Kommunens bolag

Sjöbohem

AB Sjöbohem på väg in i en ny fas

Efter att ett flertal stora projekt färdigställts går nu bolaget in i en ny fas.

Årets viktigaste händelser

Under året har om- och tillbyggnad av Lövestad skola, ombyggnad av lokal till vuxenutbildningen och Sjöbo simanläggning färdigställts. Bolaget har även sålt fastigheten Vanstad 10:71 och en lägenhet i bostadsrättsföreningen Svanen. I slutet av året påbörjades arbetet med att ta fram en ny detaljplan öster om Ängsgården för utbyggnad av Ängsgården och för att skapa cirka 100 mindre lägenheter.

Måluppfyllelse

Verksamheten har under året bedrivits i enlighet med bolagsordningen, ägardirektivet och de kommunala principerna förutom på en punkt. Inga nya bostäder har skapats utan enbart bostäder till Sjöbo kommuns verksamheter. Detta har skett i samförstånd med ägarna.

INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR 2015 2016
Bidra/medverka till att utveckla Sjöbo som en plats för tillväxt samt aktivt delta i samhällsutvecklingen. Erbjuda bostäder på varje serviceort och utveckla inflytande för de boende, bland annat som en del av målsättningen att skapa trygga och hållbara miljöer.
Att inom ramen för en ansvarsfull ekonomi aktivt verka för nyproduktion av bostäder.
Stödja kommunens ansvar för bostadsförsörjningen med inriktning att anordna bostäder till grupper med särskilda behov.
Tillhandahålla lokaler till näringslivet med särskild inriktning mot nyetablerade företag. Aktivt delta i arbetet med att utveckla kommunens lokalförsörjning och tillhandahålla kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler med fastighetsrelaterade tjänster.
Aktivt arbeta för att nyetablerade företag ska tillkomma som hyresgäster.
Bolaget ska vara pådrivande i utvecklingen av det långsiktiga hållbara samhället socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Minskad energiförbrukning i fastigheterna.
Systematiskt arbeta för att miljövänlig teknik och materiel ska användas samt miljövänlig teknisk försörjning.
Garantera hyresrätten och utifrån bruksvärdesprincipen främja hyressättning med stabila och rimliga hyror i olika stads- och kommundelar.

 

MÅL INDIKATOR (%) 2015 2016      
Bolagets ekonomiska utveckling. Bolagets avkastning på insatt kapital ska uppgå till minst 20 procent, mätt som resultat efter finansiella poster. 45,8 54,4
Driftsnettot beräknat som andel av nettoomsättningen bör inte understiga 30 procent. 46,8 49,8
Den justerade soliditeten ska öka med 0,5 procent per år för att uppgå till det långsiktiga målet 15 procent. 8,7 9,2
Belåningsgraden för fastigheterna ska inte överstiga 85 procent. 71,3 69,6

Ekonomi

mnkr Utfall
2014
Utfall
2015
Budget
2016
Utfall
2016
Intäkter 137,0 142,4 147,1 153,6
Kostnader 70,8 79,1 84,0 81,2
Avskrivningar 33,8 32,1 32,5 39,7
Resultat före finansiella poster 32,4 31,2 30,6 32,7
         
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Finansiella kostnader 21,7 20,9 21,9 20,5
         
Resultat 10,7 10,3 8,7 12,2
         
Nettoinvesteringar 56,2 141,1 65,8 71,0

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 12,2 mnkr det vill säga 3,5 mnkr bättre än budget. Det beror på ökade intäkter och minskade fastighets- och räntekostnader. Intäkts-ökningen berodde på en ökning av den förmedlade verksamheten samt städ. En reavinst på 1 mnkr vid försäljning av fastigheter har också ökat intäkterna. Den milda vintern och satsningar på energibesparande åtgärder gjorde att fastighetskostnaderna blev lägre än förväntat. Vidare gjorde det låga ränteläget att finanskostnaderna var 1,4 mnkr lägre än budgeterat.

Finansiell information

Under året har bolaget tagit upp ett nytt lån på 30 mnkr. Det nya lånet togs för att möta investeringar som utförts under 2016.

Personalresurs

Antalet anställda i bolaget uppgår till 61 personer, vilket motsvarar 55 heltidstjänster. Könsfördelningen är 35 kvinnor och 20 män. Frisknärvaron under 2016 var 96,4 procent mot 95,3 procent 2015.

Prestationstal Utfall
2014
Utfall
2015
Budget
2016
Utfall
2016
Lägenheter
Totalt antal 536 536 548 548
- varav uthyrda 534 534 548 547
Marknadsandel (%) 37,1 37,0 37,0 37,0
Övriga lokaler
Totalt kvadratmeter 80 450 80 338 85 063 84 601
-varav uthyrda kvadratmeter 75 050 76 668 80 500 80 471
Vakans % 6,7 4,5 5,4 4,9

Arbetet med att sänka vakansgraden i lokalbeståndet är fortsatt en prioriterad fråga. Vakansgraden har ökat något jämfört med tidigare år vilket är en strategi för att kunna erbjuda lokaler till mindre företag.

Framtiden

Den ekonomiska utvecklingen har lett till att bolaget inte kunnat höja hyran på lokalkontrakten de senaste fyra åren. Men 2017 är ett trendbrott och en viss hyreshöjning sker. Med det låga ränteläget kommer bolaget under 2017 att få sin lägsta genomsnittsränta för låneportföljen någonsin.

Målet är att förvaltningen ska ske med samma personalstyrka trots ett ökat fastighetsbestånd. Ökande digitalisering ger bolaget nya möjligheter att effektivisera den tekniska och ekonomiska förvaltningen.

Arbetet med att utveckla byggrätter för särskilt boende, gruppboende LSS och lägenheter öster om Ängsgården kommer att fortsätta under 2017.