Fem år i sammandrag

2012 2013 2014 2015 2016
Allmänt          
Antal invånare 31 december 18 306 18 401 18 415 18 514 18 742
Skattekraft (taxeringsår), % 87,5 87,3 87,9 88,5 88,8
Skattesats (kommunen) 20,42 20,92 20,92 20,92 20,92
           
Personal          
Antal tillsvidareanställda 1 015 988 979 1 044 1 102
Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid i % 4,68 4,95 5,17 5,59 5,75
           
Resultaträkning          
Verksamhetens nettokostnader, mnkr 772,2 796,7 832,6 854,5 904,7
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, mnkr 770,0 811,7 846,6 874,9 918,0
Årets resultat, mnkr 16,7 26,9 23,5 29,0 23,0
Årets balansresultats andel av skatteintäkter och generella statsbidrag (kommunen), % 1,9 3,3 2,8 3,3 2,4
Årets resultat koncernen, mnkr 43,6 41,4 48,9 46,6 44,8
           
Balansräkning          
Nettoinvesteringar, mnkr 34,2 47,2 39,4 42,5 64,5
Låneskuld, mnkr 453,4 90,0 1,1 0,1 0,0
Soliditet, % 47 51 62 67 65
Borgensåtagande, kr/invånare 74 39 079 40 679 44 242 45 305