Verksamheten

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning har utökats under året, bland annat har inflyttning skett i bostad med särskild service.

Årets viktigaste händelser

Krav på andra arbetsmetoder

Komplexiteten hos kundgruppen har blivit påtaglig och ställer nya och delvis andra krav på personalens arbetsmetoder. Ett stort arbete kring detta kommer att genomföras under 2017.

Utarbetande av modell för resursfördelning

Förvaltningen har sökt erfarenheter och modeller hos grannkommuner för att få inspiration till ett resursfördelningssystem som bättre skulle kunna spegla kundens behov. Detta arbete fortsätter under 2017.

Högre grad av självständighet för kunderna

Nya beslut inom LSS har tidsbegränsats för att undersöka möjligheten för kunderna att uppnå högre grad av självständighet och kunna flytta till bostad med lägre omsorgsnivå. Det undersöks också om boendestöd eller liknande kan vara ett alternativt stöd för personer med funktionsnedsättning som bor i egen bostad.

I samverkan med måltidsverksamheten har en app – Matglad – introducerats vilken underlättar planering och tillagning av måltider.

Personlig assistans enligt lagen om valfrihet

Personlig assistans har utförts av Frösunda enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet sades upp under 2016 och förvaltningen har arbetat med att få företag att lägga anbud enligt lagen om valfrihet – arbetet pågår.

Ekonomisk analys

Det totala överskottet är 3,6 mnkr. Överskott på 2,5 mnkr finns inom externt köpt verksamhet i form av enstaka boendeplatser inom socialpsykiatri/LSS samt externa platser inom korttidsvistelse/korttidstillsyn/daglig verksamhet, LSS och personlig assistans.

Cirka 1 mnkr av överskottet avser köpt korttidsvistelse från Ystads kommun, där avtalet håller på att fasas ut.

Antalet personer som har personlig assistans enligt före detta LASS, numera socialförsäkringsbalken, där kommunen svarar kostnaden för de första 20 timmarna i veckan (cirka 0,3 mnkr per år) har fortsatt att minska under 2016. Dock har Försäkringskassans beslut om neddragning av assistans inneburit att kunderna istället ansökt om personlig assistans enligt LSS, där kommunen är ansvarig för samtliga timmar.

Inom kommunens egna LSS-boenden har personalförstärkningar, som krävts för att möta speciella behov hos kunder, genererat underskott gentemot budget på 1,4 mnkr.

Underskottet balanseras upp av överskott inom korttidsvistelse LSS (0,7 mnkr) på grund av lägre volymer samt daglig verksamhet inom LSS (0,6 mnkr) där annan semesterplanering medfört minskat behov av vikarier. Dessutom har det funnits vakanta tjänster under våren.

Vakanta tjänster inom både boendestöd, daglig sysselsättning och öppen verksamhet har bidragit till ett överskott på totalt 1,1 mnkr inom socialpsykiatrin.

Överskott inom investeringsbudgeten, 0,1 mnkr, avser planerat projekt avseende iordningställande av utemiljö vid korttidsboendet LSS i Blentarp, där utförandet försenats, och kommer att färdigställas och betalas först i början av 2017.

 

Prestationstal Utfall
2014
Utfall
2015
Budget
2016
Utfall
2016
Antal personer med personlig assistans 31 31 35 27
– före detta LASS1 24 22 28 19
– LSS 7 9 7 8
Totalt antal personer med insatser enligt LSS 122 125 125 135
Antal platser i bostad med särskild service enligt LSS 35 40 47 47
Antal personer i externa boenden, LSS och psykiatri 9 10 12 11
Antal personer i daglig verksamhet enligt LSS 57 63 65 69
Antal personer med insatser enligt SoL2 i ord boende 61 58 65 78

Samtliga antalsuppgifter avser 1 oktober

Framtiden

Utökning av olika boendeformer

Förvaltningen behöver utöka olika boendeformer, exempelvis gruppbostad, för att möta behovet hos nya kunder samtidigt som två gruppbostäder behöver ersättas då dessa inte lever upp till krav på fullvärdiga bostäder.

Behoven hos nya kunder behöver noga analyseras, arbetsmetoder behöver förbättras och andra möjligheter att få stöd i eget boende behöver skapas. Kundgruppens behov blir allt svårare att förutse då kunder flyttar till kommunen eller får sin funktionsnedsättning genom skador eller sjukdomar senare i livet.

Aviserade förändringar

Försäkringskassan har inlett omprövningar av ärenden inom personlig assistans, vilket i vissa fall lett till betydligt färre assistenttimmar trots ett oförändrat omsorgs- och/eller tillsynsbehov hos kunden. Detta kan leda till att personer kommer att söka bostad med särskild service i högre utsträckning än i dagsläget.

Samtidigt aviseras en ny syn på assistenters arbetsuppgifter vilket kan innebära att sjukvårdande insatser som till exempel läkemedelsgivning och sondmatning kan komma att lyftas från personlig assistents arbetsuppgifter till kommunens sjuksköterska eller undersköterska. Detta kan innebära flera dagliga besök för insatser som idag utförs av den personliga assistenten.