Noter

TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KASSAFLÖDESANALYS

Belopp inom parentes avser föregående år.

 

(mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning
Bokslut
2015
Bokslut
2016
Budget
2016
Bokslut
2015
Bokslut
2016
             
Verksamhetens intäkter 1          
Verksamhetens intäkter enl driftredov   748,8 839,0 774,3 337,0 364,7
Avgår interna poster/eliminering inom koncernen   –546,6 –564,3 –544,0 0,0 0,0
Summa verksamhetens intäkter   202,2 274,7 230,3 337,0 364,7
             
Specifikation verksamhetens intäkter            
Konsumtionsavgifter VA och avfall   48,3 52,5 53,4 48,3 52,5
Konsumtionsavgifter elektricitet   0,0 0,0 0,0 46,1 50,3
Barnomsorgsavgifter   9,9 10,1 10,7 9,9 10,1
Äldreomsorgsavgifter   18,1 18,2 17,7 18,1 18,2
Assistansersättning från Försäkringskassan   0,1 4,9 0,3 0,1 4,9
Försäljning av varor och tjänster   9,7 10,8 7,8 9,5 13,7
Lokalhyror och arrenden   19,7 20,2 20,3 41,0 42,9
Interkommunal ersättning för gymnasieverksamhet   18,4 18,0 19,1 59,8 18,0
Övrig försäljning av verksamhet   5,8 7,8 8,1 17,7 14,0
Bidrag från staten och EU   64,5 129,6 91,3 66,7 129,7
Återbetalda premier från AFA Försäkring   5,9 0,0 0,0 6,6 0,0
Reavinst vid försäljning av mater, anläggningstillgångar   0,2 1,1 0,0 1,8 2,2
Övriga intäkter   1,6 1,5 1,6 11,4 8,2
Summa   202,2 274,7 230,3 337,0 364,7
             
Specifikation jämförelsestörande intäkter 1A          
Reavinst försäljning materiella anläggningstillgångar   0,0 1,1 0,0 1,8 2,2
Summa   0,0 1,1 0,0 1,8 2,2
             
Verksamhetens kostnader 2          
Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen   1 609,8 1 750,3 1 693,1 1 087,4 1 145,2
Avgår interna poster/eliminering inom koncernen   –546,6 –564,3 –544,0 0,0 0,0
Avgår kapitalkostnad   –26,6 –34,8 –24,4 0,0 0,0
Aktuell bolagsskatt   0,0 0,0 0,0 2,4 3,5
Uppskjuten bolagsskatt (22 % av förändring av bokslutsdispositioner)   0,0 0,0 0,0 1,3 1,8
Summa verksamhetens kostnader   1 036,6 1 151,2 1 124,7 1 091,1 1 150,5
             
Specifikation verksamhetens kostnader            
Löner till anställda   395,8 427,1 427,1 451,8 462,4
Sociala avgifter enligt lag och avtal   124,1 137,9 141,3 145,0 150,0
Pensioner och liknande förpliktelser   23,2 25,9 27,1 36,0 28,9
Material och förbrukningsinventarier   43,9 52,0 54,5 46,4 53,3
Fristående förskolor/skolor/interkommunal ersättning   94,0 101,5 112,3 82,8 89,3
Ersättning till Sydskånska Gymnasieförbundet/Gymnasieverksamhet   61,2 65,1 62,6 54,3 64,4
Äldre- och handikappomsorg, entreprenad och köp av verksamhet   23,7 27,1 23,8 21,9 25,0
Köp av individ- och familjeomsorgstjänster samt integration   16,8 34,9 13,7 16,4 34,4
Teknisk entreprenad   30,4 30,9 30,3 30,1 30,6
Elektricitet och liknande kostnader   8,3 9,1 9,8 23,1 27,1
Övrig entreprenad och köp av verksamhet   47,1 52,8 42,6 79,8 75,3
Lokaler och markarrenden   99,9 116,6 114,2 13,3 14,4
Försörjningsstöd   10,4 11,6 9,8 10,4 11,6
Bidrag och transfereringar   14,8 14,3 15,6 15,0 14,3
Transportkostnader   20,9 21,7 21,5 21,6 22,1
Övrigt   22,1 22,7 18,5 43,2 47,4
Summa   1 036,6 1 151,2 1 124,7 1 091,1 1 150,5
             
