Resultaträkning VA

(tkr) Not Bokslut
2015
Bokslut
2016
       
Verksamhetens intäkter 1 26 584 30 067
Verksamhetens kostnader 2 –18 230 –20 973
Avskrivningar   –5 722 –6 415
       
Verksamhetens nettokostnader   2 632 2 678
       
Finansiella intäkter   0 0
Finansiella kostnader 3 –2 632 –2 678
       
Resultat före extraordinära poster   0 0
       
Extraordinära intäkter   0 0
Extraordinära kostnader   0 0
       
Årets resultat   0 0
       
Resultatutredning:      
Årets resultat   0 0
Förändring skuld/fordran till VA-kollektivet   –1 451 283
Årets resultat för den löpande verksamheten   –1 451 283