Verksamheten

Vuxenutbildning och flyktingverksamhet

Mottagande och etablering är ett komplext område under ständig förändring. Allt färre anvisade ensamkommande barn och unga samtidigt som ett ökat mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd i etablering, kräver omställning av verksamheten.

Årets viktigaste händelser

Vuxenutbildningen

Sjöbo utbildningscentrum är nu etablerat och samarbetsmöjligheter och samordningsvinster inom och utom organisationen ökar. Det har varit en jämnare fördelning av antal elever och alla utbildningar som erbjuds har ökat. Vuxlärling har kommit igång och ökat samtidigt som statsbidragen ges i mindre omfattning. Nya krav på högre kunskap i svenska innebär längre studietid för nyanlända. Genomströmningen har varit god på alla utbildningarna.

Verksamheten fokuserade på elevens resultat. Stöd, tillgänglighet och god vägledning var framgångsfaktorer. Möjligheten att möta de vuxenstuderande individuellt har ökat genom organisation och flexibilitet inom verksamheten. Målsättningen för verksamheten är livslångt lärande.

Integrationsverksamheten

Förgående års höga antal anvisade ensamkommande unga krävde en snabb utbyggnad av kommunens HVB-platser (hem för vård och boende) i början av 2016. Det akuta läget gjorde i den situationen det svårt att helt uppfylla den kvalitet som regelverken krävde. Under våren vidtogs åtgärder med syfte att stabilisera, trygga och säkra verksamheten samt att stärka stödet till de ungas etablering.

Utifrån nya ändrade förutsättningar under resterande år med ett kraftigt minskat antal anvisningar av unga, fler utskrivningar på boendena samt varsel om sänkta ersättningar från 2017, vidtogs under hösten åtgärder för att påbörja en omställning till färre boendeplatser och sänkta kostnader.

Den nya bosättningslagen från mars 2016 har inneburit att kommunen enligt beslutat fördelningstal anvisats totalt 60 personer med PUT1 i etablering för bosättning. Då några av de anvisade tackat nej eller aldrig infunnit sig har det totala mottagandet varit 55 personer. Som ett stöd i att klara mottagandet har kommunen sökt och beviljats § 37-medel från länsstyrelsen för projekten:

  • Samhälls- och hälsointroduktion till nyanlända, Knutpunkten Sydöstra Skåne.
  • Insatser för att stärka och underlätta etablering av nyanlända; Språkvän och Familjestöd.
  • Insatser för att underlätta bosättning och att öka kommunens beredskap och mottagningskapacitet.

Projektet påbörjades hösten 2016 och leds av en boendekoordinator. Arbetet sker i samverkan med kommunledningens övergripande styrgrupp för kommunens framtida bostadsförsörjning

Inspektionen för vård och omsorgs, (IVO2) kontroller av boendeverksamheten för ensamkommande barn och unga har varit utan anmärkningar. Samtliga placerade barn och unga delges sina rättigheter genom de filmer som finns på olika språk på IVO:s hemsida. Även annan kommuninformation har börjat tas fram på de vanligaste språken.

Integrationsbefrämjande aktiviteter har bland annat genomförts i samverkan med kommunens kultur- och ungdomshus Navet, eller som ett initialt stöd till ideella organisationer och föreningar som Rädda Barnen, Röda Korset, Yalla Sjöbo och idrottsföreningar. Samtliga unga har erbjudits simundervisning. Pågående projekt för underlättande av bosättning och mottagande har gett goda resultat. Samtliga anvisade, mottagna har kunnat beredas ett fullgott boende.

Arbetsmarknadsåtgärder

En samverkansöverenskommelse gällande arbetsrehabiliterande insatser upprättas i slutet av våren mellan individ- och familjeomsorgen och Framtidsprojekt, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och regionen.

Det finansiella samordningsförbundet (FINSAM) har beviljats medel till att gemensamt kartlägga behovet och utbudet av samordnade insatser till målgrupper som inte ges adekvat stöd.

Projektet SLUSS (SamverkansLounge för unga i sydöstra Skåne) syftar till att genom samverkan långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Målgruppen är unga mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) som är projektägare med Arbetsförmedlingen, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner som samverkanspartners.

Ekonomisk analys

Verksamhetens resultat är ett överskott om 8,5 mnkr varav vuxenutbildningen står för 1,4 mnkr.