Leasingavgifter avseende operationell leasing            
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:            
Inom 1 år   4,1 3,3 4,3 3,4
Senare än 1 år men inom 5 år   3,7 1,4 3,9 1,5
Senare än 5 år   0,0 0,0 0,0 0,0
Summa   7,8 4,7   8,2 4,9
             
Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år            
Totala minimileaseavgifter   1,1 0,1 1,1 0,1
Framtida finansiella kostnader   0,0 0,0 0,0 0,0
Nuvärdet av minimileaseavgifterna   1,1 0,1   1,1 0,1
             
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:            
Inom 1 år   1,0 0,1 1,0 0,1
Senare än 1 år men inom 5 år   0,1 0,0 0,1 0,0
Senare än 5 år   0,0 0,0 0,0 0,0
Summa   1,1 0,1   1,1 0,1
             
Av- och nedskrivningar 3          
Avskrivningar bokfört värde   20,1 20,2 24,4 53,6 56,9
Nedskrivningar   0,0 8,0 0,0 2,8 14,5
Summa av- och nedskrivningar   20,1 28,2 24,4 56,4 71,4
             
Skatteintäkter 4          
Preliminär skatteinbetalning   695,4 732,4 735,1 695,4 732,4
Slutavräkning 2014   –1,4 0,0 0,0 –1,4 0,0
Slutavräkning 2015   0,8 0,7 0,0 0,8 0,7
Slutavräkning 2016   0,0 –3,8 0,0 0,0 –3,8
Summa skatteintäkter   694,8 729,3 735,1 694,8 729,3
             
Generellt statsbidrag och utjämningsbidrag 5          
Inkomstutjämning   194,9 200,4 201,9 194,9 200,4
Kostnadsutjämning   –42,7 –39,8 –40,1 –42,7 –39,8
Regleringsavgift/bidrag   3,0 –0,6 –4,3 3,0 –0,6
Tillfälligt statsbidrag   0,0 4,8 4,8 0,0 4,8
Utjämningsavgift LSS   –10,6 –12,5 –13,3 –10,6 –12,5
Kommunal fastighetsavgift (se cirk 10:82)   35,5 36,4 36,0 35,5 36,4
Summa statsbidrag och utjämningsbidrag   180,1 188,7 185,0 180,1 188,7

 

(mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning
Bokslut
2015
Bokslut
2016
Budget
2016
Bokslut
2015
Bokslut
2016
Finansiella intäkter 6          
Utdelning aktier andelar   3,9 4,0 4,0 0,0 0,0
Ränteintäkter inklusive interna räntor   7,1 7,1 9,4 0,6 0,5
Borgensavgift   4,5 4,5 3,4 0,0 0,0
Övriga finansiella intäkter   0,1 1,1 0,0 0,1 1,1
Avgår intern ränta   –6,5 –6,6 –8,6 0,0 0,0
Summa finansiella intäkter   9,1 10,1 8,2 0,7 1,6
             
Finansiella kostnader 7          
Räntor anläggningslån   0,0 0,0 0,0 17,9 17,2
Övriga räntekostnader   0,1 0,0 0,1 0,2 0,0
Ränta på pensionsavsättningar   0,2 0,1 0,2 0,2 0,1
Bankkostnader   0,2 0,3 0,1 0,2 0,3
Summa finansiella kostnader   0,5 0,4 0,4 18,5 17,6
             
