Verksamheten

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Starkt fokus på effektivare handläggning och ärendeprioritering samt god kommunikation och gott bemötande för att tillgodose medborgarnas och företagens krav på god service.

Årets viktigaste händelser

Som en följd av uppdaterade tillsynsregister har miljöenheten haft starkt fokus på tillsyn av lantbruksverksamheter. Miljö- och hälsonyttan med tillsyn av miljöfarliga verksamheter inom lantbruk är mycket stor och området prioriteras.

En särskild översyn av de förorenade områdena som finns i tillsynsregistret utfördes under 2016. Alla objekt riskbedömdes och en flerårig prioriteringsplan togs fram.

Flera tillsynsärenden kopplade till Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden har initierats under året. Den ökade exploateringen har även inneburit flera tillsynsärenden avseende krav på undersökning och sanering av förorenad mark.

Hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten tog under 2015 fram vägledningsmaterial för de asylboenden som Migrationsverket ansvarar för. Under 2016 har hälsoskyddstillsynen haft fokus på tillfälliga boenden.

Livsmedelstillsyn

På uppdrag av livsmedelsverket genomförde länsstyrelsen en revision av livsmedelskontrollen. Länsstyrelsens bedömning var att kommunen arbetar med livsmedelskontrollen på ett strukturerat, ändamålsenligt och effektivt sätt samt att samsyn och hög kompetens präglar arbetet.

Under året har det, på grund av ny förordning, varit ökat fokus på granskning av märkning, näringsvärdesdeklaration, följesedlar och leverantörer.

Tobak

En gemensam kontroll genomfördes under året tillsammans med polisen efter anmälningar från allmänheten gällande försäljning av tobak till minderåriga. Även eventuell försäljning av illegal tobak kontrollerades.

Samverkan

Inom Miljösamverkan Skånes projekt deltog kommunen i uppstarten av det fleråriga projektet kring tillsyn av dagvatten. Vidare deltog kommunen också i projekten kring utemiljö på förskolor och skolor, inomhusklimat och vattenförvaltningen.

Vattenförvaltning, vattenvård och recipientkontroll bedrivs fortlöpande inom Kävlingeåns vattenråd. Under 2016 beviljades en ansökan till Miljövårdsfonden om att genomföra en förstudie som ett led i processen att bilda ett biosfärområde i Vombsjösänkan tillsammans med Lunds och Eslövs kommuner. Arbetet med ett kommuntäckande miljömålsprogram startades upp efter sommaren.

Ekonomisk analys

Resultatet för verksamheten blev ett överskott på 0,1 mnkr. Överskottet finns framför allt inom frivillig verksamhet där avslutet av Snogeholmsprojektet inneburit ett intäktsöverskott på drygt 0,3 mnkr.

Miljötillsynen uppvisar ett underskott om drygt 0,2 mnkr, vilket är betydligt bättre än tidigare år. Fler debiterbara inspektioner bidrar till att intäkterna för tillsynsverksamheten har ökat med 0,15 mnkr. Samtidigt har verksamheten haft en betydligt lägre och mer realistisk intäktsbudget.

Antalet inspektionsbesök är högre än budget men antalet planerade besök på mindre miljöfarliga verksamheter (förutom lantbruk) uppfylldes inte heller detta år. Anledningen är oplanerade inkomna ärenden och fler uppföljande inspektioner än förväntat. Antalet ansöknings- och anmälningsärenden är något lägre än budget. Antalet registrerade klagomålsärenden minskar trots att antalet inkomna klagomål inte har blivit färre än tidigare år. Det beror på ett förändrat arbetssätt vid klagomål.

Prestationstal Utfall
2014
Utfall
2015
Budget
2016
Utfall
2016
Antalet inspektionsbesök 792 728 660 762
Antalet ansöknings- och anmälningsärenden 216 201 240 208
Antalet klagomålsärenden 127 119 140 112

Framtiden

Det finns ett behov av att ta fram en ny taxa inom miljöbalkens område, vilket påbörjades under 2015. Arbetet fortsätter med målet att ny taxa kan börja gälla från januari 2018. För att miljömålen ska kunna uppnås kommer miljökraven på verksamhetsutövare att öka i framtiden.

Hållbarhet

Hållbarhetsbegreppet innefattar ekologisk, social samt ekonomisk hållbarhet. Hittills har insatserna inriktats mest på ekologiska hållbarhetsfrågor, men kommunövergripande åtgärder genomförs nu för att fånga upp de andra två områdena, främst i formuleringen av lokala miljömål. Ett annat viktigt dokument för att uppnå ekonomisk och social hållbarhet är bostadsförsörjningsprogrammet som färdigställs sommaren 2017.

Energi- och klimatrådgivning kommer att ske i syfte att sprida information kring insatser som kan göras för att minska koldioxidutsläpp.

Ny lagstiftning

Animaliska biprodukter är ett nytt, eget kontrollområde och omfattas av egen lagstiftning men har bortprioriterats då nationell vägledning inväntas.

I den så kallade Skönhetsutredningen föreslås att kommunerna ska få tillsynsansvaret enligt lagen om kroppsbehandling. Det är osäkert när lagförslaget kommer att träda i kraft.

Under 2014 trädde en ny bekämpningsmedelsförordning i kraft. Ytterligare föreskrifter träder i kraft under 2017. Tillsynen har blivit omfattande och kräver stora informationsinsatser.

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor är under revidering. Ny föreskrift och vägledning inväntas 2017 och medför ändringar i tillsynen, vilket kommer att kräva större samordning med räddningstjänsten.

Nya EU-förordningar om ozonnedbrytande ämnen och om vissa fluorerade växthusgaser började gälla 2015 och innefattar köldmedieanläggningar (exempelvis kylar, frysar, luftkonditionering, värmepumpar och i fordon). Ny svensk förordning trädde i kraft januari 2017.