Verksamheten

Gymnasieverksamhet

Ett ökat elevantal i en gymnasieskola i utveckling.

Årets viktigaste händelser

2016 har präglats av ett år med vidareutveckling och förvaltning av tidigare utfört arbete. De elever som går på en gymnasieskola utanför Sjöbo kommun har blivit fler, främst genom ökad inflyttning. Kostnaderna för de interkommunala eleverna har ökat under året då programpriserna blivit högre. 2016 var året då Sjöbo kommun för första gången själv fastställde bidragsbeloppen till de fristående gymnasieskolorna.

Malenagymnasiet

Malenagymnasiet är stabilt gällande sökbilden till utbildningsprogrammen. Enligt utvecklingsplanen har det under 2016 startats upp två nya lärlingsprogram samt ytterligare inriktningar inom byggprogrammet. Antalet elever på programmen motsvarade inte förväntningarna men att programmen har kommit igång ger en grund att bygga på.

Byggprogrammet flyttade i början av 2016 till nya och större lokaler. För introduktionsprogrammen har det skett en stabilisering av elevantalet under hösten efter en fortsatt hektisk vår med skiftande elevantal och svårigheter att göra elevprognoser.

Ekonomisk analys

Kostnaderna för dem av kommunens gymnasieelever som går i andra kommuner eller i fristående gymnasieskolor följer i stort sett budget. I delårsrapporten den 31 augusti 2016 aviserades ett underskott. Men under hösten har antalet elever som erhållit tilläggsbelopp minskat och färre elever har sökt och blivit beviljade inackorderingsbidrag, vilket medfört att den delen av verksamheten följt budget.

Underskottet finns i kommunens egen gymnasieskola. Antalet elever har blivit betydligt färre än budget. När höstterminens bemanning planerades under våren 2016 fanns prognoser om ett högre elevantal. Inte minst prognoserna om antalet ensamkommande barn var betydligt högre än det verkliga antalet som kom till kommunen. Med anledning av detta gjordes en översyn av lokalerna och personal men gällande uppsägningstider gör att kostnadsminskningen kommer först 2017.

Under 2016 uppkom en reavinst på 1,0 mnkr för försålda fordon på Malenagymnasiet som ianspråktagits. Frånräknat reavinsten är underskottet för verksamheten cirka 1,5 mnkr.

Prestationstal Utfall
2014
Utfall
2015
Budget
2016
Utfall
2016
Antal ungdomar i åldrarna 16–18 år 526 533 537 556
Antal elever i gymnasieskola 547 558 567 570

Framtiden

De närmaste åren förväntas antalet barn i gymnasieålder att öka. Även om tillströmningen av antalet ensamkommande barn har minskat kraftigt förväntas antalet nyanlända att öka, dock inte i lika stor omfattning. Det finns i dagsläget mellan 30 och 35 elever inskrivna på språkintroduktionen på Malenagymnasiet varav majoriteten ännu är asylsökande.

Efter språkintroduktionen är intentionen att dessa barn ska gå ett treårigt gymnasium som alla andra i samma ålder. Då de är i asyl ersätter Migrationsverket kommunens kostnader för utbildningen men när de får permanent uppehållstillstånd upphör stödet men kostnaderna kvarstår.

Prishöjningarna på gymnasieprogrammen för 2017 ser vid en första bedömning ut att hamna i linje med den av fullmäktige beslutade kompensationen för prishöjningar. Erfarenheten från tidigare år är dock att prishöjningarna har varit ganska kraftiga. Om utfallet för 2017 utgör ett trendbrott återstår att se.

Förutom att elevantalet ökar generellt framöver kommer gymnasiesärskolan att nästintill fördubblas från hösten 2018. Det genomsnittliga programpriset för gymnasiesärskolan är väsentligt högre än den vanliga gymnasieskolan.