Immateriella anläggningstillgångar 8          
Anskaffningsvärde årets början   1,1 2,0   1,9 3,8
Ackumulerade avskrivningar årets början   0,0 –0,4   –0,8 –1,2
Årets investeringsutgifter   0,9 0,2   1,9 0,2
Årets avskrivningar   –0,4 –0,6   –0,4 –0,6
Summa immateriella anläggningstillgångar   1,6 1,2   2,6 2,2
*saknar uppgift            
             
Fastigheter och anläggningar 9          
Anskaffningsvärde årets början   349,5 374,1   1 480,2 1 658,6
Ackumulerade avskrivningar årets början   –91,8 –102,9   –406,9 –448,6
Årets investeringsutgifter   27,5 49,9   187,2 135,8
Överfört till/från exploatering   –2,9 12,5   –2,9 12,5
Bokfört värde årets avyttringar   0,0 0,0   –3,1 –3,4
Årets avskrivningar   –11,1 –12,1   –41,7 –46,6
Nedskrivning   0,0 –8,0   –2,8 –14,5
Summa fastigheter och anläggningar   271,2 313,5   1 210,0 1 293,8
             
Specifikation över utgående värde            
Anskaffningsvärde (minskat med nedskrivning)   374,1 428,5   1 658,6 1 789,0
Ackumulerade avskrivningar   –102,9 –115,0   –448,6 –495,2
Summa utgående värde   271,2 313,5   1 210,0 1 293,8
             
Specifikation över avskrivningar            
Ackumulerade ingående avskrivningar   –91,8 –102,9   –406,9 –448,6
Årets avskrivningar   –11,1 –12,1   –41,7 –46,6
Summa avskrivningar   -102,9 -115,0   -448,6 -495,2
             
Specifikation över årets avyttringar            
Försäljningspris   –0,4 0,0   –0,9 –4,5
Reavinst   0,0 0,0   0,0 1,1
Summa bokfört värde årets avyttringar   -0,4 0,0   -0,9 -3,4
             
Specifikation utgående värde per anläggningstyp            
Allmän markreserv   45,4 37,9   89,4 82,7
Verksamhetsfastigheter   11,0 9,8   577,5 716,5
Fastigheter för affärsverksamhet   123,9 124,4   312,5 343,7
Publika fastigheter   66,6 82,5   66,6 82,5
Fastigheter för annan verksamhet   0,1 0,1   0,1 0,1
Pågående projekt   24,2 58,8   163,9 68,3
Summa utgående värde per anläggningstyp   271,2 313,5   1 210,0 1 293,8
             
Maskiner och inventarier 10          
Anskaffningsvärde årets början   120,2 131,1   151,1 166,2
Ackumulerade avskrivningar årets början   –95,0 –103,1   –116,5 –126,3
Årets investeringsutgifter   11,2 21,2   16,9 22,6
Anskaffningsvärde årets avyttringar   –0,3 –0,6   –1,8 –6,9
Årets avskrivningar   –8,4 –8,5   –11,6 –10,7
Ackumulerade avskrivningar årets försäljningar   0,3 0,1   1,8 4,1
Summa maskiner och inventarier   28,0 40,2   39,9 49,1
             
Specifikation över anskaffningsvärde            
Anskaffningsvärde årets början   120,2 131,1   151,1 166,2
Förändring utifrån försäljningar/utrangeringar   –0,3 –0,6   –1,8 –6,9
Årets investeringsutgifter   11,2 21,2   16,9 22,6
Summa utgående anskaffningsvärde   131,1 151,7   166,2 181,9
             
Specifikation över avskrivningar            
Ackumulerade ingående avskrivningar   –95,0 –103,1   –116,5 –126,3
Förändring utifrån försäljningar   0,0 0,1   1,8 4,1
Årets avskrivningar/nedskrivningar   –8,1 –8,5   –11,6 –10,7
Summa ackumulerade utgående avskrivningar   -103,1 -111,5   -126,3 -132,8
             
