Verksamheten

Plan- och byggverksamhet

Det byggdes betydligt mer under 2015 och 2016 i Sjöbo kommun än det gjorts under flera år.

Årets viktigaste händelser

Sedan mars 2015 omfattar plan- och byggverksamheten två enheter; strategienheten och bygglovenheten. Strategienheten är tillsammans med tekniska förvaltningen aktivt drivande i strategiska markplaneringsfrågor samt utformningen av platser som vänder sig till allmänheten.

Strategiskt arbete

Under året har arbetet med kommunens nya översiktsplan startats upp. Vidare har förberedelser gjorts inför planläggning av spårområdet i Sjöbo tätort samt Sjöbo Västs fortsatta utveckling. Den fortsatta utbyggnaden av Sjöbo centrum har hanterats genom bygglov och reservationer av de sista byggrätterna i kvarteret Viljan samt detaljplanering för flerbostadshus.

Bygglov

Antalet bygglovsärenden ökade i hela landet under 2016. Sjöbo kommun har haft ännu ett rekordartat år med bland annat bygglov för de två sista etapperna för flerbostadshus i kvarteret Viljan i Sjöbo tätort, totalt 13 enbostadshus i hela kommunen och ett större antal tomt- och markreservationer än normalt. Till det kommer färdigställandet av den nya simanläggningen.

Bygglovenhetens arbete har präglats av omfattande verksamhetsutveckling under hösten 2016, då flera insatser genomfördes med syfte att förbättra verksamhetens effektivitet, rättssäkerhet, service och tillgänglighet.

Sjöbo kommun har en fortsatt hög placering i Humanas tillgänglighetsbarometer. År 2015 låg Sjöbo på plats 10 av 290, och 2016 kom Sjöbo på plats 14. Placeringen är den näst bästa i Skåne.

Ekonomisk analys

Den fortsatt positiva byggkonjunkturen innebär ett ökat byggande i kommunen vilket i sin tur genererar intäkter i form av planavgifter och bygglov. Resultatet är att verksamheten visar ett överskott om 0,3 mnkr trots att kostnaderna något överskrider budgeten.

Kart- och GIS1-verksamheten har under året haft vakant tjänst vilket gör att verksamheten har lägre kostnader än budgeterat. Frånvaro inom planverksamheten har också gett något lägre kostnader vilket i kombination med högre intäkter ger ett överskott om drygt 0,2 mnkr.

Trots högre kostnader än budget inom bygglovsverksamheten har verksamheten ett mindre plusresultat. Intäkterna har sjunkit jämfört med föregående rekordår men är ändå väsentligt högre än åren dessförinnan.

Antal ansökningar om bygglov och antal bygganmälningar var i stort sett oförändrat jämfört med 2015. Antal tillsynsärenden ökade kraftigt jämfört med 2015. Antal ärenden som inte är avslutade eller arkiverade är i stort sett oförändrat sedan 2015. En plan för att avsluta ärenden togs fram och implementerades. Resultatet av det arbetet kommer att börja synas under 2017.

Prestationstal Utfall
2014
Utfall
2015
Budget
2016
Utfall
2016
Antal ansökningar om bygglov 192 199 200 204
Antal bygganmälningar - 207 150 212
Antal tillsynsärenden - 34 40 50
Antal ärenden som inte är avslutade/arkiverade - 2 244 1 200 2 238

Framtiden

Kommunens översiktsplan (ÖP) aktualitetsprövades under våren 2016. Kommunstyrelsen beslutade också att inleda arbetet med att upprätta en ny ÖP som avser att behandla bland annat kommunens koppling till Öresundsregionens tillväxt och regionala/nationella utvecklingsstrategier, den framtida bostadsförsörjningen, konsekvenserna av den planerade höghastighetsjärnvägen (Sverigeförhandlingen), kommunens natur- och rekreativa värden samt besöksnäringens utveckling.

GIS-gränssnittet ska fortsätta utvecklas för att stimulera till ökad användning. Kommunens detaljplaner görs tillgängliga via kommunens webbplats.

En förstudie med inriktning på att utveckla och bevara kulturmiljöer genom försörjning av traditionell hantverkskompetens inleds i början av 2017.

För att underlätta i etableringen och utbyggnaden av kyckling- och äggproduktionsanläggningar, kommer ett kommuntäckande planeringsunderlag med inriktning på dessa verksamheter att tas fram under 2017.

På bygglovenheten kommer utveckling av kundbemötande att ha stort fokus. Informationen på hemsidan kommer att vidareutvecklas. Möjligheterna att använda MittBygge mer aktivt kommer att undersökas.

Arbetet med att ta fram ett bevarandeprogram kommer att starta.