 11 medarbetare som anses ha en oönskad deltid, varav 9 är anställda inom familjenämnden. Motsvarande antal för 2015 var 5 stycken och 2014 26 stycken.

Pensionsavgångar

37 personer avgick med pension under 2016, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Av dessa var det endast 19 som skulle fylla eller hade passerat 65-årsdagen under 2016. Nästan lika många, 18 personer, avgick det året de skulle fylla 64 eller tidigare.

Prognosen för pensionsavgångarna visar att 18 anställda fyller 65 år 2017 och att 22 personer fyller 65 år 2018 samt 2019. Sammantaget är det inom förskola och äldreomsorg som huvuddelen av pensionsavgångarna sker.

Lediga tjänster

374 tjänster har varit utannonserade under året. Av dessa har 22 annonserats internt. Antalet utannonserade tjänster håller sig i nivå med 2015 och jämfört med tidigare år är antalet utannonserade tjänster klart fler beroende på den ökade personalomsättningen.

Antal utannonserade tjänster

Förvaltning 2014 2015 2016
Antal
tjänster
Varav
tillsvidare
Antal
tjänster
Varav
tillsvidare
Antal
tjänster
Varav
tillsvidare
Kommunstyrelsen 24 2 27 5 32 9
Vård- och omsorgsnämnden 149 44 164 55 192 56
Familjenämnden 115 73 162 96 136 98
Samhällsbyggnadsnämnden 4 3 5 3
Tekniska nämnden* 1 1 18 6 9 7
TOTALT 289 120 375 165 374 173

*Tekniska nämndens resultat för 2014 omfattar tidigare miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden.

Totalt har det annonserats ut 173 tillsvidareanställningar. Av dessa har 121 varit heltidstjänster och resterande på lägre sysselsättningsgrad. 13 tjänster har varit på lägre sysselsättningsgrad än 75 procent.

Vidare har 155 tidsbegränsade anställningar utannonserats på varierande sysselsättningsgrad, mellan 75 och 100 procent samt 8 tjänster på lägre sysselsättningsgrad. Resterande tjänster är olika så kallade timvikariat.

Många av de tidsbegränsade anställningarna är sommarvikariat och säsongsanställningar på olika tjänster inom vård och omsorg. Till detta kommer personalen till friluftsbaden under sommaren. Dessa tjänster finns under kommunstyrelsen.

Hälsofrämjande arbetsplats

Som ett led i att bli en attraktiv arbetsgivare arbetar kommunen med att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser. Medarbetarna har möjlighet till en timmes friskvård på betald arbetstid per arbetsvecka. Anställda kan även få ersättning för träningskostnader med ett friskvårdsbidrag om 800 kronor per år, dock högst 75 procent av den faktiska kostnaden. Från 2017 är beloppet höjt till 2 500 kronor per år samt dock högst 80 procent av den faktiska kostnaden.

Andelen som tar ut friskvårdsbidraget har ökat för varje år, men ökningen har planat ut. 86 procent av friskvårdsbidraget betalas ut till kvinnor, trots att de motsvarar 82 procent av de anställda.

År Antal Summa Snitt
per person
2016 432 324 670 751
2015 380 283 229 745
2014 355 260 881 735

Varje termin utkommer ett aktivitetshäfte med olika aktiviteter i friskvårdens tecken. Det är omkring 25 olika aktiviteter per år, med allt från handbollsmatcher, pröva-på-aktiviteter till musik och teaterföreställningar.

Sjukfrånvaro

Sjukskrivningstalet har ökat marginellt (cirka två tiondels enheter) under 2016 jämfört med 2015. I en nationell jämförelse är denna låga ökning bra då trenden i landet är en högre ökningstakt.

Långtidsfrånvaron minskar något, vilket innebär att korttidsfrånvarons andel av den totala frånvaron ökar. Kommunen måste fortsätta att arbeta aktivt för att förebygga sjukskrivningar och en del i detta är att öka användandet av företagshälsovården. För hela 2016 köptes insatser om totalt 1 280 timmar av företagshälsovården, motsvarande ungefär en timme per anställd.

I jämförelse med andra kommuner brukar Sjöbo utmärka sig positivt avseende sjukfrånvaron. Jämförelsetal för 2016 finns inte att tillgå men ett vägt medelvärde för 2015 års sjukfrånvaro var 7,0 och av Sveriges 290 kommuner hade endast 21 lägre sjukfrånvaro än Sjöbo. Vad gäller långtidssjukskrivningens andel av den totala sjukfrånvaron så befann sig Sjöbo kommun på 29:e plats.

Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid

Nämnd År Total sjukfrånvaro Långtids-
frånvaro*
Kvinnor Män Anställda
≤ 29 år 30–49 år 50 ≤
Kommunstyrelsen 2016 3,12 47,09 3,24 2,87 4,76 1,58 4,16
2015 1,94 46,81 1,87 2,06 0,54 2,21 1,87
2014 2,28 14,15 1,02 4,19 0,27 3,33 1,73
Familjenämnden 2016 4,75 27,22 5,10 3,63 5,75 3,90 5,40
2015 4,78 36,09 4,78 2,66 3,73 3,86 6,53
2014 4,01 32,50 4,10 3,62 3,46 3,48 5,01
Vård- och omsorgsnämnden 2016 7,39 41,63 7,79 3,72 3,93 7,75 8,13
2015 7,05 36,15 7,24 5,21 4,95 6,97 7,86
2014 6,77 37,96 7,10 3,18 3,41 6,93 7,66
Samhällsbyggnadsnämnden 2016 5,63 43,71 9,20 0,91 0 3,11 12,04
2015 2,98 0 4,25 0,97 2,37 0,97 5,47
Tekniska nämnden** 2016 4,04 23,55 2,92 4,58 2,25 3,38 5,19
2015 4,39 56,18 1,93 5,43 3,15 1,29 7,48
2014 3,58 26,69 3,81 3,48 0,61 3,95 3,92
Sjöbo kommun totalt 2016 5,75 35,46 6,29 3,67 4,86 5,18 6,68
2015 5,59 36,75 6,06 3,58 4,20 4,80 6,95
2014 4,95 29,4 5,31 3,07 3,19 4,5 5,89
Sveriges kommuner 2015 7,0 48,8 7,7 4,3 5,3 6,7 7,7
2014 6,3 47,0 6,9 4,0 4,9 6,0 7,0

*Procent av den totala sjukskrivningen, sjukskrivning mer än 60 dagar.

**Tekniska nämndens resultat för 2014 omfattar tidigare miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden.

Arbetsmiljö

Under 2016 gjordes 19 arbetsskadeanmälningar, en klar minskning jämfört med 2015 då det gjordes 32 arbetsskadeanmälningar. Den vanligaste skadeorsaken är ”skadad av annan person” med 10 anmälningar. 15 av anmälningarna kommer från vård och omsorg.

Tillbudsanmälningarna har ökat kraftigt under året med 346 anmälningar jämfört med 269 för 2015 samt 188 för 2014. Detta är troligen en direkt konsekvens av en medveten uppmaning till medarbetarna att anmäla tillbud. Hot och våld dominerar anmälningarna och står för 140 av tillbuden. Andra vanliga orsaker är bristande inomhusmiljö (68 anmälningar) samt psykisk överbelastning och stress (48 anmälningar).

Löner

I 2016 års löneöversyn var samtliga avtal utom Kommunals sifferlösa, det vill säga att de angav inget minsta genererat löneökningsutrymme. Kommunals avtal innebar två olika utrymmen, 520 kronor per person eller 1 020 kronor för undersköterskor inom vård och omsorg vilket totalt motsvarade cirka 3,4 procents lönehöjning.

Utöver täckning för de centrala löneavtalen fanns det även avsatt 1,0 miljoner kronor för strategiska satsningar för att få konkurrenskraftiga löner i förhållande till övriga kommuner i södra Skåne. Dessa satsningar gjordes främst på socialsekreterare, sjuksköterskor och skolsköterskor. Satsningar gjordes även på arbetsterapeuter samt lärare inom gymnasieverksamheten.

Lönespridningen inom kommunens olika yrkesgrupper är generellt god och ökar i flera grupper.

Sett till skillnader i lön mellan kvinnor och män så har löneskillnaden minskat de senaste åren och 2016 tjänade kvinnorna motsvarande 96 procent av männens lön (förvaltnings- och avdelningschefer är inte medräknade). Den förhållandevis låga löneskillnaden kan bland annat härledas till en ökad personalomsättning och ökad konkurrenssituation.

Kvinnors lön i procent av männens.

Grupp 2014 2015 2016
B 96 95 93
C 94 102 100
D 93 96 95
E 98 100 100
F 98 96 98
G 98 98 101
H 99 102 99
I 92 92 92
J 89 96 97
K
L 93 104 102
M 99 99 95
N
O
Totalt 94 96 96

Löner i förhållande till andra kommuner i södra Skåne

Kommunen konkurrerar främst med andra kommuner i södra Skåne om arbetskraften. Jämförelser görs därför på löneutvecklingen i Sjöbo kommun i förhållande till övriga kommuner i södra Skåne, för att se om kommunens löner är konkurrenskraftiga.

Strategiska satsningar har gjorts på utvalda yrkesgrupper i några år och har inneburit att Sjöbo kommuns löner i vissa yrkesgrupper kommit i nivå med genomsnittet för södra Skånes kommuner.

Samtidigt följer löneutvecklingen i Sjöbo kommun andra kommer då även de satsar på en god löneutveckling för att bibehålla eller attrahera bristkompetens. Inom 29 yrkesgrupper har Sjöbo kommuns anställda en lön som är lägre i en jämförelse med andra kommuner i södra Skåne. 2015 var siffran 29 och året dessförinnan 27.