Specifikation över årets avyttringar            
Försäljningspris   –0,4 –1,6   –4,9 –3,8
Reavinst   0,3 1,1   1,8 1,1
Reaförlust   –0,2 0,0   –0,2 0,0
Summa bokfört värde årets avyttringar   -0,3 -0,5   -3,3 -2,7
             
Specifikation utgående värde per tillgångstyp            
Maskiner   2,5 1,7   2,7 2,8
Inventarier   15,5 19,8   20,6 22,0
Bilar och transportmedel   8,2 16,5   14,8 22,0
Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av kommunen   1,0 1,4   1,0 1,4
Konst   0,8 0,8   0,8 0,8
Summa utgående värde per tillgångstyp   28,0 40,2   39,9 49,1
             

 

    Not Kommunen Sammanställd redovisning
Bokslut
2015
Bokslut
2016
Budget
2016
Bokslut
2015
Bokslut
2016
Aktier och andelar   11          
Ingående värde     45,2 54,5   2,5 11,7
Investering finansiella anläggningstillgångar   11B 9,3 0,0   9,3 0,0
Försäljning finansiella anläggningstillgångar   11B 0,0 0,0   –0,1 0,0
Summa aktier och andelar     54,5 54,5   11,7 11,7
               
Specifikation aktier och andelar              
Sjöbo Elnät AB, 20 000 st (100 %)     20,0 20,0   0,0 0,0
AB Sjöbohem, 22 400 st (100 %)     22,4 22,4   0,0 0,0
Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (SÖRF)     0,5 0,5   0,0 0,0
Kommunassurans     0,8 0,8   0,8 0,8
Kommuninvest*     10,2 10,2   10,2 10,2
SYSAV     0,6 0,6   0,6 0,6
Mindre innehav     0,0 0,0   0,1 0,1
Summa aktier och andelar     54,5 54,5   11,7 11,7
               
*Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 6 387 tkr för Sjöbo kommun och Sjöbo kommun har även valt att göra en särskild insats på 9 286 tkr. Sjöbo kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2016-12-31 till 16 574 tkr (16 574 tkr).
               
Långfristig fordran   12          
Ingående värde     4,3 4,2   12,8 12,1
Minskning fordran     –0,1 –0,7   –0,7 –6,6
Ökning fordran     0,0 0,0   0,0 0,0
Summa långfristig fordran     4,2 3,5   12,1 5,5
               
Specifikation förändring              
Minskning långfristig fordran finansieringsverksamhet   12D –0,1 –0,7   –0,7 –6,6
Summa förändring     -0,1 -0,7   -0,7 -6,6
               
Specifikation långfristig fordran              
Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund     0,7 0,0   0,5 0,0
Förlagslån Kommuninvest     3,5 3,5   3,5 3,5
Fordran jämkningsmoms     0,0 0,0   8,0 1,9
Övrigt     0,0 0,0   0,1 0,1
Summa långfristig fordran     4,2 3,5   12,1 5,5
               
Uppskjuten skattefordran   13          
Ingående värde     0,0 0,0   3,5 0,5
Minskning fordran     0,0 0,0   –3,0 0,0
Ökning fordran     0,0 0,0   0,0 7,5
Summa uppskjuten skattefordran     0,0 0,0   0,5 8,0
               
Bidrag till statlig infrastruktur   14          
Ingående balans     3,0 5,6   3,0 5,6
Årets beslut om bidrag till statlig infrastruktur   13B 2,8 0,0   2,8 0,0
Årets upplösning/värdeminskning av bidrag   14A –0,2 –0,3   –0,2 –0,3
Summa bidrag till statlig infrastruktur     5,6 5,3   5,6 5,3
               
Specifikation anskaffningsvärde              
Anskaffningsvärde     6,5 6,5   6,5 6,5
Ackumulerad upplösning/värdeminskning     –0,9 –1,2   –0,9 –1,2
Summa anskaffningsvärde     5,6 5,3   5,6 5,3
               
