Förvaltningsberättelse

Miljö och hållbarhet

Vid FN:s möte i september 2015 fastslogs Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det är totalt 17 mål som handlar om att alla världens länder ska arbeta tillsammans för att utrota fattigdomen, skapa fred och säkerställa ett värdigt liv samt en välmående planet för nuvarande och kommande generationer. Sverige anses vara ett av de länder som har bäst förutsättningar för att nå målen, där kommunerna är utpekade som en av de viktigaste aktörerna. Sveriges miljöpolitik utgår från ett generationsmål med 16 tillhörande nationella miljömål, delmål och etappmål som utgör den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling. De nationella miljömålen är utgångspunkt för formuleringen av lokala miljömål där kommunen har en avgörande roll genom arbetet med fysisk planering, tillsyn, utbildning, upphandling, vatten och avlopp, trafikplanering, avfallshantering och mycket mer.

Nuläget i korthet

Klimat och energi

Sjöbobons växthusgasutsläpp har minskat genom åren men är högre än Skåne och Sverige (RUS). Sjöboborna kör generellt längre sträckor samt har ett högre antal bilar per person jämfört med Sverige och Skåne. Andelen miljöbilar i Sjöbo kommun har ökat sedan 2013 från 12 procent till 17 procent år 2015, i Skåne är 16 procent av fordonen miljöbilar. I kommunorganisationen är 13 procent miljöbilar vilket är en minskning sedan 2015. Transporterna står för cirka en tredjedel av växthusgasutsläppen i Sjöbo kommun. Resterande växthusgasutsläpp kommer till största del från jordbruket (57 procent) samt från arbetsmaskiner (8 procent) och energiförsörjning (6 procent). I kommunorganisationen är cirka en tredjedel av energin förnybar i dagsläget.

Natur och hälsa

Sjöbo kommun består av ett varierande landskap rikt på biologisk mångfald och rekreationsmöjligheter. Arealen skyddad natur i Sjöbo kommun uppgår till cirka 3 procent av kommunens totala yta (SCB). Enligt inventering i grönstruktur- och naturvårdsprogram är cirka 14 procent av kommunens yta skyddsvärd. I Skåne är 5,6 procent av naturen skyddad och samma andel för Sverige är 10,4 procent. Antalet rödlistade arter i Sjöbo kommun har ökat med 40 procent sedan 2001.

Trafikbullernivåer är överlag inte ett problem i kommunen och luftkvaliteten i kommunen är överlag bedömd som god. Viss olägenhet kan föreligga i sommarbyarna på grund av vedeldning. Sjöbo kommun är med i samordnad luftkvalitetskontroll för Skåne.

Mark och vatten

I Sjöbo kommun får vi allt vårt dricksvatten från grundvattnet och våra grundvattentillgångar bedöms ha god kemisk och kvantitativ status i dagsläget (VISS1). Det finns nio kommunala vattenverk, varav två är fastställda vattenskyddsområden. Av våra ytvatten bedöms 47 procent ha otillfredsställande ekologisk status, 33 procent måttlig ekologisk status, 7 procent dålig ekologisk status och endast 13 procent god status. Inget av ytvattnen uppnår god kemisk status, samtliga innehåller miljögifter och 87 procent lider av övergödning.

Ekologiskt odlad åkermark

Procent 2014 2015
Sjöbo 18 20
Tomelilla 6 7
Skurup 1 1
Lund 16 16
Eslöv 7 9
Hörby 7 7

Ekologiskt odlad åkermark, andel. Källa: Kolada, 2016

Andelen ekologiskt odlad åkermark har ökat i Sjöbo kommun och är högre än i våra grannkommuner. Medelvärdet för Sverige är 22 procent.

Konsumtion och avfall

I kommunorganisationen var cirka 6 procent av inköpta livsmedel ekologiska under 2016, medelvärdet för Sveriges kommuner är 26 procent. Av inköpta livsmedel såsom torrvaror, grönsaker, kött, fisk, bröd, mejeri, frukt, fryst, etcetera var 67 procent svenskproducerat och 89 procent av alla inköp av färskt och fryst kött var svenskt eller lokalproducerat.

I Sjöbo kommun är vi bra på att sortera vårt avfall, men mängden avfall är högre än genomsnittet i Sverige och Skåne. Sjöbo kommun har sedan 2015 klättrat rejält i rankningen Håll Sverige Rent – kommun 2016, från plats 136 till plats 19. Av kommunens skolor har totalt 6 procent Grön flagg, det är Bombi Bitts förskola och Tallbackens förskola.

Framsteg under 2016

Sjöbo kommun är en av de sista kommunerna i Skåne att ta fram ett miljömålsprogram men miljöarbete sker ständigt både i kommunorganisationen och hos våra invånare. Under 2016 fick exempelvis Tolånga Försköningsförening kommunens miljöstipendium för sina innovativa och hållbara insatser i byn. I kommunens verksamheter sker miljöarbete på många olika sätt. Inom miljötillsynen prioriteras tillsynsarbetet utifrån nationella miljömål, miljökvalitetsnormer och regionala åtgärdsprogram. Tekniska förvaltningen har under året fortsatt arbetet med cykelkampanj genom att anlägga fler gång- och cykelvägar samt information till skolor. Under 2016 har resor med kollektivtrafiken tillgängliggjorts ytterligare genom nya pendlarparkeringar samt anpassad kollektivtrafik till skolorna. Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat med att minska matsvinn i skolor och minska materialåtgång samt avfall genom effektiva inkontinensskydd som motsvarar den enskilde kundens behov.

Arbetet med att ta fram lokala miljömål påbörjades under 2016 med en workshop med tjänstemän, politiker och ideella organisationer. Många av diskussionerna handlade om det lokala engagemanget, självförsörjning, att värna om det lokala, förnybar energi och hållbara transporter.

I oktober 2016 antogs Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Sjöbo kommun av kommunfullmäktige. Programmet beskriver övergripande mål och satsningar för att bevara och utveckla grönstruktur- och naturmiljövärden i kommunen. Under 2016 har tre nya våtmarker anlagts i samarbete med Stiftelsen Skånska Landskap. Syftet var att minska fosfor- och kvävemängden i Snogeholmssjön vilket i sin tur bidrar till förbättrad vattenkvalitet och ökade rekreationsvärden. I slutet av 2016 pekades även ett nytt riksintresse för friluftsliv ut i Fyledalen. De områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse.

Under 2016 beviljades samarbetesprojektet Biosfärområde i Vombsjösänkan medel ur Miljövårdsfonden. Biosfärområden är modellområden där man visar på praktiska exempel på hur man kan jobba med hållbar utveckling, inte bara ekologiskt utan även socialt och ekonomiskt.

Framtiden

Folkhälsoenkäten för barn och unga presenterades i slutet av året och visade att framtidstron var låg i Sjöbo kommun jämfört med resten av Skåne. Därför är det viktigt att vi arbetar tillsammans och skapar goda förutsättningar för att uppnå en hållbar utveckling och god livskvalitet för Sjöboborna.

Under 2017 ska en hållbarhetsgrupp tillsättas för att diskutera Sjöbo kommuns framtid ur ett hållbarhetsperspektiv med utgångspunkt i Agenda 2030. Parallellt pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Fysisk planering är ett av våra viktigaste verktyg när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. Detta förvaltningsövergripande arbete som bland annat innefattar det strategiska arbetet med översiktsplan, miljöprogram och folkhälsa kallar vi Sjöboost.