Ordlista

Anläggningstillgångar avser tillgång avsedd för stadigvarande innehav såsom fastigheter och inventarier.

Avskrivning är en fördelning av kostnaden för en tillgång över nyttjandeperioden.

Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin existens, men där det finns osäkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkten för betalning.

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen på balansdagen.

Driftredovisning visar verksamheternas intäkter och kostnader inklusive interna poster.

Eget kapital är skillnaden mellan samtliga bokförda tillgångar och skulder.

Extraordinära intäkter och kostnader saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och förväntas inte inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentligt belopp.

Förvärvsmetod anger att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital elimineras vartefter intjänat kapital räknas in i koncernens egna kapital.

Intern ränta är beräknad räntekostnad grundad på anläggningstillgångarnas bokförda värde.

Jämförelsestörande poster anger händelser eller transaktioner som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser.

Kassaflödesanalysen visar hur verksamheten finansierats, det vill säga hur pengar tillförts och hur de använts. Skillnaden mellan tillförda och använda medel ger förändring av likvida medel.

Kommunbidrag är skattemedel som skjuts till för att finansiera en verksamhet.

Kortfristiga fordringar och skulder avser fordringar och skulder som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

Likvida medel är tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgångar.

Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt.

Långfristiga fordringar och skulder avser fordringar och skulder som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

Omsättningstillgångar är tillgångar som beräknas innehas kortvarigt, till exempel kundfordringar.

Proportionell konsolidering innebär att i de fall ägda bolag delägs tas endast de ägda andelarna in i den sammanställda redovisningen.

Resultaträkningen visar årets ekonomiska resultat och hur det har uppkommit.

Rörelsekapital anger den del av kapitalet som står till förfogande för finansiering av utgifter, det vill säga skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Sammanställd redovisning redovisar sammanställning av resultat- och balansräkningar för juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Ger en helhetsbild oavsett i vilken juridisk form verksamheten bedrivs.

Skattekraft anger antal skattekronor per invånare.

Skatteunderlag avser totala beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen i skattekronor.

Soliditet redovisar långsiktig betalningsförmåga, uttrycks vanligen som eget kapital i förhållande till totala tillgångar.

Årsarbetare innebär att de anställdas beräknade arbetstid har räknats om till heltidstjänster.