Specifikation av bidrag              
Redovisat bidrag avser gång- och cykelväg Sövde-Blentarp. Kommunen finansierar halva kostnaden (6,5 mnkr av 13 mnkr). Under 2015 beslutades att utöka budgeten för investeringen från 7,4 mnkr till 13 mnkr. Det gör att kommunens bidrag till statlig infrastruktur ökat med hälften av ökningen.
Upplösningen/värdeminskningen av tillgången sker med årliga belopp under 25 år. Upplösningen påbörjades 2010. Sjöbo kommun bygger vägen som vid färdigställande överförs till Trafikstyrelsen. Tills vägen är färdigställd har Sjöbo kommun en skuld till Trafikstyrelsen motsvarande vårt bidrag för vägen minskat med de utgifter/inkomster som kommunen har för färdigställandet. Skulden återfinns bland långfristiga skulder.
               
Fordringar   15          
Kundfordringar     4,2 3,7   5,6 4,9
Diverse kortfristiga fordringar     37,5 39,0   54,0 50,3
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter     53,2 71,5   35,3 47,5
Summa fordringar     94,9 114,2   94,9 102,7
               
Specifikation fordringar              
Fordringar              
Ingående värde     85,1 94,9   80,7 94,9
Ökning(+)/minskning(-) under året   15A 9,8 19,3   14,2 7,8
Summa fordringar     94,9 114,2   94,9 102,7
               
Förråd med mera   16          
Varulager     0,0 0,1   0,0 0,1
Bostäder - exploateringsverksamhet     13,2 10,5   13,2 10,5
Industri - exploateringsverksamet     2,0 3,5   2,0 3,5
Summa förråd m.m.     15,2 14,1   15,2 14,1
               
Förändring förråd med mera              
Ingående värde     15,9 15,2   15,9 15,2
Ökning(+)/minskning(-) under året   16A –0,7 –1,1   –0,7 –1,1
Summa förråd med mera     15,2 14,1   15,2 14,1
               
Kortfristiga placeringar   17          
Kortfristiga placeringar     70,1 51,5   70,1 51,5
Summa kortfristiga placeringar     70,1 51,5   70,1 51,5
               
Marknadsvärde korta placeringar              
Räntebaserade placeringar     70,1 50,3   70,1 50,3
Fondinnehav     0,0 1,3   0,0 1,3
               
Marknadsvärde totalt     70,1 51,6   70,1 51,6
               
Förändring kortfristiga placeringar              
Ingående värde     100,0 70,1   100,0 70,1
Ökning(+)/minskning(-) under året   17A –29,9 –18,6   –29,9 –18,6
Summa kortfristiga placeringar     70,1 51,5   70,1 51,5
               
Avser en räntebaserad placering på konto och 10 olika fonder erhållna genom testamente. De sistnämnda kommer säljas inom kort.

 

    Not Kommunen Sammanställd redovisning
Bokslut
2015
Bokslut
2016
Budget
2016
Bokslut
2015
Bokslut
2016
Kassa och bank*   18          
Ingående värde     77,0 70,6   83,4 70,6
Årets förändring     –6,4 7,8   –12,8 7,8
Summa kassa och bank     70,6 78,4   70,6 78,4
*Icke utnyttjad checkkredit uppgår till 75 mnkr (75 mnkr).              
               
Eget kapital   19          
Årets resultat     29,0 23,0   46,6 44,8
Resultatutjämningsreserv   19A 77,4 77,4   77,4 77,4
Övrigt eget kapital     304,3 333,2   334,1 380,7
Förändrad redovisningsprincip     0,0 9,2   0,0 9,2
               
Utgående balans     410,7 442,8   458,1 512,1
               
Specifikation resultatutjämningsreserv   19A          
Ingående värde     77,4 77,4   77,4 77,4
Avsättning avseende resultatet 2015     0,0 0,0   0,0 0,0
Avsättning avseende resultatet 2016     0,0 0,0   0,0 0,0
Summa resultatutjämningsreserv     77,4 77,4   77,4 77,4
               
Angående resultatutjämningsreserv.
Fullmäktige har under tidigare år beslutat att avsätta 77,4 mnkr av 2010-2014 års resultat till resultatutjämningsreserven. Någon avsättning till resultatutjämningsreserv görs inte för 2015 eller 2016.
Angående rättelse av eget kapital i kommunens redovisning.
Rättelse avser förändring i redovisningsprincipen gällande exploateringsverksamheten.
               
