Verksamheten

Politisk verksamhet

Vänortssamarbete och avtackande av kommunstyrelsens ordförande.

Årets viktigaste händelser

Under december avtackades kommunstyrelsens ordförande Stefan Lundgren efter 18 år på posten.

Vänortsbesök

Kommunstyrelsen besökte i september kommunens tyska vänort Teterow. Under två dagar presenterade Teterow såväl offentlig som privat verksamhet.

Överförmyndare

Verksamheten har under året stabiliserats efter flytten och samgåendet med Tomelilla kommuns överförmyndarverksamhet. Det har under året varit ett förhållandevis stort arbete med godmanskap för ensamkommande barn.

Revision

Revisorerna har under året fortsatt att ha fokus på kommunikation och utveckling av den grundläggande granskningen som utförs av de förtroendevalda revisorerna.

Arbetsgrupper

Tekniska nämnden har arbetat vidare med sina arbetsgrupper; vattengruppen, avfallsgruppen, försköningsgruppen, lokalgruppen och trafikgruppen. Grupperna är viktiga för samarbetet mellan tjänstemän och politiker. De har även en värdefull funktion för att tidigt träffa kommuninvånare och politiskt bearbeta viktiga frågor och projekt.

Ekonomisk analys

Verksamheten uppvisar ett överskott på totalt 0,4 mnkr. Det finns stort överskott inom överförmyndarverksamheten (0,5 mnkr).

Migrationsverkets återsökningsrutin för kostnader för ensamkommande barn har gjort det svårt att beräkna resursbehovet.

Det finns även ett stort överskott inom kommunstyrelsens politiska verksamhet (0,7 mnkr). Överskott avser både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Under året ställdes ett sammanträde i kommunfullmäktige in. Då flera sammanträden har varit korta har kostnaden för dessa blivit lägre än budget.

Tekniska nämndens politiska verksamhet uppvisar ett underskott på 0,2 mnkr beroende på att arvodeskostnaderna blivit högre än budgeterat då nämnden har utsett arbetsgrupper som bereder olika frågor.

Pensionskostnaderna inom politisk verksamhet blev 1,0 mnkr, vilket är 0,7 mnkr mer än budgeterat.

Framtiden

Revisorerna planerar att under 2017 öka den grundläggande granskningen som genomförs av de förtroendevalda revisorerna samt genomföra fördjupade granskningar inom ett par områden. Under 2017 genomförs även upphandling av sakkunnigt biträde till revisorerna.

Under 2017 kommer VA-planen behandlas av fullmäktige. Efter antagandet har tekniska nämnden tagit fram planer för VA, trafik (TRAST, trafik för en attraktiv stad, Sjöbo tätort och byarna), avfall och skötselplaner för grönyteskötslen. Planerna ger nämnden en bra grund i planeringen av verksamheten. Framåt är det aktuellt att lyfta en plan för kommunens belysningsanläggningar.

Förslag på nya regler från 1 juli 2017 om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet berör bland annat överförmyndarverksamheten.