Kommunens bolag

Sjöbo Elnät AB

Investeringar och ny teknik

Sjöbo Elnät AB har under året genomfört stora ny- och reinvesteringar samt provat ny teknik för att sänka avbrottstiderna.

Årets viktigaste händelser

Under året har bolaget fortsatt att ersätta luftledningar med jordkabel för att förbättra leveranssäkerheten.

Den rättsliga prövningen gällande intäktsramen för 2011–2015 är nu klar och den blev till nätbolagens fördel. Detta innebär ett överskott som kan utnyttjas under perioden 2016–2019. Tilldelningen av ramen för 2016–2019 blev lägre än ansökningen. Beslutet kommer än en gång att överklagas.

Bedömning av verksamheten

Verksamheten har under året bedrivits i enlighet med bolagsordningen, ägardirektivet och de kommunala principerna. Bolagets nättariffer ligger över den genomsnittliga riksnivån totalt men är fortsatt under snittet för jämförbara nät.

Förbrukningen vid laddstolpar för elbilar har varit oförändrad, cirka 300 kWh, jämfört med de två senaste åren, varför målet inte har nåtts. En dialog med ägarna pågår om hur denna verksamhet ska hanteras i framtiden.

Uppföljning av mål enligt ägardirektiv

INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2015 2016
Bidra/medverka till att utveckla Sjöbo som en plats för tillväxt med stort hänsynstagande till de fördelar som kan skapas för kommuninvånarna. Nättariffernas nivå för typkunder ska ligga under genomsnittet i Sverige för jämförbara nät.
Leveranssäkerhet ska öka.
Antalet nedlagda tomrör för bredbandsutbyggnad ska årligen öka.
Bolaget ska vara pådrivande i utvecklingen av det långsiktiga hållbara samhället socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Elförbrukningen vid bolagets laddstolpar för elbilar ska öka.
Miljövänlig teknik och materiel med lång hållbarhet ska användas i utökad omfattning.
Bolagets ekonomiska utveckling. Bolagets avkastning på insatt kapital ska uppgå till minst 15 procent, mätt som resultat efter finansiella poster.
Bolaget ska ha en stark kapitalbas med en redovisad soliditet på 40 procent. Bolaget ska kunna expandera med egna medel.

Ekonomi

mnkr Utfall
2014
Utfall
2015
Budget
2016
Utfall
2016
Intäkter 50,4 53,7 53,7 55,5
Kostnader 31,4 31,4 32,4 33,1
Avskrivningar 7,9 8,3 8,0 8,4
Resultat före finansiella poster 11,1 14,0 13,3 14,0
         
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader 1,5 1,4 1,4 1,2
         
Resultat 9,6 12,6 11,9 12,8
         
Nettoinvesteringar 16,1 17,8 16,0 16,0

Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader blev 12,8 mnkr, vilket överträffar budgeten med 0,9 mnkr. De största avvikelserna är större mängd anslutningsavgifter, större tariffintäkter, större externa kostnader samt högre avskrivningar. Bolaget når med god marginal de uppställda kraven på avkastning och soliditet.

Investeringar

Exempel på gjorda investeringar under året är utbyte av luftledning till jordkabel runt Magnaröd och runt Vanstad, ombyggnad av jordkabelnät i Sjöbo sommarby, byte till personsäkra kabelskåp enligt långtidsplan och ombyggnad av en större transformatorstation.

Finansiell information

Bolagets långfristiga upplåning uppgår till 54 mnkr. Skulden är uppdelad på tre lån för att sprida räntebindning och förfallodagar.

Personalresurs

Under 2016 har tre medarbetare slutat sin anställning på eget initiativ och två personer har rekryterats.

Verksamhet

Under året har det inte varit några större störningar i driften.

Prestationstal Utfall
2014
Utfall
2015
Budget
2016
Utfall
2016
Energiomsättning (GWh) 122 127 130 133
– varav lokalt producerad (GWh) 8,2 10,2 9,0 8,3
varav lokalt producerad (%) 6,7 8,0 6,9 6,3
Nätförluster (%) 4,8 4,5 4,8 4,6
Medelavbrotts tider        
– aviserade (minuter) 15 24 19
– oaviserade (minuter) 35 103 23

Framtiden

Bolaget fortsätter sin strävan att säkra elnätet genom investeringar och underhåll. Den långsiktiga planen som är antagen av styrelsen bygger på att det finns möjlighet att hålla en viss nivå på intäkterna. För att kunna öka leveranskvaliteten, vilket är ett ägarkrav, måste bolaget hålla en reinvesteringstakt på cirka 15 mnkr per år. De stora investeringsbehoven, cirka 2 000 kronor per mätare, och ökade årliga driftkostnader för mätning kommer att kräva både personella och ekonomiska resurser.

Genom den nordiska slutkundsmarknaden där förutsättningen är ”en kontakt för kunden” kommer bolaget inte hantera kundkontakter i framtiden. Detta kommer att skötas av kundens elhandelsbolag. Genom detta kommer bolaget att få nya system och nya eller förändrade arbetssätt i framtiden, framförallt för bolagets personal i kundtjänsten.