Avsättning för pensioner   20          
Ingående värde     6,5 6,2   10,8 10,1
Pensionsutbetalningar     –0,9 –0,5   –1,3 –0,8
Försäkring     0,0 0,0   0,0 0,0
Ränte- och basbeloppsuppräkningar     0,5 0,1   0,5 0,1
Övrigt     0,0 0,9   0,0 0,3
Ålderspension (förtroendevalda och fd)     0,1 1,9   0,1 1,9
Nyintjänad pension     0,0 0,5   0,0 0,5
               
Summa avsättning för pensioner     6,2 9,1   10,1 12,1
               
Aktualiseringsgrad     98 % 98 %   98 % 98 %
Utgående kapital i överskottsfonden tkr     755,1 2 074,9   755,1 2 074,9
               
Specifikation - Avsatt till pensioner              
Pensionsbehållning     0,0 0,0   0,0 0,0
Särskild avtalspension     0,2 0,2   0,2 0,2
Förmånsbestämd ålderspension     4,4 5,3   7,4 7,7
Pension till efterlevande     0,3 0,3   0,3 0,3
PA-KL pensioner     0,0 1,4   0,0 1,4
Visstidspensioner     0,0 0,1   0,1 0,1
Särskild löneskatt     1,3 1,8   2,1 2,4
Summa - Avsatt till pensioner     6,2 9,1   10,1 12,1
               
Kommunen har under 2013 till stora delar tryggat pensionsförpliktelsen genom en försäkring. Denna försäkring har under 2015 kompletterats och avser i stort sett hela pensionsförpliktelsen.              
Belopp varmed den totala redovisade pensionsförpliktelsen minskats på grund av försäkringen:     290,1 290,1   290,1 290,1
               
Antal visstidsförordnanden              
Förtroendevalda     1,0 1,0   1,0 1,0
Tjänstemän     0,0 0,0   0,0 0,0
               
Specifikation över förändring              
Likvidpåverkande förändring     –0,9 –0,5   –1,3 –0,8
Ej likvidpåverkande förändring     0,6 3,4   0,6 2,8
               
Andra avsättningar   21          
Redovisat värde årets början     5,7 5,0   21,7 22,3
Nya avsättningar     0,6 0,5   0,6 0,5
Ianspråktagna avsättningar     –1,3 –3,5   –1,3 –3,5
Förändring obeskattade reserver/uppskjuten skatt     0,0 0,0   1,3 1,8
Summa andra avsättningar     5,0 2,0   22,3 21,1
               
Specifikation över övriga avsättningar              
Avsatt för återställande av deponi     1,8 1,5   1,8 1,5
Avsättning för återställande av förorenad mark och rivning av farlig byggnad     3,0 0,5   3,0 0,5
Avgångsvederlag     0,2 0,0   0,2 0,0
Avsättning för skatter     0,0 0,0   17,3 19,1
Summa övriga avsättningar     5,0 2,0   22,3 21,1
               
Återställande av deponi för kommunen avser återställningskostnader på avfallsdeponin Omma, Återställandet påbörjades 2002 och beräknas vara avslutat 2023. Kommunen väntar på ett myndighetsbeslut där ärendet ska klargöras. Avsättning för återställande av mark och rivning av farlig byggnad avser rivning av byggnad och där byggnaden är en fara för omgivningen. Beräknad kostnad med hjälp av tidigare liknande projekt.
               
