Balansräkning VA

(tkr) Not Bokslut
2015
Bokslut
2016
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar 4 140 116 168 416
Omsättningstillgångar 5 5 186 5 201
SUMMA TILLGÅNGAR   145 302 173 617
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget Kapital 6 0 0
därav årets resultat   0 0
       
Summa Eget kapital   0 0
       
Skulder      
Långfristiga skulder 7 140 116 168 416
Kortfristiga skulder 8 5 186 5 201
       
Summa skulder   145 302 173 617
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   145 302 173 617