Verksamheten

Kommunövergripande verksamhet

Ett vägledande dokument för barnrätts- och folkhälsofrågor har antagits under året och folkhälsofrämjande projekt har prioriterats.

Årets viktigaste händelser

En övergripande policy gällande kommunens arbete inom barnrätts- och folkhälsofrågor antogs under våren. Under hösten har fokus varit på att implementera policyn inom respektive nämnd och förvaltning.

Medel finns avsatta för folkhälsofrämjande insatser. Under året har dessa medel fördelats inom fem olika projekt; exempelvis utbildningsinsatsen Barnrättskonventionen blir lag – hur påverkar detta oss?, hundpark och hjärtstartare.

Ekonomisk analys

Vakanta tjänster under delar av året har medfört ett överskott.

Ett projekt med elektronisk handel har inte kunnat ske på grund av vår systemleverantör. Under året har kommunens servrar bytts ut för att säkerställa driften.

Framtiden

I maj 2018 blir dataskyddsförordningen svensk lag och ska börja tillämpas. Den kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL) och delvis även patientdatalagen (PDL). Förordningen innehåller flera förändringar jämfört med nuvarande regler och kommunen behöver kommande år anpassa sig till lagstiftningen.