Specifikation över förändring              
Likvidpåverkande förändring     –1,3 –3,5   –1,3 –3,5
Ej likvidpåverkande förändring     0,6 0,5   1,9 2,3
               
Långfristiga skulder   22          
Skulder till kreditinstitut     0,1 0,0   816,5 846,2
Skuld till Trafikverket     0,7 0,3   0,7 0,3
Långfristiga förutbetalda intäkter     23,7 34,0   23,7 34,0
Summa långfristiga skulder     24,5 34,3   840,9 880,5
               
Specifikation över skuld till kreditinstitut              
Ingående värde     1,1 0,1   745,1 816,5
Nya upptagna lån   22C 0,0 0,0   72,4 30,0
Minskning av långfristiga lån   22D –1,0 –0,1   –1,0 –0,3
Summa skuld till kreditinstitut     0,1 0,0   816,5 846,2
               
Specifikation över skuld till Trafikverket              
Ingående värde     2,7 0,7   2,7 0,7
Nya upptagna lån   22C 2,8 0,0   2,8 0,0
Minskning av skulden   22D –4,8 –0,4   –4,8 –0,4
Summa skuld till Trafikverket     0,7 0,3   0,7 0,3
               
Specifikation över långfristiga förutbetalda intäkter              
Ingående värde     24,3 23,7   24,3 23,7
Ökning av långfristiga förutbetalda intäkter   22B 0,7 11,7   0,7 11,7
Upplösning av långfristiga förutbetalda intäkter   22A –1,3 –1,4   –1,3 –1,4
Summa långfristiga förutbetalda intäkter     23,7 34,0   23,7 34,0
               
Specifikation över minskning av långfristiga lån              
Inlösta långfristiga lån     0,0 0,0   0,0 0,0
Årets amorteringar     –0,9 0,0   –0,9 –0,2
Inlösen lån med löptid högst 1 år flyttade till kortfristig skuld     –0,1 –0,1   –0,1 –0,1
Summa minskning långfristiga lån     -1,0 -0,1   -1,0 -0,3
               
Specifikation över ökning av långfristiga förutbetalda intäkter              
Nya anslutningsavgifter VA     0,0 6,5   0,0 6,5
Nya investeringsbidrag     0,7 5,2   0,7 5,2
Summa ökning av långfristiga förutbetalda intäkter     0,7 11,7   0,7 11,7
               
Specifikation av förutbetalda intäkter som regleras över flera år              
VA-anslutningsavgifter     14,6 16,0   14,6 16,0
Genomsnittlig återstående tid är 23,7 (25,4) år (vägt genomsnitt)              
               
Investeringsbidrag     9,1 17,9   9,1 17,9
Genomsnittlig återstående tid är 24,1 (14,0) år (vägt genomsnitt)              
               
Kortfristiga skulder   23          
Korta skulder kreditinstitut     1,1 0,1   1,1 0,1
Leverantörsskulder     29,7 40,5   47,5 45,8
Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader     116,5 115,6   142,2 133,3
Diverse kortfristiga skulder     22,2 32,0   11,0 17,1
Summa     169,5 188,2   201,8 196,4
               
Specifikation kortfristiga skulder              
Ingående värde     192,5 169,5   194,4 201,8
Ökning/minskning under året   23A –23,0 18,7   7,4 –5,4
Summa kortfristiga skulder     169,5 188,2   201,8 196,4
               
Ansvarsförbindelse till pensioner   24          
Ingående värde (inklusive löneskatt)     1,3 0,8   12,7 0,8
Pensionsutbetalningar     –0,5 –0,5   –0,5 –0,5
Ränte- och basbeloppsuppräkningar     0,0 0,0   0,0 0,0
Övrigt     0,0 0,0   –11,4 0,0
Summa ansvarsförbindelser till pensioner     0,8 0,3   0,8 0,3
               
Aktualiseringsgrad     98 % 98 %   98 % 98 %

 

