Förvaltningsberättelse

Folkhälsan i Sjöbo

Sjöbo ska vara en plats där människor trivs, är friska och har goda möjligheter att utvecklas positivt. Folkhälsoarbetet i Sjöbo syftar till att utveckla ett långsiktigt och hållbart samhälle där var och en kan uppnå bästa möjliga hälsa och livskvalitet.

Befolkningens hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv samhällsutveckling, vilket gör att det är viktigt med ett aktivt folkhälsoarbete. En hälsosam befolkning ökar viljan att bo i Sjöbo kommun samtidigt som den ekonomiska tillväxten påverkas positivt. En god folkhälsa kännetecknas vanligtvis av god livskvalitet, hög medellivslängd, låg sjuklighet och en jämlik hälsa.

Folkhälsoplanen för Sjöbo kommun, som antogs under 2016, tar sin utgångspunkt i nationella övergripande folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och de elva nationella målområdena. Målområdena omfattar allt från goda levnadsvillkor till livsmiljöer och levnadsvanor.

Ohälsotalet är mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Utvecklingen i Sjöbo visar sedan 2013 på ett högre årligt ohälsotal för män och sedan 2012 på ett högre ohälsotal för kvinnor. På riksnivå visade statistiken på ett lägre ohälsotal 2016 jämfört med 2015, gällande både män och kvinnor.

Ohälsotal

Kvinnor Män
2012 2015 2016 2013 2015 2016
Sjöbo 34,9 38,7 38,9 23,9 24,7 25,3
Riket 32,0 33,8 33,6 22,1 22,4 21,8

Källa: Försäkringskassan

Medellivslängden i Sjöbo är något lägre än riksgenomsnittet. Både för riket och Sjöbo ökar medellivslängden.

Medellivslängd

2009–2015 2009–2015
Kvinnor Män
2009–2013 2010–2014 2011–2015 2009–2013 2010–2014 2011–2015
Sjöbo 82,5 83,2 83,4 78,8 78,7 79,1
Riket 83,4 83,7 83,8 79,5 79,9 80,1

Talen är ett genomsnitt för respektive period och avser återstående medellivslängd vid födelsen.

Även utbildningsnivån en viktig faktor för folkhälsan, det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och god hälsa. I Sjöbo är den eftergymnasiala utbildningsnivån lägre än riksgenomsnittet.

Arbetslösheten är en viktig faktor där Sjöbo avviker positivt. För att långsiktigt och varaktigt genom samverkan minska ungdomsarbetslösheten startades år 2016 SamverkansLounge för unga i sydöstra Skåne (Ung SLUSS). Målgruppen för projektet är ungdomar mellan 16 och 24 år som varken arbetar eller studerar och som står långt ifrån arbetsmarknaden. I projektet deltar SÖSK1, som är projektägare, samt de fyra SÖSK-kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Projektet startade hösten 2016 och pågår till 31 december 2017.

Antal anmälda brott har enligt den preliminära statistiken minskat i Sjöbo mellan 2015 och 2016. Våldsbrotten har ökat i Sjöbo och i riket. I genomsnitt anmäls färre brott i Sjöbo än riksgenomsnittet.

Anmälda brott

2014 2015 Preliminärt
2016
Antal brott Därav våldsbrott Antal brott Därav våldsbrott Antal brott Därav våldsbrott
Sjöbo 873 67 1 019 77 927 82
Riket 1 489 111 1 534 111 1525 114

Antal anmälda brott per 10 000 invånare. Källa: Brottsförebyggande rådet

Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne presenterades i november 2016 och är ett led i Region Skånes rapportering om fördelningen av hälsa, hälsorisker och levnadsförhållanden i den skånska befolkningen. Folkhälsorapportens syfte är att delge en uppdaterad bild av livsvillkor, levnadsvanor, sociala faktorer och hälsa bland barn och unga i dagens Skåne. I folkhälsorapporten konstateras att i Skåne mår de flesta skolelever i allmänhet bra och pojkar mår bättre än flickor. Denna skillnad finns även i Sjöbo där enkätsvaren visar att pojkar mår bättre än flickor. De barn och ungdomar som tillfrågats i folkhälsorapporten går i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. Statistiken är en viktig del för Sjöbo kommuns fortsatta folkhälsoarbete riktat mot barn och unga.

Vaccinationstäckningen bland barn födda 2013, visar enligt statistik från Folkhälsomyndigheten, att en något större andel av barn i Sjöbo kommun blir vaccinerade mot mässling, påssjuka, röda hund samt kikhosta i jämförelse med riksgenomsnittet.

Folkhälsoarbetet 2016

Den 27 augusti invigdes Sjöbo simanläggning, en anläggning där folkhälsa, simkunnighet och föreningsliv ska stå i centrum. På simanläggningen finns bland annat ett badlandskap med barnbassäng, multibassäng och 25-metersbassäng.

Den 4 mars invigdes Östra Färshallen. Sporthallen är den största i kommunen med ett planmått på 20 gånger 40 meter. Östra Färshallen ersatte en äldre, mindre gymnastiksal och gav ytterligare möjligheter för såväl skola, kommunens föreningar, som andra till planerad fysisk aktivitet.

Sjöbo kommun utbildade ytterligare 3 barnrättsstrateger under 2016 och har i dagsläget 7 utbildade barnrättstrateger fördelade på familjeförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

Under 2016 fanns medel avsatta för projekt för folkhälsofrämjande insatser. Projektmedel beviljades för:

Anläggande av hundpark för att främja mötesplatser mellan människor och djur. Hundparken är ett föreningsinitiativ.

Uppdatering av hälsogången i form av nya kartor samt skyltar.

Inköp av hjärtstartare till flera kommunägda lokaler där verksamhet bedrivs för allmänhet.

Sjöbo kommuns barnrättstrateger anordnade utbildningstillfällen gällande Barnkonventionen blir lag – Vad innebär det för Sjöbo kommun?

Biografteatern Floras deltagande i Våra Gårdars projekt Bio 9 under biosäsongen 2016/2017.

I Sjöbo kommun fattade kommunstyrelsen den 30 november 2016 beslut om att satsa mer på personalvård och hälsosamma insatser genom att utöka friskvårdssubventionen för Sjöbo kommuns anställda.

Framtiden

Under 2017 behöver arbetet fortskrida med att implementera folkhälsoplanen då det gäller samverkan kring folkhälsofrågorna såväl inom kommunens egna verksamheter som med externa aktörer för att nå en god, jämlik hälsa.

Ett exempel på samverkan är att enligt Policy för att stärka barns rättigheter och möjligheter ska varje förvaltning ha en utbildad barnrättstrateg och vara representerade i arbetsgruppen för barnrättsfrågor. Ytterligare tjänstepersoner är anmälda till utbildningen som startar under februari 2017.

Gällande det nationella folkhälsomålet Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel följa upp kommunens handlingsplaner och policys.

Sjöbo kommun, tillsammans med övriga kommuner i LPO2 Ystad, är utsedda av Riks-Brå3 som ett av fem områden i Sverige som ska delta i ett processtöd angående samarbete i det brottsförebyggande arbetet. Arbetet planeras att pågå under 2017 och 2018.