Under våren visade det sig att de ansökta statsbidragen för vuxenutbildningar blev betydligt lägre än vad som budgeterats. Detta medförde att köpen av externa utbildningar minskades för att möta intäktsminskningen. En del vakanta tjänster samt intäkter i form av lönebidrag har bidragit överskottet.

Integrationsverksamhetens nettoresultat är 7,0 mnkr. Utifrån en ovisshet om behovet av antal platser för ensamkommande barn och unga och befarade ändrade förutsättningar, avsattes i årets budget en central buffert för att kunna täcka eventuella underskott.

Kostnaderna för externa placeringar av ensamkommande unga har varit lägre än beräknat då flertalet unga kunnat placeras internt till betydligt lägre kostnad.

Placeringskostnader under ersättningsnivån, intäkter för ej utnyttjade platser, vakant föreståndartjänst under del av hösten samt lägre kostnader än beräknat för mottagande av nyanlända i etablering har sammantaget gett ett högt överskott i budgeten.

Kommunen har klarat mottagandet av anvisade i etablering genom att upprätta allt fler hyreskontrakt med privata hyresvärdar. Uthyrning har sedan skett i andrahand till de nyanlända. Nya boendeformer har inledningsvis inneburit initiala merkostnader för omställning av enfamiljsboenden till exempelvis kollektivboenden.

Utifrån det nya ersättningssystemet, färre ensamkommande barn och unga och lagstiftarens intentioner att utifrån behov ersätta HVB-boenden med fler stödboenden, är det Sjöbo kommuns avsikt att avveckla ett ungdomsboende från och med den 31 mars 2017. Hyreskontraktet löper fram till den 30 november 2017 och en avsättning för hyreskostnaden under de åtta månader som boendet står tomt har gjorts i bokslutet.

Arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott om 0,1 mnkr. Framtidsprojektet har uppnått uppsatta prestationskrav inom avsatt budget.

Prestationstal Utfall
2014
Utfall
2015
Budget
2016
Utfall
2016
Antal helårsstuderande 232 246 230 271
Antal under året nyanlända flyktingar 15 27 25 55
Antal ensamkommande barn 18 68 18 69
Antal boendeplatser ensamkommande barn 52 18 46

Framtiden

Vuxenutbildningen

Alla över 20 år ska ha rätt att läsa in gymnasiekurser på komvux från år 2017. Det är en av de stora satsningarna i regeringens budgetproposition. I regeringens förslag ska rätten till komvuxstudier gälla såväl den som har ofullständig gymnasieutbildning, som den som vill komplettera med ytterligare ämnen för att få särskild behörighet till vissa utbildningar på högskolan. Däremot kommer man inte heller i framtiden att få läsa upp godkända gymnasiebetyg.

Att erbjuda Vuxlärling och bygga ut den egna distansundervisningen ökar möjligheterna till utbildning. SFI-verksamheten (svenska för invandrare) kan integreras i större omfattning i samhället, för språkträningen.

Integration och arbete

Då ett nytt ersättningssystem avseende mottagande av ensamkommande barn och unga införs 1 juli 2017 är samtliga överenskommelser mellan Migrationsverket och kommunerna uppsagda. Kommunen har utifrån de nya förutsättningarna, samt ett minskat antal inskrivna i boendena, ålder och vårdbehov börjat ställa om verksamheten som från årsskiftet kommer organiseras under Råd- och stödenheten.

Felaktigheter i statliga ersättningar för ensamkommande barn och unga med tillfälliga uppehållstillstånd kan komma att innebära att kommunerna blir utan ersättning. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) driver frågan om att felet ska åtgärdas omgående.

Arbets- och integrationsverksamheten kommer från årsskiftet flyttas över till den nyinrättade enheten arbete och integration, vilket beräknas ge fler samordningsvinster och bättre service till berörda målgrupper.

Det krävs en fortsatt övergripande samordning för att kommunen ska kunna möta lagkravet om skyldigheten att ta emot anvisade nyanlända för bosättning. Detsamma gäller uppgiften att stödja dem från etablering till framtida egenförsörjning. Arbete kommer därför även fortsättningsvis att ske med stöd av kommunövergripande styrgrupper på ledningsnivå.