    Not Kommunen Sammanställd redovisning
Bokslut
2015
Bokslut
2016
Budget
2016
Bokslut
2015
Bokslut
2016
Övriga panter och ansvarsförbindelser   25          
Ingående värde     749,1 819,1   1,4 1,4
Periodens förändringar     70,0 30,0   0,0 0,0
               
Summa övriga panter och ansvarsförbindelser     819,1 849,1   1,4 1,4
Specifikation utgående värde per motpart              
Borgensåtagande avseende AB Sjöbohem för externa lån     760,0 790,0   0,0 0,0
Borgensåtagande avseende Sjöbo Elnät AB för externa lån     54,0 54,0   0,0 0,0
Kommunalt förlustansvar för egnahem     0,1 0,0   0,1 0,0
SYSAV, pensionsutfästelser     1,3 1,4   1,3 1,4
Summa     819,1 849,1   1,4 1,4
               
Sjöbo kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sjöbo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091,3 (325 620,6) mnkr och totala tillgångar till 338 153,3 (319 573,7) mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 714,0 (815,7) mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 698,2 (799,9) mnkr.
               
Justering för realisationsvinster/-förluster   26          
Realisationsvinst fastigheter och anläggningar     0,0 0,0   0,0 1,1
Realisationsförlust fastigheter och anläggningar     0,0 0,0   0,0 0,0
Realisationsvinst maskiner och inventarier     0,3 1,1   1,8 1,1
Realisationsförlust maskiner och inventarier     –0,2 0,0   –0,2 0,0
Summa justering för realisationsvinster/-förluster     0,1 1,1   1,6 2,2
               
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster   27          
Justering av ej likvidpåverkande förändring av pensionsavsättningar     0,6 3,4   0,6 2,8
Justering av ej likvidpåverkande förändring av övriga avsättningar     0,6 0,5   1,9 2,3
Justering av eget kapital     0,0 9,2   –0,2 9,2
Omklassificering mark/exploatering samt leasing     2,0 –11,6   2,0 –11,6
Förändring uppskjuten skattefordran     0,0 0,0   3,0 –7,5
Summa justering för övriga ej likvidpåverkande poster     3,2 1,5   7,3 –4,8
               
Investering i materiella anläggningstillgångar   28          
Investeringsutgift i fastigheter och anläggningar     –27,5 –49,9   –187,2 –135,8
Investeringsutgift i maskiner och inventarier     –11,2 –21,2   –16,9 –22,6
Summa investering i materiella anläggningstillgångar     –38,7 –71,1   –204,1 –158,4
               
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   29          
Försäljningsvärde fastigheter och anläggningar     0,4 0,0   0,9 4,5
Försäljningsvärde maskiner och inventarier     0,4 1,6   4,9 3,8
Summa investering i materiella anläggningstillgångar     0,8 1,6   5,8 8,3
               
Minskning av avsättningar på grund av utbetalning   30          
Minskning av avsättningar pensioner på grund av utbetalning     –0,9 –0,5   –1,3 –0,8
Minskning av andra avsättningar på grund av utbetalning     –1,3 –3,5   –1,3 –3,5
Summa minskning av avsättningar på grund av utbetalning     –2,2 –4,0   –2,6 –4,3
               
               
Koncerninterna förhållanden   31          
Enhet/ägd andel       Utdelning Försäljning
        Given Mottagen Intäkt Kostnad
Kommunen         4,0 3,6 139,9
               
AB Sjöbohem (100 %)       2,0   127,7 4,5
Sjöbo Elnät AB (100 %)       2,0   5,1 0,5
Sydskånska Gymnasieförbundet (28,56 %)              
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (23,2 %)           13,5 1,9
               
        Lån Räntor & borgensavgifter
        Givare Mottagare Intäkt Kostnad
Kommunen       0,0   4,5  
               
AB Sjöbohem (100 %)             4,0
Sjöbo Elnät AB (100 %)             0,5
Sydskånska Gymnasieförbundet (28,56 %)              
Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (23,2 %)         0,0