Kommunstyrelsens
ordförande har ordet

Resultat som långsiktigt borgar för en hållbar kommun!

En sund ekonomi lägger grunden

Årets resultat på 23 mnkr ger oss förutsättningar för att fortsätta investera i framtiden. Utan så kallad vinst har vi ingen möjlighet att tillexempel investera i verksamheter i som förändras. Detta och tidigare års resultat är också en förutsättning till att vi kan etablera nya bostads- och industriområden. Vi har 2016 kunnat skriva ner värdet på spårområdet med ca 8 mnkr för att kunna erbjuda tomtpriser som attraherar byggande trots att vi har kostnader för sanering, vilka kommer att belasta tomtpriset. Utan vårt goda resultat hade inte denna investering i Sjöbos framtid, varit möjlig.

En vändning och två bekräftelser som visar att vi är på rätt väg…

Efter tunga år har resultaten i grundskolan vänt kraftigt uppåt. Personal och elever har gjort en vändning som bara kan beskrivas som fantastisk. I SKLs ”Öppna Jämförelser” lyfter sig vår skolverksamhet från plats 275 till plats 79 (av 290). Uppföljning på individnivå samt justeringar i små steg som bygger på vetenskaplig grund har gjort detta möjligt. Prognosen för 2017 ser ut att sluta med minst samma resultat.

Vi upplever en hårdare konkurrens om personal. För att få till en hållbar skola blir detta en av de tuffaste uppgifterna att lösa framöver. Det är bl.a. därför vi valt att inrätta en ny tjänst som för- och grundskolechef.

Gymnasieskolans elever och personal visar också att de ligger väl framme i sin verksamhet. Malenagymnasiet har blivit branschrekommenderad skola av Byggindustrins yrkesnämnd (BYN). Dessutom tog en av eleverna guldmedalj i yrkes SM! Under året invigdes nya fräscha lokaler som en investering för framtiden.

Vi har plats och nöjda kunder…

Vi är i topp i den årliga undersökningen om kvalitén i äldreomsorgen. Våra kunder är total nöjda med den service kommunen erbjuder. Vi är också den kommun som inte har väntetid till våra boende.

Tillsammans gör vi det…

Jag kan också glädja mig åt att det lokala näringslivet uppvisar positiv utveckling för till exempel nyföretagande. Under 2016 registrerades 108 nya företag i Sjöbo kommun. I jämförelse med andra kommuner så står sig Sjöbo kommun bra. Sjöbos placering i Svenskt Näringslivs ranking föll tillbaka något under året. Näringslivet är en viktig framgångsfaktor när det gäller både arbetslöshet och skatteintäkter, varför insatser under 2017 behövs för att vända denna trend.

Arbetslösheten i Sjöbo kommun är låg, både i jämförelse med övriga Skåne och mot övriga riket. Ungdomsarbetslösheten i Sjöbo är mycket låg i jämförelse mot andra kommuner. Genom samverkansprojektet SLUSS ska ungdomsarbetslösheten minskas ytterligare och minskas varaktigt.

Investeringar för en friskare kommun

Vi har invigt den nybyggda Östra Färshallen och Sjöbo Simanläggning. Stora satsningar har gjorts för att öka utbudet för Sjöboborna och främja och förstärka möjligheterna till en aktiv fritid. Sedan starten har simanläggningen varit välbesökt och ett stort tack riktas till Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta för deras sponsring.

De nya gång och cykelvägarna mellan Blentarp och Sövde och längs med Ommavägen är invigda och vi fått en förbättrad och säkrare trafikmiljö.

Vi beslutade under 2016 att väsentligt öka friskvårdsbidraget för våra anställda som ett steg till en högre frisknärvaro och inte minst för att bli en attraktivare arbetsgivare.

Vi fortsätter att växa

Sjöbo fortsätter att växa och vi är nu 18 742 invånare. Befolkningen har under 2000-talet utvecklats positivt och för 2016 ökade befolkningen med 1,2 procent. Byggnationen av hyreslägenheter i kvarteret Viljan har fortsatt med en andra etapp. Vi börjar nu se konjunkturerna av en ny spännande stadsdel kring spårområdet.

Nästa steg blir att öka byggandet av villor. Sjöbo kommun är en av få kommuner i vår närhet med byggklara villatomter.

Sjöbo tar ansvar

En orolig omvärld har tvingat många människor att lämna sina hem för att undkomma krig och våld. Sjöbo har tillsammans med övriga kommuner haft en viktig roll i att ta emot flyktingar. Det har ställt stora krav på vår organisation. Skolan och omsorgen är de verksamheter som berörts mest. Våra medarbetare har löst uppdraget med kreativitet och flexibilitet.

Den hållbara kommunen

Vi har en välfungerande verksamhet inom det tekniska området som genomgående erhåller bättre betyg än övriga kommuner som deltar i SCB:s medborgarundersökning. Samtidigt vill jag ge en eloge till våra kommuninvånare som är bland landets bästa när det kommer till att sortera sitt hushållsavfall.

Uthållighet ställer även krav på social och ekonomisk hållbarhet. Viktiga framtidsfrågor blir här att förbättra folkhälsan, framförallt för våra flickor, som i Folkhälsorapport Barn- och Unga i Skåne 2016 får sämre resultat än pojkarna.

Genom den pågående utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i sommarbyarna ökar servicen till de boende och vattenkvalitén i våra vattendrag förbättras.

De som gör det… varje dag

Det positiva resultatet i medarbetarenkäten är ett kvitto på medarbetarna trivs i Sjöbo. Detta är en viktig pusselbit när vi ska säkra kompetensförsörjningen framöver. Kommande pensionsavgångar och i en hårdnande konkurrens från andra arbetsgivare, är det viktigt för att kunna attrahera medarbetare.

Vi har idag ca 1 100 anställda som varje arbetsdag gör skillnad. Jag vill därför rikta ett speciellt tack till er alla. Ni har stor delaktighet i 2016 års goda resultat.

 

Magnus Weberg
Kommunstyrelsens ordförande