Förvaltningsberättelse

Kommunstyrelsens uppsikt

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Där ingår nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. Styrdokument som budget, delårsrapport, intern kontroll och ekonomistyrningsprinciper utgör viktiga delar i kommunstyrelsens arbete med uppsikten. Som en del av uppsiktsplikten kallas nämnderna, bolagen och förbunden till kommunstyrelsen minst en gång om året, ibland oftare om det anses befogat.

En översyn av exploateringsprocessen som påbörjades under 2011 har avslutats. Som en del av arbetet har en genomgång av den allmänna markreserven gjorts. Därefter har en genomgång gjorts av samtliga exploateringsprojekt och anläggningstillgångar som har aktiverats. 13 av totalt 21 exploateringsprojekt har avslutats. Bedömningen är att Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation beträffande exploateringsredovisning därmed följs.

Tekniska nämnden har under ett flertal år redovisat stora avvikelser gällande investeringsprojekten och i samband med att delårsrapport 1 behandlades beslutades att nämnden ska göra en översyn av planering och uppföljning av investeringarna. Redovisningen ska presenteras senast i samband med uppföljningen per oktober månad. Då nämnden inte slutfört arbetet klargjordes av kommunstyrelsen att arbetet skulle vara slutfört innan nämnden äskar investeringsmedel för 2017.

Övergången till komponentredovisning har påbörjats och från och med 2017 kommer komponentredovisning att införas.

I samband med delårsrapport 1 var det endast familjenämnden som prognostiserade ett mindre underskott (0,2 mnkr) och det fanns därmed inte någon anledning för kommunstyrelsen att vidta några åtgärder.

Utfallsprognosen som upprättades den 30 juni innebar att inga nämnder prognostiserade underskott.

Prognosen för familjenämnden försämrades åter i samband med delårsrapport 2. Det var individ- och familjeomsorgen tillsammans med gymnasieverksamheten som stod för de prognostiserade underskotten inom nämndens verksamhetsområde. Kommunfullmäktige uppmanade därmed nämnden att fortsätta arbetet med att nå ekonomisk balans 2016 och att i samband med utfallsprognosen per oktober månad återkomma med en fördjupad analys beträffande Malenagymnasiets underskott, vilket gjordes.

I samband med uppföljningen per oktober månad redovisade familjenämnden en prognos för individ- och familjeomsorgen som uppgick till –3,9 mnkr. Detta föranledde kommunstyrelsen att uttala sin oro för resultatutvecklingen inom verksamheten och att kommunstyrelsen nogsamt kommer att följa resultatutvecklingen.

Nämnderna fick även i uppdrag att se över målstyrningen avseende genomförande och avrapportering till kommunstyrelsen i januari 2017.

Intern kontroll

Kommunstyrelsen ansvarar för att inom hela kommunen samordna den interna kontrollen, vilken regleras i reglementet för intern kontroll. Alla nämnder ska varje år lämna in uppföljningsrapport och plan för intern kontroll. Varje nämnd gör en sammanfattad bedömning av arbetet med den interna kontrollen under året.

Nämndernas sammanfattande bedömning av interna kontrollen

Svag Tillfredsställande God Mycket god
Kommunstyrelsen
Familjenämnd
Vård- och omsorgsnämnd
Teknisk nämnd
Samhällsbyggnadsnämnd

Sammanfattningsvis kan sägas att granskande rutiner generellt följs. Trots detta förekommer avvikelser och/eller möjligheter till förbättringar inom alla områden, därför har åtgärder vidtagits eller planeras.

Utifrån inlämnade uppföljningar har kommunstyrelsen bedömt den interna kontrollen. Bedömningen för kommunen totalt är att den interna kontrollen i Sjöbo kommun var god under år 2016. Där fel och brister har upptäckts finns förslag på åtgärder.

Organisation

Kommunala uppdragsföretag är en annan juridisk person, som kommunen med stöd av kommunallagen har överlämnat vården av en kommunal angelägenhet till. Kostnaden för den verksamhet som uppdragsföretagen bedrev för Sjöbo kommuns del var 44,6 mnkr, en ökning med 1,6 mnkr jämfört med 2015.

Skolskjutsarna och renhållningen svarar för den största omfattningen med 14 respektive 13,8 mnkr. Kostnaden för skolskjutsar, LOV1 inom hemtjänsten och vuxenutbildningen ligger på samma nivå som förra året. Kostnaden för renhållning och slamsugning har minskat medan kostnaden för personlig assistans ökat. Personlig assistans har ökat beroende på fler klienter.