Driftredovisning

Nettokostnader per nämnd (mnkr) Utfall Utfall Budget
Nettokostnad
2015
Intäkter
2016
Kostnader
2016
Nettokostnad
2016
Nettokostnad
2016
Avvikelse
2016
Kommunstyrelse 102,1 –12,0 118,9 106,9 109,0 2,1
Familjenämnd 466,9 –475,3 960,1 484,8 489,2 4,4
Vård- och omsorgsnämnd 266,0 –109,7 381,5 271,8 280,4 8,6
Tekniska nämnden 25,5 –70,5 97,4 26,9 26,8 –0,1
Samhällsbyggnadsnämnd 8,5 –5,3 13,4 8,1 8,7 0,6
Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Överförmyndarnämnd 1,9 –1,7 3,6 1,9 2,4 0,5
Revision 1,2 0,0 1,1 1,1 1,2 0,1
Finansieringsverksamhet –11,0 –164,5 174,3 9,8 9,0 –0,8
Verksamhetens driftkostnader 861,1 –839,0 1,750,3 911,3 926,7 15,4