Verksamheten

Driftredovisning

Netto (mnkr) Utfall
2015
Budget
2016
Utfall
2016
Avvikelse
2016
Kommunövergripande verksamhet 55,8 57,9 54,7 3,2
Politisk verksamhet 11,1 10,4 10,0 0,4
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 88,8 95,5 91,9 3,6
Äldreomsorg 176,7 184,3 179,7 4,6
Individ- och familjeomsorg 44,6 46,1 52,3 –6,2
Förskole- och skolbarnomsorg samt grundskoleverksamhet 321,8 334,7 332,4 2,3
Gymnasieskola 73,5 77,1 77,7 –0,6
Vuxenutbildning och integrationsverksamhet 9,7 12,2 3,7 8,5
Turism- och fritidsverksamhet 28,9 35,7 36,7 –1,0
Kulturverksamhet 15,0 15,6 15,5 0,1
Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad 0,0 0,0 0,0 0,0
Teknisk verksamhet – skattefinansierad 25,1 26,7 36,9 –10,2
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 4,2 4,5 4,4 0,1
Plan- och byggverksamhet 3,6 3,8 3,5 0,3
Räddningstjänst 13,3 13,5 13,5 0,0
Finansiering –11,0 8,7 –1,6 10,3
Verksamhetens driftkostnader 861,1 926,7 911,3 15,4